Có thật sự đáng tin không? Nhận ra được các mưu đồ phi pháp để tránh thuế

Pub 3995 (PDF)

Điều này có đáng tin hay không? (Do these sound too good to be true?)

 • Không bao giờ phải trả thuế nữa
 • Khấu trừ tổn phí gia cư cá nhân của quý vị
 • Khấu trừ tổn phí giáo dục của con em quý vị
 • Sở IRS không muốn quý vị biết điều này
 • Mới quá.  Ngay cả chuyên gia khai thuế của quý vị cũng không biết điều này
 • Tôi sẽ lấy lại tiền hoàn trả cao cho quý vị
 • Chia sẻ/mượn người thuộc quyền EITC
 • Bỏ tiền của quý vị vào quỹ ủy thác và không bao giờ phải trả thuế nữa

Các đề xướng viên thường quảng cáo trong các buổi hội thảo về đầu tư hay về thuế, quảng cáo qua các phương tiện truyền thông hay trên mạng.  Nếu việc đề xướng nghe tốt lành quá, đấy có thể là một mưu đồ phi pháp để tránh thuế.  Có một số lớn các mưu đồ phi pháp để tránh thuế.  Các mưu đồ này thường được đề xướng với lời hứa hẹn là sẽ giảm hay xóa bỏ thuế lợi tức hay các loại thuế khác.

Có một số lớn các mưu đồ phi pháp để tránh thuế. Các mưu đồ này thường được đề xướng với lời hứa hẹn là sẽ giảm hay xóa bỏ thuế lợi tức hay các loại thuế khác.

 • Không bao giờ còn phải trả thuế nữa!
Đừng khấu lưu tiền thuế từ lương bổng.  Các đề xướng viên có thể đề nghị quý vị, với tư cách là chủ nhân, KHÔNG nên khấu lưu thuế lợi tức liên bang hay thuế lương bổng của nhân viên.  Mưu đồ này căn cứ trên một sự diễn giải sai của luật thuế; tòa án đã bác bỏ tất cả các luận điệu của mưu đồ này.
 • Tôi không trả thuế - Tại sao bạn lại trả?
Các đề xuớng viên có nói đến chuyện làm sao họ không khai hay đóng thuế và tính tiền lệ phí để bộc lộ “bí mật” của họ.  Một bí mật mà họ không tiết lộ là rất nhiều trong đám đề xướng viên thật sự có khai và đóng thuế - họ chỉ không thú nhận điều đó ngoài công chúng mà thôi.
 • Khấu trừ chi phí nhà cá nhân của quý vị, hay khấu trừ chi phí giáo dục của con em của quý vi.
Các người tham gia rêu rao sai là các chi phí cá nhân mà không khấu trừ được lcó thể khấu trừ như chi phí kinh doanh bằng cách chuyển nhượng sở hữu tài sản hay lợi tức vào một quỹ ủy thác, hợp doanh, hay một thực thể khác.  Một mưu đồ đầu tư mà kêu là quý vị có thể khấu trừ các loại chi phí này thật đáng nghi ngờ.   
 • Sở IRS không muốn quý vị biết điều này.
Nếu có các khoản khấu trừ hợp pháp mà có thể giảm thuế của quý vị, Sở IRS muốn quý vị thông hiểu và dùng các khoản khấu trừ đó.  Nhiệm vụ của Sở IRS là phục vụ đắc lực các người khai thuế Hoa Kỳ bằng cách giúp họ hiểu và đáp ứng các trách nhiệm thuế vụ của họ và bằng cách áp dụng luật thuế một cách chính trực và công bằng cho mọi người.
 • Mới quá, ngay cả chuyên gia thuế vụ của quý vị cũng không biết nữa.
Các đề xướng viên dùng câu nói này để can ngăn quý vị tìm đến một chuyên gia để được cố vấn về luật thuế mới.  Tuy nhiên, nếu có một luật mới có thể giảm thuế cho quý vị thì một đề xướng viên chính đáng nên khuyến khích quý vị tìm đến một ý kiến thứ hai.  Chính ra quý vị cần yêu cầu được giới thiệu trong trường hợp chuyên gia thuế của quý vị thật sự chưa biết về luật mới này. Nếu một sự đầu tư không qua được sự xem xét hay duyệt xét của một đệ tam nhân vô tư, thì đó làm một đầu tư quý vị cần tránh.
 • Tôi có thề lấy tiền hoàn trả lớn cho quý vị…với một lệ phí!
Các đề xướng viên mưu đồ việc hoàn trả có thể yêu cầu quý vị “cho mượn” số An Sinh Xã Hội (SSN) của quý vị hay đưa cho quý vị một Mẫu W-2 giả để làm như quý vị được hưởng một khoản tiền hoàn trả lớn.  Họ có thể hứa là chia nửa tiền hoàn trả này cho quý vị.  Sở IRS thường chặn được các đơn xin hoàn trả giả này trước khi tiền được gởi đi.  Nếu tiền hoàn trả đã được cấp, thường thì cũng bị phát lộ và người tham gia cuối cùng phải trả lại tiền này, cùng với tiền phạt nặng và tiền lời cao.
 • Chia sẻ/Mượn người Phụ thuộc có EITC.
Các chuyên gia thuế bất lương sẽ “chia sẻ” con hay các con đủ tiêu chuẩn của một người khai thuế với một người khai thuế khác để cả hai xin hưởng Tín Thuế Lợi Tức do Lao Động (EITC). Thí dụ, nếu một thân chủ có bốn đứa con, thân chủ đó chỉ cần hai đứa con đầu để hưởng tối đa tín thuế EITC.  Chuyên viên khai thuế sẽ liệt kê hai đứa con đầu vào đơn khai thuế của người khai thuế đầu tiên, và liệt kê hai đứa con kia vào đơn khai thuế của một người khác.  Chuyên viên khai thuế và thân chủ "bán" người thuộc quyền sẽ chia lệ phí.  Sở IRS truy tố các chuyên viên khai thuế có những hành động khai gian này, và người khai thuế tham gia vào đó cũng có thể sẽ bị phạt về dân sự và/hay hình sự nữa.
 • Bỏ tiền của quý vị vào Quỹ Ủy thác và Không bao giờ phải Trả Thuế nữa.
Các đề xướng viên mưu đồ lạm dụng quỹ ủy thác có thể tính lệ phí cho các gói “quỹ ủy thác”.  Lệ phí này là để giúp người khai thuế có được tài liệu quỹ ủy thác, được dùng các ủy thác viên ngoại quốc và/hay các ủy thác viên trong nước như được đề nghị bởi các đề xướng viên hay để dùng các trương mục ngân hàng và công ty ngoại quốc.  Nếu một quỹ ủy thác là một quỹ chính đáng, sự sở hữu của tài sản quỹ ủy thác hoàn toàn biệt lập với sự kiểm soát và lợi ích của quý vị.   
 • Nhiều Quỹ Ủy thác, Hợp doanh hay các Thực thể khác liên quan.
Nhiều tầng lớp thực thể trong một sự đầu tư không nhất thiết có nghĩa là có điều gì sai trái – có thể nó có các mục đích doanh thương chính đáng cho mỗi thực thể.  Tuy nhiên, nên cẩn thận về các mưu đồ xử dụng nhiều tầng lớp thực thể không có mục đích doanh thương nào ngoài việc giấu giếm sở hữu chủ thật sự của tài sản và lợi tức.

Có thật sự đáng tin không? (Is it too good to be true?)

Các câu hỏi nên tự hỏi…

 

Việc đề xướng về thuế này có kêu tôi?

 • Khai lợi tức thấp hơn?
 • Cố ý không khai lợi tức?
 • Khai lố số tiền khấu trừ?
 • Giữ hai bộ sổ sách?
 • Viết số gian vào sổ sách và hồ sơ?
 • Khai giả chi tiêu cá nhân như chi tiêu doanh nghiệp?
 • Khai gian các chi phí khấu trừ?
 • Giấu hay chuyển nhượng các tài sản hay lợi tức?

Nếu quý vị trả lời cho một trong các câu hỏi này, thí chắc là quý vị có dính líu đến một mưu đồ phi pháp để tránh thuế.

Sở IRS truy tố các chuyên viên khai thuế về các việc khai gian, và các người đóng thuế tham gia vào điều này cũng có thể bị phạt về dân sự và/hay hình sự.

3 điểm cần nhớ: (3 things to remember:)  

 1. Quý vị là người phải chịu trách nhiệm cho nội dung giấy khai thuế của quý vị.
 2. Bất cứ người nào mà hứa quý vị một số tiền hoàn trả lớn hơn mà không biết gì về tình trạng thuế của quý vị, có thể họ tìm cách lừa quý vị.
 3. Quý vị không bao giờ nên ký giấy khai thuế nếu chưa duyệt qua để bảo đảm là giấy đó trung thực và chính xác.

Cần Biết Thêm Thông Tin? (Need Additional Information?)


Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về việc này hay những lừa đảo nào khác, xin liên lạc với Sở Thuế Vụ theo số 1-800-829-1040. Xin gọi số 1-800-829-0433 để báo cáo âm mưu tránh thuế có thể xảy ra.

Mạng lưới IRS sẽ cung cấp thêm thông tin. Chọn Lừa Đảo Thuế/Cảnh Giác Gian Trá tại  IRS.gov.