Information For...

For you and your family
Standard mileage and other information

Forms and Instructions

Individual Tax Return
Instructions for Form 1040
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Request for Transcript of Tax Return

 

Employee's Withholding Allowance Certificate
Employer's Quarterly Federal Tax Return
Employers engaged in a trade or business who pay compensation
Installment Agreement Request

Popular For Tax Pros

Amend/Fix Return
Apply for Power of Attorney
Apply for an ITIN
Rules Governing Practice before IRS

Gian Lận Thuế và Bảo Vệ Danh Tánh

Gian Lận Thuế
 
  Bảo Vệ Danh Tánh
 

Điều Tra Hình Sự: Tổng Quát - Gian Lận Thuế Nói Chung

Overview - General Fraud Investigations

Các Dạng Hành Động Gian Lận

Types of Fraudulent Activities - General Fraud

Có thật sự đáng tin không? Nhận ra được các mưu đồ phi pháp để tránh thuế

Is It Too Good To Be True? Recognizing Tax Avoidance Schemes

Làm Cách Nào để Trình Báo Nghi Ngờ về Hoạt Động Gian Lận Thuế?

How Do You Report Suspected Tax Fraud Activity?

Năm Cách Dễ Dàng để Nhận Biết Cú Gọi Lừa Đảo

Five Easy Ways to Spot a Scam Phone Call

Báo cáo Phishing (lừa gạt) trên mạng và lừa đảo trực tuyến

Report Phishing and Online Scams

 

 

Bảo Vệ Danh Tánh Phòng Ngừa, Phát Hiện và Giúp Đỡ Nạn Nhân

Identity Protection: Prevention, Detection and Victim Assistance

Chỉ Dẫn Bảo Vệ Danh Tánh

Identity Protection Tips

Thuế. An Ninh. Cùng Nhau.

Taxes. Security. Together.

Ảnh Hưởng của Biện Pháp Bảo An Mới trong năm 2017

How New Security Safeguards will Affect You for 2017

Trợ Giúp Nạn Nhân bị Mạo Danh của IRS: Cách Thức Hoạt Ðộng

IRS Identity Theft Victim Assistance: How It Works

Hướng Dẫn Người Đóng Thuế về Mạo Danh

Taxpayer Guide to Identity Theft