Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

English

Mục Lục (Table of Contents)


Phát Triển trong Tương Lai (Future Developments)

Để biết thông tin mới nhất về các phát triển liên quan đến Ấn Bản 334, như luật pháp được chế định sau khi đã ấn bản, xin đến IRS.gov/Pub334.

 

Giới Thiệu (Introduction)

Ấn bản này có các thông tin chung về luật thuế liên bang áp dụng cho quý vị nếu quý vị tư doanh hay là nhân viện pháp định. Ấn bản này có những thông tin về lợi tức, chi phí chi kinh doanh, và tín thuế giúp quý vị nộp bản khai thuế lợi tức với tư cách là chủ doanh nghiệp nhỏ.

Ấn bản này không đề cập đến chủ đề nêu trong bảng sau đây.   

NẾU cần thông tin về: THÌ quý vị nên:
Công Ty/Nhóm Ấn bản 542
Doanh Phí Ấn bản 535
Canh tác nông trại Ấn bản 225
Ngư phủ (Ngân Quỹ Xây Cất Căn Bản) Ấn bản 595
Hội Hợp Tác Ấn bản 541
Hoạt động thụ động Ấn bản 925
Ghi Sổ Sách Ấn bản 583
Thuê mướn Ấn bản 527
Nhóm loại S Hướng Dẫn cho Mẫu 1120S
Khai trương doanh nghiệp Ấn bản 583

 

Quý Vị Có Phải là Tư Doanh Không? (Are You Self-Employed?) - Quý vị là tư doanh nếu hoạt động thương mại hay kinh doanh như là chủ nhân duy nhất hay thầu khoán độc lập.

Thận trong. Quý vị không cần phải tiếp tục hoạt động kinh doanh toàn nhiệm để được là tư doanh. Kinh doanh bán nhiệm ngoài công việc hay kinh doanh thông thường có thể là tư doanh.

Thương mại hay kinh doanh (Trade or business) - Thương mại hay kinh doanh thường là hoạt động để kiếm lời. Thông tin hay trường hợp của từng hồ sơ sẽ xác định hoạt động đó có phải là thương mại hoặc kinh doanh hay không. Quý vị không cần kiếm lời trong thương mại hay kinh doanh miễn là quý vị muốn có lợi tức. Quý vị không cần phải nỗ lực liên tục cho lợi ích kinh doanh của mình sau này.

Hãng Trách Nhiệm Hữu Hạn (Limited liability company, hay LLC) - Hãng trách nhiệm hữu hạn (limited liability company, hay LLC) là hãng thành lập theo luật tiểu bang bằng cách đệ trình điều lệ tổ chức. Thông thường, LLC một hội viên sẽ không được xem là hãng riêng với chủ nhân và báo cáo lợi tức và khấu trừ trên bản khai thuế lợi tức liên bang của chủ nhân. Chủ nhân là người có thể dùng Bản khai C hoặc C-EZ.

Chủ nhân duy nhất (Sole proprietor) - Quý vị cũng là chủ nhân duy nhất cho mục đích thuế lợi tức nếu quý vị là cá nhân và là hội viên duy nhất của một hãng trách nhiệm hữu hạn (limited-liability company, hay LLC) trong nước trừ khi quý vị khai để LLC được coi là tập đoàn.

Thầu khoán độc lập (Independent contractor) - Nói chung những người làm việc trong ngành nghề, lĩnh vực hay hoạt động thương mại độc lập và cống hiến dịch vụ cho công chúng - chẳng hạn như bác sĩ, nha sĩ, thú y, luật sư, kế toán viên, nhà thầu, thầu phụ, tốc ký viên công cộng, hoặc người phụ trách đấu giá - đều là thầu khoán độc lập. Tuy nhiên, thật sự họ là thầu khoán độc lập hay nhân viên còn tùy vào nhiều yếu tố trong mỗi trường hợp. Quy tắc chung là nếu bên trả tiền chỉ có quyền kiểm soát hoặc chỉ đạo phần kết quả công việc, chớ không phải những gì sẽ thực hiện và cung cách thực hiện thì đó là thầu khoán độc lập. Thu nhập của người làm việc là thầu khoán độc lập phải nộp thuế tư doanh. Muốn biết thêm thông tin về việc xem quý vị có phải là nhân viên hay thầu khoán độc lập không, xin xem Ấn bản 15-A, Hướng Dẫn Thuế Bổ Túc cho Hãng Sở.

Quý Vị Có Phải là Nhân Viên Pháp Định Không? (Are You a Statutory Employee?) - Nhân viên pháp định có đánh dấu trong ô 13 vào Mẫu đơn W-2, Khai Trình Thuế và Lương Bổng. Nhân viên pháp định  xử dụng Bản khai C hay C-EZ để báo cáo tiền lương và chi phí.

Doanh Nghiệp do Người Hôn Phối Sở Hữu và Diều Hành (Business Owned and Operated by Spouses) - Nếu quý vị và người hôn phối cùng sở hữu và điều hành doanh nghiệp không hợp nhất và chia sẻ lời lỗ thì quý vị là đối tác trong hội hợp tác, dù quý vị có thỏa thuận hợp tác chính thức hay không. Không dùng Bản khai C hay C-EZ. Hãy nộp Mẫu đơn 1065, Tờ Khai Lợi Tức tại Hoa Kỳ của Hội Hợp Tác. Muốn biết thêm thông tin, xin Ấn bản 541, Hội Hợp Tác. 

Ngoại lệ (Exception) - Lợi tức chung. Nếu quý vị và người hôn phối sở hữu doanh nghiệp như là tài sản cộng đồng theo luật tài sản cộng đồng của tiểu bang, ngoại quốc, hay sở hữu của Hoa Kỳ thì có thể xem doanh nghiệp là chủ nhân duy nhất hay hợp tác. Chỉ có các tiểu bang có luật tài sản cộng đồng là Arizona, California, Idaho, Louisiana, Nevada, New Mexico, Texas, Washington, và Wisconsin. Thay đổi về vị trí khai thuế sẽ được xem như là chuyển đổi hãng làm.

Ngoại lệ (Exception) - Liên doanh đủ tiêu chuẩn. Nếu quý vị và người hôn phối, mỗi người tham gia làm hội viên duy nhất của doanh nghiệp sở hữu và điều hành chung, và quý vị nộp bản khai thuế chung trong năm thuế thì có thể chọn chung để được xem là liên doanh đủ tiêu chuẩn thay vì hợp tác trong năm thuế. Lựa chọn này sẽ giúp quý vị tránh sự phức tạp của Mẫu đơn 1065 nhưng vẫn cung cấp cho mỗi người tín thuế cho lợi tức an sinh xã hội, dựa vào đó sẽ tính quyền lợi hồi hưu. Muốn được giải thích về "tham gia liên tục," xem Hướng Dẫn cho Bản khai C, dòng G. 

Muốn lấy lựa chọn này, quý vị phải chia tất cả các mục về lợi tức, lời, lỗ, khấu trứ, và tín thuế cho doanh nghiệp giữa quý vị và người hôn phối của mình theo đúng lợi tích tương ứng trong liên doanh. Mỗi người phải nộp Bản khai C hay C-EZ riêng và Bản khai SE riêng. Muốn biết thêm thông tin, xem Liên Doanh Đủ Tiêu Chuẩn trong Hướng Dẫn cho Bản khai SE.

Thông Tin Thêm

Những điều cần biết (What you need to know) - Bảng A thể hiện danh sách những câu hỏi cần trả lời để giúp quý vị đáp ứng trách nhiệm thuế liên bang. Sau mỗi câu hỏi là nơi quý vị sẽ thấy bàn thảo liên quan trong ấn phẩm này.

Nhiệm vụ của IRS (IRS mission) - Cống hiến dịch vụ phẩm chất hàng đầu cho người đóng thuế tại Mỹ bằng cách giúp họ hiểu rõ và giữ trọn trách nhiệm thuế vụ đồng thời cũng áp dụng luật thuế một cách liêm chính và công bằng đối với mọi người.

Ý kiến và đề nghị (Comments and suggestions) - Chúng tôi chào đón ý kiến của quý vị về ấn phẩm này và đề nghị của quý vị cho lần xuất bản trong tương lai.

Quý vị có thể gởi ý kiến cho chúng tôi tại IRS.gov/FormComments.

Quý vị có thể gởi thư cho chúng tôi theo địa chỉ sau đây:

Internal Revenue Service
Tax Forms and Publications Division
1111 Constitution Ave. NW, IR-6526
Washington, DC 20224

Dù không thể trả lời riêng cho từng ý kiến nhận được, chúng tôi rất cám ơn thông tin phản hồi của quý vị và sẽ xét đến ý kiến này của quý vị khi duyệt lại các sản phẩm thuế của mình.

Đặt mua biếu mẫu và ấn phẩm (Ordering forms and publications) - Viếng thăm IRS.gov/Forms để tải xuống biểu mẫu và ấn phẩm. Mặt khác, quý vị cũng có thể đến IRS.gov/OrderForms để đặt lấy những mẫu đơn cùng với hướng dẫn tương ứng cho năm hiện tại và những năm trước đó. Những gì yêu cầu sẽ được gởi tới nội trong 10 ngày làm việc.

Thắc Mắc về Thuế (Tax Questions) - Nếu quý vị còn có thắc mắc thuế vụ nào chưa được giải đáp trong ấn bản này, thì nên đến IRS.gov - và mục How To Get Tax Help (Cách tìm trợ giúp thuế vụ) - ở cuối ấn bản này để kiểm lại.

Bảng A - Những Điều Cần Biết về Thuế Liên Bang (Table A - What You Need To Know About Federal Taxes)

(Ghi chú (Note): Sau đây là danh sách các câu hỏi quý vị cần phải trả lời để có thể điền vào bản khai thuế lợi tức liên bang. Có các chương để giúp quý vị tìm bàn thảo liên quan trong ấn phẩm này.)
Những điều cần biết Nơi tìm câu trả lời
Phải đóng loại thuế liên bang nào? Đóng thuế như thế nào? Xem chương 1
Cần nộp loại biểu mẫu nào? Xem chương 1
Cần làm gì nếu có thuê nhân viên? Xem Thuế lao động trong chương 1
Có cần phải khởi sự năm thuế vào tháng Giêng, hay vào bất cứ tháng nào khác? Xem Chu kỳ kế toán trong chương 2
Có thể dùng phương pháp nào để tính lợi tức và chi phí? Xem Phương pháp kế toán trong chương 2
Cần báo cáo loại lợi tức kinh doanh nào trên bản khai thuế? Xem chương 5
Có thể khấu trừ doanh phí nào trên bản khai thuế? Xem Doanh Phí trong chương 8
Loại chi  phí nào không được khấu trừ như là doanh phí? Xem Chí phí không thể khấu trừ trong chương 8
Nếu kinh doanh bị lỗ thì sao? Có thể khấu trừ không? Xem chương 9
Phải làm gì nếu phát mãi tài sản kinh doanh trong năm? Xem chương 3
Quyền hạn với tư cách là người đóng thuế là gì? Xem chương 11.
Nếu cần giúp đỡ về vấn đề thuế liên bang thì nên đến đâu? Xem chương 12

Lui về đầu


Có gì mới trong năm 2017  (What's New for 2017)

Sau đây là một số thay đổi về thuế cho năm 2017. 

Lợi tức ròng tối đa (Maximum net earnings) - Lợi tức tư doanh ròng tối đa theo phần an sinh xã hội của thuế tư doanh là $127,200 cho năm 2017. Không có giới hạn tối đa trên lợi tức theo phần Medicare.

Giá biểu theo số dặm chuẩn (Standard mileage rate) - Trong năm 2017, mức giá biểu theo số dặm chuẩn cho chi phí chạy xe hơi, xe van, xe pickup, hay xe thùng cho mỗi dặm sử dụng cho mục đích kinh doanh là 53.54 xu mỗi dặm. Muốn biết thêm thông tin, xem Chi Phí Xe Hơi và Xe Tải ở Chương 8.

Trung Tâm Thuế Vụ Kinh Tế Chia Sẻ (Sharing Economy Tax Center) - Kinh tế chia sẻ (theo yêu cầu, công việc ngắn hạn hoặc truy cập) nói đến lãnh vực hoạt động mới phát triển mà nhiều người dùng các tiến bộ kỹ nghệ để sắp xếp các giao dịch tạo ra doanh thu từ việc san sẻ tài sản hoặc cung cấp dịch vụ theo yêu cầu. Đến IRS.gov/sharing để biết thêm thông tin về trách nhiệm thuế vụ khi tham gia vào kinh tế chia sẻ.

Gia hạn số nhận diện người đóng thuế cá nhân (ITIN) (Individual taxpayer identification number (ITIN) renewal) - Nếu quý vị được cấp ITIN trước ngày 1 tháng Giêng, 2013, hoặc nếu quý vị có ITIN nhưng không khai trên khai thuế trong ba năm liên tục vừa qua thì quý vị có thể cần phải gia hạn ITIN. Xem hướng dẫn về Mẫu Đơn -7 để biết thêm thông tin.

Truy cập trương mục trực tuyến. Quý vị phải xác thực danh tánh của mình. Muốn đăng nhập an toàn vào trương mục thuế liên bang, đến IRS.gov/Account. Xem số tiền nợ, duyệt lại quá trình trả tiền trong 18 tháng, truy cập các lựa chọn trả liền trực tuyến, và lập hay sửa đổi thỏa thuận trả tiền trực tuyến. Quý vị cũng có thể truy cập hồ sơ thuế vụ trực tuyến.

Lui về đầu


 

Có gì mới trong năm 2018 (What's New for 2018)

Sau đây là một số thay đổi về thuế cho năm 2018. Muốn biết thông tin về những thay đổi khác, viếng thăm IRS.gov.

Giá biểu theo số dặm chuẩn (Standard mileage rate) - Trong năm 2018, mức thanh toán tiêu chuẩn cho mỗi dặm đi cho chi phí chạy xe hơi, xe van, xe pickup, hay xe thùng cho mỗi dặm xử dụng cho mục đích kinh doanh là 54.5 xu mỗi dặm.

Thuế tư doanh (Self-employment tax) - Lợi tức tư doanh ròng tối đa theo phần an sinh xã hội của thuế tư doanh vẫn là $128,400 năm 2018.

Lui về đầu


 

Nhắc nhở (Reminders)

Phương pháp kế toán. Một số người đóng thuế doanh nghiệp nhỏ có thể đủ tiêu chuẩn chấp nhận hay đổi qua phương pháp kế toán tiền mặt và không cần phải tính bản kiểm kê. Muốn biết thêm thông tin thì nên xem Bản Kiểm Kê trong chương 2.

Giao dịch khai thuế. Quý vị phải nộp Mẫu đơn 8886, Bản Tường Trình Giao Dịch Phải Báo Cáo, để khai một số giao dịch. Quý vị có thể bị phạt nếu được yêu cầu nộp Mẫu đơn 8886 nhưng không nộp. Quý vị cũng có thể đóng tiền lời hay tiền phạt trên bất cứ báo cáo không đúng nào về giao dịch khai thuế. Các giao dịch khai thuế bao gồm:

  1. Giao dịch giống hay tương tự như giao dịch trốn thuế do IRS xác định,
  2. Giao dịch cung cấp cho quý vị theo điều kiện kín đáo, theo đó quý vị trả cho cố vấn lệ phí tối thiểu,
  3. Giao dịch quý vị có, hay bên liên quan có, bảo vệ hợp đồng đối với việc không thừa nhận quyền lợi thuế vụ,
  4. Giao dịch có lỗ ít nhất $2 triệu trong bất cứ năm thuế nào ($50,000 nếu là từ giao dịch ngoại tệ) hoặc $4 triệu trong bất kết hợp năm thuế nào, và
  5. Giao dịch giống hay tương tự với một trong những loại giao dịch IRS xem như là giao dịch lợi ích.

Muốn biết thêm thông tin thì nên xem Hướng Dẫn về Mẫu đơn 8886.

Trung Tâm Thuế Vụ cho Tiểu Thương và Người Tư Doanh (SB/SE)(Small Business and Self-Employed (SB/SE) Tax Center) - Quý vị có cần được trợ giúp về thuế vụ hay để khai thuế hoặc cần ấn bản hay mẫu đơn miễn phí không? SB/SE phục vụ người đóng thuế nộp Mẫu Đơn 1040, Phụ Lục C, E, F hoặc Mẫu Đơn 2106, và cả người đóng thuế là tiểu thương có tài sản dưới $10 triệu. Đến Trung Tâm Thuế Vụ cho Tiểu Thương và Người Tư Doanh tại IRS.gov/businesses/small để biết thêm thông tin.

 

Lui về đầu


 

Hình Chụp Trẻ Em Mất Tích (Photographs of Missing Children)

Sở Thuế Vụ là đối tác tự hào của National Center for Missing & Exploited Children ® (NCMEC) (Trung Tâm Quốc Gia về Trẻ Em Mất Tích và Bị Bóc Lột). Hình chụp trẻ em mất tích do Trung Tâm lựa chọn có thể in trong ấn phẩm này trên những trang trống. Quý vị có thể giúp đỡ mang những trẻ này về nhà bằng cách xem hình và gọi số 1-800-THE-LOST (1-800-843-5678) nếu nhận ra em.

Lui về đầu