Forms and Instructions

Individual Tax Return
Instructions for Form 1040
Request for Taxpayer Identification Number (TIN) and Certification
Request for Transcript of Tax Return

 

Chứng thư cho phép tạm thu thuế của nhân viên
Tờ khai thuế liên bang theo quý của chủ thuê lao động
Chủ thuê lao động hoạt động thương mại hay kinh doanh mà trả tiền thù lao
Yêu cầu hợp đồng trả góp

Phổ biến đối với Pros thuế

Điều chỉnh/sửa hồ sơ khai thuế
Yêu cầu quyền được đại diện cho người khác
Xin cấp một số ITIN
Quy tắc về thực hành trước IRS

Hướng Dẫn Thuế Vụ cho Doanh Nghiệp Nhỏ

English

Ấn phẩm 334 - Giới Thiệu
Publication 334 - Introductory Material

1. Khai Trình và Nộp Thuế Kinh Doanh
Filing and Paying Business Taxes

2. Các Thời Kỳ và Phương Pháp Kế Toán
Accounting Periods and Methods

3. Phát Mãi Tài Sản Doanh Thương
Dispositions of Business Property

4. Tín Dụng cho Thương Mại Tổng Quát
General Business Credit

5. Lợi Tức Kinh Doanh
Business Income

6. Cách Tính Giá Tiền Hàng Hóa Đã Bán
How to Figure Cost of Goods Sold

7. Tính Toán Tổng Lợi Nhuận
Figuring Gross Profit

8. Doanh Phí
Business Expenses

9. Tính Lời hoặc Lỗ Thuần
Figuring Net Profit or Loss

10. Thuế SE (Tư Doanh)
Self-Employment (SE) Tax

11. Quyền Hạn Người Đóng Thuế
Your Rights as a Taxpayer

12. Cách Lấy Thêm Thông Tin
How To Get More Information