Hướng Dẫn Thuế Vụ cho Doanh Nghiệp Nhỏ

English

Ấn phẩm 334 - Giới Thiệu
Publication 334 - Introductory Material

1. Khai Trình và Nộp Thuế Kinh Doanh
Filing and Paying Business Taxes

2. Các Thời Kỳ và Phương Pháp Kế Toán
Accounting Periods and Methods

3. Phát Mãi Tài Sản Doanh Thương
Dispositions of Business Property

4. Tín Dụng cho Thương Mại Tổng Quát
General Business Credit

5. Lợi Tức Kinh Doanh
Business Income

6. Cách Tính Giá Tiền Hàng Hóa Đã Bán
How to Figure Cost of Goods Sold

7. Tính Toán Tổng Lợi Nhuận
Figuring Gross Profit

8. Doanh Phí
Business Expenses

9. Tính Lời hoặc Lỗ Thuần
Figuring Net Profit or Loss

10. Thuế SE (Tư Doanh)
Self-Employment (SE) Tax

11. Quyền Hạn Người Đóng Thuế
Your Rights as a Taxpayer

12. Cách Lấy Thêm Thông Tin
How To Get More Information