3. Phát Mãi Tài Sản Doanh Thương

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

English

Mục Lục (Table of Contents)

 


Giới Thiệu (Introduction)

Nếu quý vị phát mãi tài sản doanh thương thì sẽ có món lời hoặc lỗ và phải khai báo trên Mẫu 1040. Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, tiền lời sẽ không bị đánh thuế hoặc tiền lỗ không được khấu trừ. Chương này nhắc đến những điều như: quý vị có vật gì cần phát mãi không, cách tính toán khoản lời hoặc lỗ, và phải khai báo tiền lời hay lỗ ở đâu.

 


Những Mục Hữu Ích nên xem: (Useful Items - You may want to see:)

Ấn Phẩm

 • 544 - Mua Bán và Những Cách Phát Mãi Khác đối với Tài Sản

Biểu Mẫu (và Hướng Dẫn)

 • 4797 - Bán Tài Sản Doanh Thương
 • Danh Mục D (Mẫu 1040) - Lời và Lỗ Vốn

Nên xem chương 12 để biết thông tin về việc lấy các ấn phẩm và biểu mẫu.

Lui về đầu


Phát Mãi Tài Sản là gì? (What is a Disposition of Property?)

Phát mãi tài sản bao gồm những hoạt động giao dịch sau đây.

 • Quý vị bán tài sản để lấy tiền mặt hoặc tài sản khác.
 • Quý vị trao đổi tài sản này lấy tài sản khác.
 • Quý vị là người thuê được nhận tiền khi hủy bỏ hợp đồng thuê mướn.
 • Quý vị nhận tiền nhờ trao độc quyền xử dụng bản quyền suốt thời hạn hiệu lực trên phương tiện riêng biệt.
 • Quý vị chuyển giao tài sản để trả nợ.
 • Quý vị bỏ phế tài sản.
 • Ngân hàng - hay định chế tài chánh khác - siết nợ theo khoản vay mua nhà hoặc chiếm hữu tài sản của quý vị.
 • Tài sản bị hư hại, phá hủy hoặc mất cắp, và quý vị được đền trả ở dạng tài sản hay tiền tệ.
 • Tài sản bị phế hạng hoặc phát mãi vì có nguy cơ phế hạng, và quý vị được đền trả ở dạng tài sản hay tiền tệ.

Muốn biết chi tiết về tài sản bị hư hại, phá hủy hoặc mất cắp thì nên xem Ấn Phẩm 547 - Thiệt Hại Rủi Ro, Thảm Họa, và Trộm Cắp. Muốn biết chi tiết về cách phát mãi khác thì nên xem chương 1 của Ấn Phẩm 544.

Trao đổi không bị đánh thuế (Nontaxable exchanges) - Một số dạng trao đổi tài sản sẽ không bị đánh thuế, nghĩa là mọi món lời nhờ trao đổi đều không được công nhận, và không thể khấu trừ bất cứ khoản lỗ nào. Tiền lời hoặc lỗ sẽ không được công nhận khi quý vị chưa bán - hoặc phát mãi theo cách khác - phần tài sản đã tiếp thu.

Trao đổi đồng hạng loại (Like-kind exchanges) - Trao đổi đồng hạng loại là đổi tài sản này lấy tài sản khác có cùng dạng. Ðây là kiểu trao đổi không chịu thuế phổ biến nhất. Muốn được xem là trao đổi đồng hạng loại thì cả hai dạng tài sản cho đi và nhận vào đều phải thuộc diện sau đây.

 • Tài sản kinh doanh hoặc đầu tư.
 • Tài sản tương tợ.

Cần khai báo việc trao đổi tài sản đồng hạng loại trên Mẫu 8824, Trao Đổi Đồng Hạng Loại. Muốn biết thêm thông tin về trao đổi đồng hạng loại thì nên xem chương 1 của Ấn Phẩm 544.

Bán trả góp (Installment sales) - Bán trả góp là cách bán tài sản, trong đó quý vị nhận ít nhất một đợt trả tiền sau mỗi thuế khóa của thương vụ này. Nếu quý vị tài trợ cho bên mua khi bán tài sản chớ không để họ đi vay nợ hoặc mượn tiền mua nhà từ đệ tam nhân thì ắt hẳn sẽ dùng cách bán trả góp. 

Muốn biết thêm thông tin về bán trả góp thì nên xem Ấn Phẩm 537, Bán Trả Góp.

Bán doanh nghiệp (Sale of business) - Thường thì việc phát mãi doanh nghiệp không chỉ là bán một loại tài sản, mà sẽ bán hết tất cả tài sản của doanh nghiệp. Nói chung, trong trường hợp này, muốn xác định là lời hay lỗ thì mỗi tài sản đều được xem như bán riêng rẽ. 

Cả hai bên mua và bán trong thương vụ phát mãi doanh nghiệp đều phải khai báo cho IRS biết giá bán những tài sản doanh thương. Cần dùng Mẫu 8594 - Khai Trình Thâu Mua Tài Sản theo Đoạn 1060 - để cho biết thông tin này. Cả bên mua lẫn bên bán đều phải đính kèm Mẫu 8594 vào tờ khai thuế lợi tức liên bang cho năm thực hiện thương vụ. 

Muốn biết thêm thông tin về việc bán doanh nghiệp thì nên xem chương 2 của Ấn Phẩm 544.

Lui về đầu


Tính Toán Tiền Lời hoặc Lỗ như thế nào? (How Do I Figure a Gain or Loss?)

Bảng 3-1 Cách Tính Tiền Lời hay Lỗ (Table 3-1 How To Figure a Gain or Loss?)

 

NẾU... THÌ đó là...
Giá trị căn bản đã điều chỉnh lớn hơn khoản hiện kim Lỗ.
Khoản hiện kim lớn hơn giá trị căn bản đã điều chỉnh Lời.

 

Kế tiếp sẽ xác định trị giá căn bản, căn bản đã điều chỉnh, khoản hiện kim, giá trị thị trường hợp lý, và số tiền được công nhận. Cần biết những định nghĩa sau đây để tính toán món lời hoặc lỗ.

Căn bản (Basis) - Giá thành hoặc giá mua tài sản thường được dùng làm căn bản tính toán tiền lời hay lỗ khi bán đi hoặc dùng cách phát mãi khác. Tuy nhiên, nếu quý vị có được tài sản do biếu tặng, thừa kế, hoặc theo cách nào không phải là mua, thì phải dùng căn bản khác với giá thành. Muốn biết thêm thông tin về trị giá căn bản thì nên xem Ấn Phẩm 551, Những Điều Căn Bản về Tài Sản.

Căn bản đã điều chỉnh (Adjusted basis) - Trị giá căn bản đã điều chỉnh của tài sản là giá gốc - hoặc giá trị căn bản khác - cộng với một vài khoản thêm vào và trừ đi một số khoản giảm trừ, chẳng hạn như khấu hao và mất mát do thiệt hại rủi ro. Khi xác định món lời hoặc lỗ, chi phí chuyển giao tài sản cho chủ sở hữu mới - chẳng hạn như phí tổn bán hàng - sẽ cộng vào trị giá căn bản đã điều chỉnh của tài sản.

Khoản hiện kim (Amount realized) - Số tiền thực có khi phát mãi là tổng tất cả các khoản nhận vào cộng với giá trị thị trường hợp lý của mọi tài sản hay dịch vụ hiện dụng. Số tiền thực có cũng bao gồm tất cả những khoản chi do bên mua gánh vác và bất cứ khoản chi nào mà tài sản chuyển giao phải chịu, chẳng hạn như thuế địa ốc hay nợ vay mua nhà.

Giá trị thị trường hợp lý (Fair market value) - Giá trị thị trường hợp lý là trị giá khi chuyển tài sản từ bên bán sang bên mua mà không phải thực hiện giao dịch mua bán, và cả hai bên đều có hiểu biết hợp lý về mọi yếu tố cần thiết.

Số tiền được công nhận (Amount recognized) - Vì mục đích đánh thuế, tiền lời hoặc lỗ thực có sau khi phát mãi tài sản thường là món lời hay lỗ được công nhận. Khoản lời được công nhận phải gộp vào tổng lợi tức. Khoản lỗ được công nhận phải trừ khỏi tổng lợi tức. Tuy nhiên, tiền lời hoặc lỗ thực có từ một số dạng trao đổi tài sản sẽ không được công nhận. Nên xem phần Trao đổi không bị đánh thuế trước đó. Và cũng không thể khấu trừ khoản lỗ khi phát mãi tài sản được dùng vào mục đích cá nhân.

Đó Là Lời Lỗ Thông Thường hay Lời Lỗ Vốn? (Is My Gain or Loss Ordinary or Capital?)

Phải xếp các món lời và lỗ vào loại thông thường hoặc lời lỗ vốn. Và phải làm điều này để tính toán tiền lời hay lỗ vốn thuần. Nói chung sẽ có khoản lời hoặc lỗ vốn nếu quý vị phát mãi tài sản vốn. Trong đa số trường hợp, mọi vật quý vị sở hữu và dùng vào mục đích cá nhân hoặc đầu tư đều là tài sản vốn.

Một số tài sản dùng trong doanh nghiệp sẽ không được xem là tài sản vốn. Món lời hay lỗ do phát mãi tài sản này sẽ là lời hoặc lỗ thông thường. Tuy nhiên, nếu quý vị nắm giữ tài sản lâu hơn 1 năm thì có thể xem phần tiền này là lời hoặc lỗ vốn. Các khoản này được gọi là lời và lỗ theo đoạn 1231.

Muốn biết thêm thông tin về lời lỗ thông thường và lời lỗ vốn thì nên xem các chương 2 và 3 của Ấn Phẩm 544.

Lời hoặc Lỗ Vốn thuộc loại Ngắn Hạn hay Dài Hạn? (Is My Capital Gain or Loss Short Term or Long Term?)

Nếu quý vị có món lời hoặc lỗ vốn thì phải định rõ đó là loại dài hạn hay ngắn hạn. Tiền lời hoặc lỗ là dài hay ngắn hạn còn tùy vào thời gian sở hữu tài sản trước khi phát mãi. Khoảng thời gian quý vị làm chủ tài sản trước khi phát mãi được gọi là thời kỳ nắm giữ.

Bảng 3-2 Lời hoặc Lỗ thuộc loại Ngắn Hạn hay Dài Hạn? (Table 3-2 Do I Have a Short-Term or Long-Term Gain or Loss?)

 

NẾU nắm giữ tài sản... THÌ đó là...
1 năm hay ít hơn Lời hoặc lỗ vốn ngắn hạn.
Lâu hơn 1 năm Lời hoặc lỗ vốn dài hạn.

 

Muốn biết thêm thông tin về lời và lỗ vốn ngắn hạn và dài hạn thì nên xem chương 4 của Ấn Phẩm 544.

Lui về đầu


Khai Báo Lời và Lỗ ở đâu? (Where Do I Report Gains and Losses?)

Hãy khai báo tiền lời và lỗ từ những cách phát mãi sau đây trên biểu mẫu đã định. Phần hướng dẫn của mẫu sẽ trình bày cách điền vào.

Cách phát mãi tài sản doanh thương và tài sản có thể khấu hao  (Dispositions of business property and depreciable property) - Dùng Mẫu 4797. Nếu có tiền lời bị đánh thuế thì cũng phải dùng Danh Mục D (Mẫu 1040).

Trao đổi đồng hạng loại (Like-kind exchanges) - Dùng Mẫu 8824, Trao Đổi Đồng Hạng Loại Có thể cũng phải dùng Mẫu 4797 và Danh Mục D (Mẫu 1040).

Bán trả góp (Installment sales) - Dùng Mẫu 6252, Lợi Tức Bán Trả Góp. Có thể cũng phải dùng Mẫu 4797 và Danh Mục D (Mẫu 1040).

Thiệt hại rủi ro và trộm cắp (Casualties and thefts) - Dùng Mẫu 4684, Thiệt Hại Rủi Ro và Trộm Cắp. Có thể cũng phải dùng Mẫu 4797.

Tài sản bị phế hạng (Condemned property) - Dùng Mẫu 4797. Có thể cũng phải dùng Danh Mục D (Mẫu 1040).

Lui về đầu