4. Tín Dụng cho Thương Mại Tổng Quát

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

English

Mục Lục (Table of Contents)

 


Giới Thiệu (Introduction)

Tín dụng thương mại tổng quát cho cả năm gồm có phần tín dụng cho thương mại từ các năm trước chuyển sang, cộng với tổng tín dụng cho thương mại trong năm hiện tại. Ngoài ra, tín dụng cho thương mại tổng quát trong năm hiện tại cũng có thể gia tăng về sau này nếu có phần tín dụng cho thương mại từ những năm tương lai chuyển lùi. Quý vị trực tiếp trừ khoản tín dụng này ra khỏi tiền thuế.

Lui về đầu


 

Những Mục Hữu Ích nên xem: (Useful Items:)

Mẫu đơn (và Hướng Dẫn)

  • 3800 - Tín Dụng cho Thương Mại Tổng Quát
  • 6251 - Thuế Tối Thiểu Thay Thế (đối với Cá Nhân)

Nên xem chương 12 để biết thông tin về việc lấy các ấn phẩm và biểu mẫu.

Lui về đầu


 

Tín Dụng cho Thương Mại (Business Credits)

Tất cả các khoản tín dụng sau đây đều là một phần của tín dụng cho thương mại tổng quát. Mẫu đơn dùng để tính toán mỗi loại tín dụng được ghi trong ngoặc đơn. Có thể cũng phải điền đầy đủ vào Mẫu đơn 3800.

Tín dụng cho cơ ngơi nạp nhiên liệu thay thế cho xe cộ (Mẫu đơn 8911) - Tín dụng này dùng trang trải chi phí của cơ ngơi nạp nhiên liệu thay thế cho xe cộ. Muốn biết thêm thông tin thì nên xem Mẫu đơn 8911.

Tín dụng cho xe động cơ thay thế (Mẫu đơn 8910). Muốn biết thêm thông tin thì nên xem Mẫu đơn 8910.

Tín dụng cho nhiên liệu diesel sinh học và diesel có thể tái chế (Mẫu đơn 8864). Muốn biết thêm thông tin thì nên xem Mẫu đơn 8864.

Tín dụng sản xuất nhiên liệu sinh học (Mẫu đơn 6478). Muốn biết thêm thông tin thì nên xem Mẫu đơn 6478.

Tín dụng hạ giảm đioxyt cacbon (Mẫu đơn 8933) - Tín dụng này dùng cho lượng đioxyt cacbon bị hấp thu ở cơ sở hội đủ tiêu chuẩn rồi thải bỏ tại địa điểm chứa trữ ngầm an toàn, hoặc đem đi  xử dụng theo dự án tăng cường hội đủ tiêu chuẩn thu hồi dầu hay khí thiên nhiên. Muốn biết thêm thông tin thì nên xem Mẫu đơn 8933.

Tín dụng thuế an sinh xã hội và thuế Medicare mà hãng sở trả cho một số dạng tiền tip của nhân viên (Mẫu đơn 8846) - Nói chung tín dụng này bằng với phần thuế an sinh xã hội và thuế Medicare mà hãng sở trả theo tiền tip của nhân viên làm việc tại địa điểm bán đồ ăn thức uống, nếu có thông lệ cho tiền tip. Tín dụng này không xét đến nơi tiêu thụ thực phẩm (trong hay ngoài phạm vi doanh nghiệp). Muốn biết thêm thông tin thì nên xem Mẫu đơn 8846.

Tín dụng cho hãng sở tiếp tục trả phần lương chênh lệch (Mẫu đơn 8932) - Tín dụng này khích lệ một số doanh nghiệp nhỏ tiếp tục trả lương cho nhân viên đang phục vụ trong quân ngũ Hoa Kỳ suốt thời kỳ lâu hơn 30 ngày. Muốn biết thêm thông tin thì nên xem Mẫu đơn 8932.

Tín dụng cho hãng sở nào cung cấp cơ sở và dịch vụ giữ trẻ (Mẫu đơn 8882) - Tín dụng này dùng trang trải phí tổn hợp chuẩn quý vị trả để giữ trẻ cho nhân viên và phí tổn hợp chuẩn đã trả cho dịch vụ giới thiệu và nguồn lực giữ trẻ. Muốn biết thêm thông tin thì nên xem Mẫu đơn 8882.

Tín dụng để gia tăng hoạt động nghiên cứu (Mẫu đơn 6765) - Tín dụng này có mục đích khuyến khích các doanh nghiệp gia tăng số tiền dành cho hoạt động nghiên cứu và thực nghiệm, trong đó kể cả nghiên cứu năng lượng. Muốn biết thêm thông tin thì nên xem Mẫu đơn 6765.

Tín dụng cho hãng sở cỡ nhỏ có chu cấp phí bảo hiểm sức khỏe (Mẫu đơn 8941) - Tín dụng này dùng trang trải chi phí một số dạng bảo hiểm sức khỏe quý vị chu cấp cho nhân viên. Muốn biết thêm thông tin thì nên xem Mẫu đơn 8941.

Tín dụng cho chi phí ban đầu trong chương trình hưu bổng của hãng sở cỡ nhỏ (Mẫu đơn 8881) -Tín dụng này dùng cho chi phí ban đầu trong kế hoạch hưu bổng của chương trình quyền lợi hạn định - hoặc chương trình đóng góp hạn định - kiểu mới và hợp chuẩn (kể cả 401(k)), chương trình SIMPLE, hay chương trình hưu bổng đơn giản hóa cho nhân viên. Muốn biết thêm thông tin thì nên xem Ấn bản 560, Chương Trình cho Doanh Nghiệp Nhỏ (SEP, SIMPLE, và Các Chương Trình Hội Đủ Tiêu Chuẩn).

Tín dụng sắp xếp tiện lợi cho người tàn tật (Mẫu đơn 8826) - Đây là tín thuế không hoàn lại dành cho doanh nghiệp nhỏ hợp chuẩn nào trang trải phí tổn để sắp xếp tiện lợi cho người khuyết tật. Quý vị phải trả chi phí thì doanh nghiệp mới hội đủ tiêu chuẩn theo Đạo Luật Người Mỹ Tàn Tật (Americans with Disabilities Act) năm 1990. Muốn biết thêm thông tin thì nên xem Mẫu đơn 8826.

Tín dụng cho thức uống chưng cất có cồn (Mẫu đơn 8906) - Tín dụng này dành cho các nhà chưng cất và nhập khẩu thức uống chưng cất có cồn và những nhà bán sỉ thức uống này hội đủ tiêu chuẩn. Muốn biết thêm thông tin thì nên xem Mẫu đơn 8906.

Tín dụng cho chủ nhân vùng bị thiên tai (Mẫu đơn 5884-A) - Quý vị có thể được tín dụng này nếu có nhân viên và có liên quan đến kinh doanh tại khu vực bị bão hay vùng thiên tai. Muốn biết thêm thông tin, xem Mẫu đơn 5884-A.

Tín dụng việc làm cho vùng trao quyền (Mẫu đơn 8844) - Quý vị có thể được tín dụng này nếu có nhân viên dưới quyền và đang kinh doanh tại vùng trao quyền nào cho hưởng tín dụng. Muốn biết thêm thông tin thì nên xem Mẫu đơn 8844.

Tín dụng cho nhà ở tiết kiệm năng lượng (Mẫu đơn 8908) - Tín dụng này dành cho các thầu khoán hợp chuẩn của một số dạng địa ốc được bán ra để làm nhà ở. Muốn biết thêm thông tin thì nên xem Mẫu đơn 8908.

Tín dụng thu dụng người Da Đỏ (Mẫu đơn 8845) - Tín dụng này dùng trang trải phần lương bổng và chi phí bảo hiểm sức khỏe hợp chuẩn quý vị trả cho nhân viên hội đủ tiêu chuẩn. Muốn biết thêm thông tin thì nên xem Mẫu đơn 8845.

Tín dụng đầu tư (Mẫu đơn 3468) - Tín dụng đầu tư là kết quả tổng cộng của nhiều tín khoản. Muốn biết thêm thông tin thì nên xem Mẫu đơn 3468.

Tín dụng sản xuất nhiên liệu diesel chứa ít lưu huỳnh (Mẫu đơn 8896). Muốn biết thêm thông tin thì nên xem Mẫu đơn 8896.

Tín dụng gia cư cho người có lợi tức thấp (Mẫu đơn 8586) - Nói chung tín dụng này dùng cho mỗi tòa nhà mới hợp chuẩn - dành cho người có lợi tức thấp - được đưa vào sử dụng sau năm 1986. Muốn biết thêm thông tin thì nên xem Mẫu đơn 8586.

Tín dụng huấn luyện toán cứu hộ vùng mỏ (Mẫu đơn 8923) - Tín dụng này dùng trang trải chi phí quý vị đã trả theo chương trình huấn luyện một số nhân viên trong toán cứu hộ vùng mỏ. Muốn biết thêm thông tin thì nên xem Mẫu đơn 8923.

Tín dụng cho thị trường mới (Mẫu đơn 8874) - Tín dụng này dành cho khoản đầu tư trị giá thật sự hợp chuẩn từ các tổ chức phát triển cộng đồng hội đủ điều kiện. Muốn biết thêm thông tin thì nên xem Mẫu đơn 8874.

 

Tín dụng cho dược phẩm trị bệnh hiếm (Mẫu đơn 8820) - Tín dụng này dùng trang trải những phí tổn hợp chuẩn xuất phát từ việc thử nghiệm một số loại thuốc trị các bệnh tật và tình trạng hiếm xảy ra. Muốn biết thêm thông tin thì nên xem Mẫu đơn 8820.

Tín dụng cho xe dùng động cơ điện ghép nối hội đủ tiêu chuẩn (Mẫu đơn 8936) - Tín dụng này dành cho một số xe mới - dùng điện ghép nối hợp chuẩn - đã đưa vào sử dụng trong niên thuế. Muốn biết thêm thông tin thì nên xem Mẫu đơn 8936.

Tín dụng bảo trì tuyến đường sắt hội đủ tiêu chuẩn (Mẫu đơn 8900) - Tín dụng này dùng trang trải chi phí bảo trì tuyến đường sắt hội đủ tiêu chuẩn (đã trả trong niên thuế). Muốn biết thêm thông tin thì nên xem Mẫu đơn 8900.

Tín dụng có thể tái tục để sản xuất điện, than đá tinh chế và than đá vùng Da Đỏ (Mẫu đơn 8835) - Tín dụng này dành cho việc bán điện, than đá tinh chế hoặc than đá vùng Da Đỏ - được sản xuất tại Hoa Kỳ hay lãnh thổ thuộc sở hữu Hoa Kỳ - từ các nguồn năng lượng hội đủ tiêu chuẩn và tại cơ sở hợp chuẩn. Muốn biết thêm thông tin thì nên xem Mẫu đơn 8835.

Tín dụng cho cơ hội việc làm (Mẫu đơn 5884) - Tín dụng này khích lệ doanh nghiệp tuyển mộ nhân viên từ các nhóm dân nhất định có tỷ lệ thất nghiệp rất cao hoặc có nhu cầu đặc biệt khác về việc làm. Muốn biết thêm thông tin thì nên xem Mẫu đơn 5884.

Lui về đầu


 

Cách Xin Tín Dụng (How to Claim the Credit)

Muốn xin tín dụng cho thương mại tổng quát thì trước hết quý vị phải lấy các biểu mẫu cần thiết để xin tín dụng thương mại trong năm hiện tại.

Ngoài biểu mẫu xin tín dụng, quý vị cũng cần đệ nộp Mẫu đơn 3800.

Lui về đầu