9. Tính Lời hoặc Lỗ Thuần

English

Mục Lục (Table of Contents)


Giới Thiệu (Introduction)

Sau khi tính toán lợi tức kinh doanh và chi phí, quý vị sẵn sàng tính lợi tức thuần hay lỗ thuần từ việc kinh doanh. Quý vị tính bằng cách trừ doanh phí khỏi lợi tức kinh doanh. Nếu chi phí ít hơn lợi tức thì chênh lệch là lợi tức thuần thực sự và là một phần lợi tức của quý vị trên trang 1 của Mẫu 1040. Nếu chi phí cao hơn lợi tức thì chênh lệch là tiền lỗ thuần thực sự. Quý vị có thể khấu trừ tiền lỗ khỏi tổng số lợi tức trên trang 1 của Mẫu 1040. Tuy nhiên trong vài trường hợp tiền lỗ sẽ bị hạn chế. Chương này trình bày ngắn ngọn hai trong số những trường hợp này. Những trường hợp khác có thể hạn chế tiền lỗ của quý vị sẽ được trình bày trong Hướng Dẫn cho Danh Mục C, dòng G và dòng 32.  

Nếu có hơn một doanh nghiệp thì quý vị phải tính lợi tức thuần hay lỗ thuần cho mỗi doanh nghiệp trên Danh Mục C riêng.

 


Thua Lỗ Thuần từ Hoạt Động Kinh Doanh (Net Operating Losses (NOLs))

Nếu khấu trừ trong năm nhiều hơn lợi tức trong năm (dòng 41 của Mẫu 1040 là số âm), thì quý vị có thể bị thua lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh (Net operating loss, hay NOL). Quý vị có thể dùng NOL bằng cách trừ từ lợi tức từ một năm khác hay những năm khác.

Thí dụ về việc lỗ điển hình dẫn đến NOL bao gồm, nhưng không giới hạn, lỗ vốn từ những điều sau đây.

  • Thương mại hay kinh doanh.
  • Công việc làm nhân viên (doanh phí nhân viên không được hoàn trả).
  • Tổn thất hay trộm cắp.
  • Chi phí dọn nhà.
  • Tài sản cho thuê.

Lỗ từ việc điều hành doanh nghiệp là lý do thông thường nhất đối với NOL.

Muốn biết chi tiết về NOLs, xem Ấn Phẩm 536, Thua Lỗ Thuần từ Hoạt Động Kinh Doanh (Net Operating Losses, hay NOLs) cho Cá Nhân, Địa Ốc, và Ủy Thác. Ấn phẩm này trình bày cách tính NOL, khi nào sử dụng, cách đòi khấu trừ NOL, và cách tính chuyển sang NOL.

Lui về đầu


Các Hoạt Động Không Vụ Lợi (Not-for-Profit Activities)

Nếu quý vị không hoạt động kinh doanh để kiếm lời thì có giới hạn trên tiền khấu trừ quý vị có thể nhận. Quý vị không thể sử dụng lỗ vốn từ hoạt động này để bù vào lợi tức khác. Những hoạt động quý vị thực hiện như thú tiêu khiển, hay chánh yếu cho thể thao hay giải trí, đều nằm trong giới hạn này.

Muốn biết thông tin về những hoạt động không phải vì lợi nhuận, xem chương 1 trong Ấn Phẩm 535, Doanh Phí. Chương này giải thích cách làm thế nào để ấn định xem hoạt động của quý vị thực hiện là để kiếm lời hay không và cách tính số tiền lỗ quý vị có thể khấu trừ.

Lui về đầu