IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Ban Khiếu Nại... Giải Quyết Tranh Cãi Thuế Vụ

Ban Khiếu Nại Có Thể Làm Gì cho Quý Vị?
What Can Appeals Do for you?

Ban Khiếu Nại có là Nơi Thích Hợp cho Quý Vị không?
Is Appeals the Place for you?

Quý Vị Ðã Sẵn Sàng Yêu Cầu Họp Mặt hoặc Ðiều Trần với Ban Khiếu Nại hay chưa?
Are You Ready to Request an Appeals Conference or Hearing?

Đơn Xin Khiếu Nại
Preparing a Request for Appeals

Có Thể Dự Kiến Ðiều Gì khi Khiếu Nại?
What can you Expect from Appeals?

Kiểm Xét
Examination

Truy Thu
Appealing a Collection Decision

Page Last Reviewed or Updated: 17-Apr-2017