IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Bảo Vệ Danh Tánh Phòng Ngừa, Phát Hiện và Giúp Đỡ Nạn Nhân

English

Mạo danh là gánh nặng cho nạn nhân và là khó khăn cho doanh thương, tổ chức và các cơ quan chánh phủ, bao gồm cả IRS. Mạo danh liên quan đến thuế vụ xảy ra khi có người trộm số an sinh xã hội của quý vị để khai thuế và yêu cầu hoàn thuế theo cách lừa gạt.

IRS có một sách lược tích cực để chống nạn mạo danh liên quan đến thuế để ngăn ngừa, phát hiện và giúp đỡ nạn nhân. Chúng tôi đang có những tiến bộ trong việc chống lại loại tội phạm này và việc này vẫn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Và, nếu quý vị là nạn nhân thì chúng tôi cam kết giúp đỡ giải quyết trường hợp của quý vị nhanh nhất.

Một phần trong Sáng Kiến từ Hội Nghị An Ninh (Security Summit Initiative), IRS, các tiểu bang và ngành thuế lãnh vực tư nhân phối hợp cùng nhau để tìm biện pháp bảo vệ mới (new safeguards) sẽ bảo vệ tốt hơn cho người đóng thuế và chống lại nạn mạo danh. Nhưng chúng tôi cần quý vị giúp đỡ.  Xem quý vị có thể làm gì để cho dữ liệu cá nhân, thuế và tài chánh của mình được an toàn hơn tại: Thuế. An Ninh. Cùng Nhau.

Quý vị có phải là nạn nhân của mạo danh liên quan đến thuế không? (Are you a victim of tax-related identity theft?)

Thông tin về mạo danh cho người khai thuê và doanh thương (Identity theft information for tax preparers and businesses)

IRS đang làm gì để chống mạo danh (What the IRS is doing to combat identity theft)

Tài Nguyên Thêm về Mạo Danh (Additional Identity Theft Resources)

Hãy nhớ (Remember) :
IRS không chủ động liên lạc với người đóng thuế qua điện thư để yêu cầu thông tin cá nhân hoặc thông tin tài chánh. Trong đó gồm luôn bất cứ dạng giao tiếp điện tử nào, chẳng hạn như tin nhắn và các kênh truyền thông xã hội. IRS không gọi điện thoại cho người đóng thuế để hăm dọa thưa kiện hoặc bắt giam.

Page Last Reviewed or Updated: 17-Oct-2016