IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Các Điều Khoản Thuế Vụ theo ACA

English

ACA (Affordable Care Act, hay Đạo Luật về Chăm Sóc Giá Phải Chăng) nêu những cải cách toàn diện về bảo hiểm sức khỏe và gồm chứa nhiều điều khoản thuế vụ ảnh hưởng đến cá nhân, gia đình, doanh nghiệp, hãng bảo hiểm, tổ chức được miễn thuế và cơ quan chánh phủ. Trong nội dung các điều khoản (tax provisions) này có nhiều thay đổi quan trọng, kể cả cung cách nộp thuế của cá nhân và gia đình. Luật lệ cũng nêu rõ quyền lợi và trách nhiệm của những tổ chức và hãng sở khác.

checkmark icon   Nếu quý vị mua bảo hiểm qua Health Insurance Marketplace thì quý vị nên báo cáo thay đổi (report changes) cho Marketplace khi mua. Những thay đổi trong lợi tức gia đình hay số người trong gia đình có thể ảnh hưởng đến tiêu chuẩn được trả trước tín thuế bảo phí.
Cá Nhân & Gia Đình
 
Hãng Sở

Luật lệ đòi hỏi quý vị và những người thuộc quyền phải có bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, được miễn trừ, hoặc trả tiền theo tờ khai. Nếu quý vị mua bảo hiểm từ Health Insurance Marketplace (Thương Trường Bảo Hiểm Sức Khỏe), thì có thể hội đủ tiêu chuẩn được tín thuế bảo phí.

 

  > Xem thêm…  

 

 

ACA bao gồm nhiều quy định đối với hãng sở về bảo hiểm chăm sóc sức khỏe. Kích cỡ và cơ cấu lực lượng lao động sẽ định rõ trách nhiệm. Tuy nhiên, nếu chẳng có nhân viên thì thông tin sau đây không áp dụng cho quý vị.

 

  > Xem thêm…

 

Page Last Reviewed or Updated: 02-Sep-2016

Go to HealthCare.gov to get more information about the Affordable Care Act from the Department of Health and Human Services.