IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Các Điều Khoản Thuế Vụ theo ACA - dành cho Hãng Sở Lớn

English

Một vài điều khoản của ACA, hoặc luật chăm sóc sức khỏe, chỉ áp dụng cho hãng sở lớn - nói chung là có ít nhất 50 nhân viên tương đương toàn nhiệm. Lấy thí dụ: trong năm 2015, hãng sở lớn sẽ có trách nhiệm báo cáo hàng năm (annual reporting responsibilities) về bảo hiểm sức khỏe - có chu cấp hay không, và nếu có thì là dạng nào.

Các hãng sở lớn hiện dụng có thể tìm danh sách toàn bộ các tài nguyên và tin tức mới nhất tại Trung Tâm Hãng Sở Lớn Hiện Dụng (Applicable Large Employer Information Center). 

Bảo Hiểm

Báo Cáo

Tiền Trả & Tín Chỉ

  • Nếu quý vị có từ 50 nhân viên trở xuống thì có thể mua bảo hiểm giá phải chăng qua Chương Trình Lựa Chọn Bảo Hiểm cho Doanh Nghiệp Nhỏ (Small Business Health Options Program, hay SHOP).
  • Để tìm hiểu thêm về cải cách thị trường và các đòi hỏi cho chương trình khác nhau, xin viếng HealthCare.gov

 

  • Quý vị phải khấu lưu và báo cáo 0.9 phần trăm tiền tính thêm trên lương hoặc tiền lương cho nhân viên vượt quá $200,000. Tìm hiểu thêm (Learn more).
  • Quý vị có thể phải báo cáo giá trị bảo hiểm (report the value of the health insurance coverage) sức khỏe quý vị cung cấp cho mỗi nhân viên trên Mẫu Đơn W-2 của họ.
  • Kể từ niên lịch 2015, quý vị phải nộp tờ khai hàng năm (annual return) (vào năm 2016) để trình báo mình có chu cấp bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên hay không, và nếu có thì là dạng nào. Quy tắc này là điều tùy chọn trong năm 2014.
  • Có hiệu lực từ năm 2015, nếu quý vị trả tiền tự bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên thì phải đệ nộp bản khai thường niên (annual return) (vào năm 2016) báo cáo một số thông tin của từng nhân viên mà quý vị bảo hiểm.  Quy định này là tùy chọn cho năm 2014.
  • Kể từ niên lịch 2015, quý vị sẽ phải trả tiền nếu không chu cấp bảo hiểm thỏa đáng với giá phải chăng cho các nhân viên toàn nhiệm, và một hoặc nhiều người trong số đó được Tín Thuế Bảo Phí. Tìm hiểu thêm về điều khoản chia sẻ trách nhiệm hãng sở (employer shared responsibility provision).
  • Nếu quý vị tự bảo hiểm thì có thể phải trả lệ phí để tài trợ cho Quỹ Tín Nhiệm Nghiên Cứu Kết Quả Tập Trung cho Bệnh Nhân (Patient- Centered Outcomes Research Trust Fund).

 

Page Last Reviewed or Updated: 16-Mar-2016