IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Chủ Ðề Hấp Dẫn

Sắp Dọn Đi? Hãy Báo Cho IRS Biết! (tiếng Anh)

Moving Soon? Let the IRS Know!

Tờ Khai Thuế Đã Điều chỉnh

Amended Returns

Hiểu Rõ Thông Báo hay Thư của IRS

Understanding Your IRS Notice or Letter

Đệ Đơn Xin Thỏa Thuận Chi Trả Trực Tuyến cho Cá Nhân và Doanh Nghiệp

Apply for an Online Payment Agreement for Individuals & Businesses

Các Điều Khoản Thuế Vụ theo ACA

Affordable Care Act (ACA) Tax Provisions

Page Last Reviewed or Updated: 15-Jun-2016