IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Chủ Ðề Hấp Dẫn

Hiểu Rõ Thông Báo hay Thư của IRS

Understanding Your IRS Notice or Letter

Quý vị có thể phải gia hạn ITIN

You May Need to Renew Your ITIN

Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu của IRS

IRS Withholding Calculator

Các Điều Khoản Thuế Vụ theo ACA

Affordable Care Act (ACA) Tax Provisions

Sắp Dọn Đi? Hãy Báo Cho IRS Biết! (tiếng Anh)

Moving Soon? Let the IRS Know!

Tờ Khai Thuế Đã Điều chỉnh

Amended Returns

Page Last Reviewed or Updated: 01-Nov-2016