IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Chủ đề 102 - Trợ Giúp Thuế Vụ Cho Người Tàn Tật

Topic 102  Tax Assistance for Individuals with Disabilities

Người tàn tật sẽ được hỗ trợ đặc biệt. Nếu quý vị không thể điền tờ khai thuế vì bị khuyết tật thì có thể nương nhờ Chương Trình Thiện Nguyện Trợ Giúp Khai Thuế Lợi Tức (VITA) do IRS bảo trợ. Muốn biết thêm thông tin về các dịch vụ IRS hiện có thì nên tham khảo Chủ Đề 101, Ấn Bản 5136, Hướng Dẫn về Các Dịch Vụ IRS (Publication 5136, IRS Services Guide)(PDF), hoặc Thông Tin liên quan đến Khuyết Tật - dành cho Cá Nhân, Doanh Nghiệp và Đối Tác Cung Cấp Dịch Vụ (Disability Information for Individuals, Businesses, and Partners Providing Services).

Người khiếm thính và lãng tai được trợ giúp sử dụng điện thoại qua thiết bị TTY (điện văn). Số miễn phí của dịch vụ này là 800-829-4059, và giờ giấc làm việc: thứ Hai tới thứ Sáu, 7:00 sáng - 7:00 tối (giờ địa phương của người gọi); Alaska và Hạ Uy Di dùng giờ Thái Bình Dương. Người khiếm thính hay lãng tai nào chưa có thiết bị này sẽ có thể liên lạc qua dịch vụ chuyển tiếp của liên bang hoặc tiểu bang.

Nên đến trang IRS.gov Accessibility (IRS.gov Accessibility) để xem danh sách những sản phẩm thuế vụ hiện hành có thể tải về. Nếu muốn có tài liệu dùng chữ Braille hay bản in khổ lớn thì gọi IRS theo số 800-TAX-FORM (800-829-3676).

Muốn biết thông tin phụ trội về những tiêu đề này, và nhiều lĩnh vực khác liên quan đến người tàn tật, thì tham khảo Ấn Bản 907, Những Nét Chánh về Thuế cho Người Tàn Tật (Publication 907, Tax Highlights for Persons with Disabilities), và Ấn Bản 3966, Sống và Làm Việc khi Bị Tàn Tật (Publication 3966, Living and Working with Disabilities)(PDF).

Page Last Reviewed or Updated: 12-Aug-2016