IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Chủ đề 154 – Mẫu Đơn W-2 và Mẫu Đơn 1099-R (Phải Làm Gì nếu Không Đúng hoặc Chưa Nhận Được)

Topic 154 - Forms W-2 and Form 1099–R (What to Do if Incorrect or Not Received?)

Nếu quý vị không nhận được Mẫu đơn W-2 (Form W-2), Khai Trình Thuế và Lương Bổng và/hoặc Mẫu Đơn 1099-R (Form 1099-R), Đóng Góp từ Chương Trình Hưu Bổng, Niên Kim, Hồi Hưu hay Chia Lãi, IRA, Hợp Đồng Bảo Hiểm, v.v…, vào ngày 31 tháng Giêngi, 2016, hoặc nếu thông tin của quý vị không chính xác, xin liên lạc với chủ nhân/người trả lương cho quý vị. Nếu vẫn không nhận được các mẫu đơn bị thiếu hay được sửa sai vào cuối tháng Hai, quý vị có thể gọi cho IRS theo số 800-829-1040 để được giúp đỡ. Khi gọi thì quý vị cần có các thông tin sau đây:

  • Tên, địa chỉ của quý vị (kể cả bưu chánh), số điện thoại và số An Sinh Xã Hội.
  • Tên, địa chỉ (kể cả bưu chánh), số điện thoại của chủ nhân/người trả lương.
  • Nếu biết, số ID hay mã số (Identification number, hay EIN) của chủ nhân/người trả lương.

Sở Thuế Vụ sẽ liên lạc với chủ nhân/người trả lương quý vị để yêu cầu các mẫu đơn bị thiếu hay sửa sai cho quý vị. Sở Thuế Vụ cũng sẽ gửi cho quý vị một Mẫu Đơn (Form) 4852, Mẫu Thay Thế cho Mẫu Đơn W-2, Khai Trình Thuế và Lương Bổng, hoặc Mẫu Đơn 1099-R, Đóng Góp từ Chương Trình Hưu Bổng, Niên Kim, Hồi Hưu hay Chia Lời, IRA, Hợp Đồng Bảo Hiểm, v.v…cùng với một lá thư hướng dẫn cho quý vị.

Nếu không nhận được các mẫu đơn bị thiếu hay chỉnh sửa trong đủ thời gian để khai thuế, quý vị có thể sử dụng Mẫu Đơn 4852 để hoàn tất việc nộp đơn khai thuế của mìnhị. Quý vị sẽ ước tính tiền lương hay tiền trả và tiền thuế khấu lưu trên Mẫu Đơn 4852 (Form 4852).

Nếu quý vị nhận được Mẫu Đơn W-2 hay Mẫu Đơn 1099-R bị thiếu hoặc được chỉnh sửa sau khi quý vị đã khai thuế của mình và thông tin khác với ước tính của mình thì sử dụng Mẫu Đơn 1040X (Form 1040X), Mẫu Điều Chỉnh Đơn Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ. Để có thêm thông tin về việc nộp đơn điều chỉnh, xin tham khảo Chủ Đề 308.

Xem Tôi đã nhận Mẫu Đơn W-2 không đúng (I received an incorrect Form W-2) để biết thêm thông tin.

Page Last Reviewed or Updated: 13-Apr-2017