IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Chủ đề 155 - Các Mẫu Đơn và Ấn Bản - Cách Đặt Lấy

Topic 155 - Forms and Publications – How to Order

Quý vị có cần biểu mẫu thuế hay ấn phẩm của IRS không? Cách lấy dễ nhất là dùng máy vi tính. Có thể tải về rồi in các mẫu đơn và ấn bản (forms and publications), hoặc đặt lấy (qua bưu điện) tại trang Forms and Publications by U.S. Mail của chúng tôi.

Cũng có thể đặt lấy các mẫu đơn và ấn bản bằng cách gọi số 800-TAX-FORM (800-829-3676), thứ Hai tới thứ Sáu, 7:00 sáng - 7:00 tối, giờ địa phương (Alaska & Hạ Uy Di dùng giờ Thái Bình Dương). Muốn gọi nhanh chóng thì nên lập sẵn danh sách những gì cần thiết trước khi gọi. Tài liệu yêu cầu sẽ được gởi đến trong vòng 10 ngày làm việc. Nếu không có sẵn tài liệu khi quý vị đặt lấy thì chúng tôi sẽ gởi càng sớm càng tốt khi có. Xin đừng đặt thêm.

Cũng có thể lấy những mẫu đơn căn bản ở nhiều bưu điện và thư viện. Các văn phòng IRS tại địa phương có sẵn một vài biểu mẫu thường dùng nhất, chẳng hạn như Mẫu đơn 1040, Tờ Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân tại Hoa Kỳ. Họ không có các loại Mẫu Đơn 1040A, Mẫu Đơn 1040EZ, Mẫu Đơn W-2, Mẫu Đơn W-3, Mẫu Đơn W-4, hoặc Mẫu Đơn 1099.

Nếu quý vị gọi hoặc viết thư để đặt lấy mẫu đơn hay ấn bản thì nhớ nêu rõ số hiệu chớ đừng ghi tên tựa suông.

Page Last Reviewed or Updated: 13-Apr-2017