IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Chủ đề 158 - Trả Tiền Thuế và Bảo Đảm Được Tín Thuế Thích Hợp

Topic 158  Paying Your Taxes and Ensuring Proper Credit of Payments

Nếu quý vị phải đóng tiền thuế theo đơn khai thuế cá nhân, thì lựa chọn trả tiền điện tử IRS là cách tốt nhất để quý vị đóng thuế liên bang. Trả tiền bằng điện tử là cách tiện lợi và an toàn nhất để đóng thuế. Quý vị có thể trả tiền điện tử trực tuyến, qua điện thoại, hay từ thiết bị di động. Trả tiền bằng điện tử rất an toàn. IRS sử dụng kỹ thuật mã hóa mới nhất và không lưu lại bất cứ thông tin ngân hàng nào của quý vị. Khi quý vị sử dụng bất cứ lựa chọn ePay nào của IRS, quý vị đều có thể kiểm soát hóa đơn thuế và cảm thấy an toàn.Quý vị sẽ chọn ngày trả tiền và được xác nhận ngay từ IRS. Đây là cách nhanh chóng, dễ dàng, an toàn và nhanh hơn gởi chi phiếu hay lệnh phiếu. Các lựa chọn trả tiền điện tử có trên trang Trả Tiền của chúng tôi. Trả Trực Tiếp (Direct Pay) là dịch vụ an toàn mà quý vị có thể sử dụng để trả hóa đơn thuế cá nhân hay tiền thuế ước tính trực tiếp từ trương mục chi phiếu hay tiết kiệm của mình miễn phí. Quý vị sẽ được xác nhận tiền đã được nộp chỉ trong năm bước đơn giản.

Nếu quý vị nộp đơn khai thuế qua hệ thống điện tử, quý vị có thể rút tiền từ trương mục ngân hàng của quý vị bằng cách sử dụng Rút Tiền qua Cách Điện T để trả tiền thuế của quý vị. Quý vị cần biết số trương mục của quý vị và số định tuyến của cơ quan tài chánh của quý vị. Quý vị có thể kiểm tra với cơ sở tài chánh của quý vị để biết chắc là họ cho rút tiền điện tử và để có được số định tuyến và số trương mục chính xác.

Để biết thêm chi tiết về việc nộp thuế của quý vị bằng thẻ tín dụng, hoặc thẻ ghi nợ, Trả Trực Tiếp (Direct Pay) hoặc cách thức trả tiền điện tử khác, bấm vào Trả Tiền trên trang gốc IRS.gov.

Trả Trực Tiếp (Direct Pay) là cách đề nghị để trả hóa đơn thuế cá nhân và ước tính của quý vị. Tuy nhiên, nếu quý vị muốn nộp và đóng thuế qua bưu điện thì đính kèm chi phiếu hay lệnh phiếu và Mẫu Đơn 1040-V, Phiếu Tiền Trả (Form  1040-V, Payment Voucher), với bản khai thuế liên bang của mình. Không kèm theo tiền trả theo cách khác hoặc Mẫu Đơn 1040-V vào bản khai thuế. Thay vào đó, chỉ cần bỏ vào bao thư. Không bao giờ gởi tiền mặt!

  • Gởi chi phiếu hay lệnh phiếu cho Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ, ghi rõ phía trước tên tiền trả, địa chỉ, số An Sinh Xã Hội, số điện thoại ban ngày, năm thuế và số mẫu đơn (thí dụ 2015 Form 1040).
  • Nếu quý vị trả tiền trên bản khai thuế chung thì cung cấp số An Sinh Xã Hội được nêu đầu tiên trên bản khai thuế.
  • Nếu trả tiền thuế ước tính bằng chi phiếu hay lệnh phiếu dành để trả thuế lợi tức liên bang của năm hiện tại, thì đừng gởi tiền trả thuế ước tính qua bưu điện cùng với bản khai thuế. Quý vị cần gửi qua bưu điện tiền đóng thuế ước tính riêng cho địa chỉ nêu trong Mẫu Đơn 1040-ES (PDF), Thuế Ước Tính cho Cá Nhân, dưới phần “Nơi Nộp Phiếu Tiền Đóng Thuế Ước Tính nếu Trả Bằng Chi Phiếu hay Lệnh Phiếu”. Quý vị có thể sử dụng Direct Pay để trả tiền thuế ước tính cho năm lịch hiện tại và được xác nhận tiền trả ngay.

Đừng xếp hàng chờ, hãy trả trực tuyến. Tuy nhiên, nếu quý vị muốn trả trực tiếp tại văn phòng IRS thì giữ biên nhận đóng dấu ngày để lưu hồ sơ.

Muốn biết thông tin về trả tiền, vào IRS.gov/Payments.

Muốn biết thêm thông tin, xin tham khảo Ấn Bản 17,Thuế Lợi Tức Liên Bang dành cho Cá Nhân  (Publication 17, Your Federal Income Tax for Individuals).

Page Last Reviewed or Updated: 12-Aug-2016