IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Chủ đề 159 - Mẫu Đơn W-2 cho (các) Năm Trước (Làm Thế Nào Để Lấy Một Bản)

Topic 159  Prior Year(s) Form W-2 (How to Get a Copy)

Sở Thuế Vụ chỉ lưu giữ các bản sao thực sự của Mẫu Đơn (Form) W-2, Khai Trình Thuế và Lương Bổng, như là một tờ đính kèm với đơn khai thuế của quý vị, cho những năm trước. Cách duy nhất để có được một bản sao Mẫu Đơn W-2 từ Sở Thuế Vụ là yêu cầu một bản sao của toàn bộ đơn khai thuế bằng cách sử dụng Mẫu Đơn (Form) 4506, Yêu Cầu Bản Sao Đơn Khai Thuế, và trả lệ phí là $50 cho mỗi bản sao mà quý vị yêu cầu.

Có cách thay thế khác là quý vị có thể dùng công cụ Get Transcript (Lấy bản ghi) của chúng tôi để yêu cầu bản khai tiền lương và lợi tức. Bản này cho biết dữ liệu được báo cáo đến IRS về thông tin khai thuế như Mẫu Đơn W-2, các loại Mẫu Đơn 1099, các loạt Mẫu Đơn 1098, và các loạt Mẫu Đơn 5498; tuy nhiên, thông tin của tiểu bang hoặc địa phương không có bao gồm thông tin trong Mẫu Đơn W-2. Các bản khai này đã có sẵn từ 10 năm thuế trước đây nhưng thông tin của năm thuế hiện tại có thể chưa được hoàn tất cho đến tháng Bảy. Xem phần Transcript FAQ (Những thắc mắc và giải đáp cho Lấy Bản Ghi) để biết thêm chi tiết. Quý vị cũng có thể dùng mẫu đơn 4056-T, Yêu Cầu Bản Sao Đơn Khai Thuế, để yêu cầu bản khai tiền lương và lợi tức.

Sở An Sinh Xã Hội (Social Security Administration, hay SSA) sẽ cung cấp miễn phí cho Người Mang Số (Number Holder, hay NH) hoặc (các) đại diện pháp lý một bản sao thâu nhỏ của Mẫu Đơn W-2 để giải quyết một vấn đề liên quan đến chương trình SSA; ví dụ như, việc giải quyết sự khác biệt của lợi tức trong kết nối với việc cứu xét khiếu nại về Tựa Đề II và/hay Tựa Đề XVI hoặc một cuộc điều tra về lợi tức khởi xướng bởi NH hoặc SSA. Xin gọi số 800-772-1213, hoặc vào trang SSA.gov để được hướng dẫn cách lấy thông tin lương bổng từ Sở An Sinh Xã Hội.

 

Page Last Reviewed or Updated: 12-Aug-2016