IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Chủ đề 201 - Thủ Tục Truy Thu

Topic 201  The Collection Process

Nếu không trả đầy đủ tiền thuế khi khai thuế, quý vị sẽ nhận hóa đơn ghi số tiền còn thiếu. Hóa đơn này bắt đầu thủ tục truy thu thuế, vốn tiếp tục cho đến khi trương mục của quý vị đã đóng đủ hoặc cho đến khi Sở Thuế Vụ không còn có thể thu một cách hợp pháp tiền thuế này nữa; thí dụ, khi thời gian hay thời hạn thu thuế hết hạn.

Giấy thông báo đầu tiên mà quý vị nhận sẽ là một lá thư để giải thích số tiền thuế còn thiếu và đòi trả đầy đủ. Trong giấy thông báo đó có ghi số tiền thuế, cùng với tiền phạt và tiền lời trên số tiền còn thiếu kể từ ngày phải trả thuế.

Lựa chọn trả tiền điện tử IRS có trên trang Tiền Trả và ứng dụng IRS2Go, là cách tốt nhất để quý vị đóng thuế liên bang. Trả tiền bằng điện tử là cách tiện lợi để đóng thuế. Quý vị có thể trả tiền điện tử trực tuyến, qua điện thoại, hay từ thiết bị di động. Trả tiền bằng điện tử rất an toàn, và IRS sử dụng kỹ thuật mã hóa mới nhất. Quý vị có thể sắp xếp trả tiền trước, và sẽ được xác nhận sau đã nộp. Đây là cách nhanh chóng, dễ dàng, an toàn và nhanh hơn gởi chi phiếu hay lệnh phiếu.

Direct Pay  là dịch vụ an toàn mà quý vị có thể sử dụng để trả thuế theo xêri 1040 hiện tại và năm trước và nhiều hơn. Trả trực tiếp từ trương mục chi phiếu hay tiết kiệm của mình miễn phí. Quý vị sẽ được xác nhận ngay rằng tiền trả đã được nộp xong sau khi hoàn tất chỉ trong năm bước đơn giản.

Với Direct Pay (Trả Trực Tiếp), quý vị có thể dùng tính năng “Look up a Payment” (Tìm Tiền Trả) để xem tình trạng trả tiền của quý vị. Quý vị có thể sửa đổi hay hủy bỏ tiền trả tại đây cho đến hai ngày làm việc trước ngày trả tiền đã sắp xếp. Tuy nhiên, nếu quý vị muốn trả qua bưu điện, đính kèm chi phiếu hay lệnh phiếu với một bản thông báo. Chuyển trả cho Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ và ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại ban ngày, SSN, thời hạn thuế và số mẫu đơn (Mẫu Đơn 1040 2015) phía trước tiền trả của quý vị.

Nếu quý vị không thể trả hết tiền thiếu thuế, quý vị nên trả càng nhiều càng tốt số tiền mà quý vị có thể trả cùng với giấy thông báo và tìm cách sắp xếp trả tiền khác. Để biết các lựa chọn trả tiền thuế xin tham khảo Chủ Đề 202.

Số tiền chưa trả sẽ được tính tiền lời tích lũy hàng ngày và tiền phạt hàng tháng vì trả chậm. Điều tốt nhất cho quý vị là nên trả hết nợ thuế càng sớm càng tốt để giảm thiểu các khoản phạt và tiền lời. Quý vị cũng nên tìm hiểu và xem xét các phương pháp tài trợ khác để trả hết tiền thuế của quý vị như trích tiền ứng trước từ thẻ tín dụng hay vay tiền ngân hàng. Thông thường, tiền lời và lệ phí của công ty tín dụng, hoặc các khoản phí ngân hàng thấp hơn so với sự kết hợp tiền lời và tiền phạt của Bộ Luật Thuế.

Nếu quý vị không thể trả hết tiền thuế ngay, thì IRS có thể giúp quý vị làm một hợp đồng trả góp hàng tháng. Để yêu cầu một hợp đồng trả góp, xin sử dụng Hợp Đồng Trả Góp Trực Tuyến hoặc điền vào Mẫu Đơn 9465, Yêu Cầu Hợp Đồng Trả Góp (Form 9465, Installment Agreement Request), và gởi đi cùng với hóa đơn của quý vị. Trong vài trường hợp, quý vị có thể lập hợp đồng trả góp qua điện thoại.

Hợp đồng trả góp trực tiếp có khoản phí sử dụng thấp hơn so với các hợp đồng trả góp khác và giúp quý vị tránh vi phạm hợp đồng bằng cách cho phép trả tiền tự động đúng thời hạn. Muốn trả trực tiếp từ trương mục ngân hàng của mình, quý vị điền vào các dòng 13a và 13b của Mẫu Đơn 9465. Tiền lời và tiền phạt vì trả chậm sẽ tiếp tục tích lũy trong thời gian quý vị trả góp. Để biết thêm thông tin về việc trả góp, xin tham khảo  Chủ Đề 202.

Nếu không thể trả hết theo hợp đồng trả góp thì quý vị có thể xin một đề nghị giải quyết (Offer in Compromise, hay OIC). OIC là một sự thỏa thuận giữa người đóng thuế và Sở Thuế Vụ để giải quyết tiền nợ thuế bằng cách trả một số tiền thấp hơn mà hai bên đồng ý. Trước khi cứu xét đề nghị thì mọi đòi hỏi về đề nộp và trả tiền phải hiện hành. Người đóng thuế đang trong quá trình xin phá sản không đủ tiêu chuẩn. Muốn xác nhận tiêu chuẩn, quý vị có thể sử dụng công cụ Xét Trước Tiêu Chuẩn Giải Quyết (Offer in Compromise Pre-Qualifier). Để biết thêm thông tin về OIC, xin xem Chủ Đề 204.

Nếu quý vị cần thêm thời gian để đóng thuế, thì có thể yêu cầu chúng tôi hoãn thu thuế và báo cáo trương mục của quý vị là hiện không thể thu được. Nếu IRS xét thấy quý vị không thể trả được nợ thuế vì hiện tại tài chánh quá khó khăn, thì IRS sẽ tạm thời đình chỉ một số biện pháp thu thuế bằng cách báo cáo trương mục của quý vị là hiện không thể thu thuế được cho đến khi tình trạng tài chánh của quý vị khả quan hơn. Hiện không thể thu thuế được không có nghĩa là xóa nợ. Điều này có nghĩa IRS đã xác định rằng quý vị không thể trả nợ thuế vào lúc này. Trước khi chấp thuận yêu cầu hoãn thu thuế của quý vị, chúng tôi có thể yêu cầu quý vị điền vào Báo Cáo Thông Tin Thu Thuế (Mẫu Đơn 433-F, Mẫu Đơn 433-A, hoặc Mẫu Đơn 433-B)(PDF) và cung cấp chứng cớ về tình hình tài chánh (điều này bao gồm thông tin về tài sản và lợi tức cùng chi phí hàng tháng của quý vị). Nếu hoãn thu thuế thì nợ thuế của quý vị tiếp tục sinh thêm tiền phạt và tiền lời cho đến khi đã đủ nợ thuế. IRS có thể tạm đình chỉ các hoạt động thu thuế, như phát hành lệnh tịch biên (giải thích dưới đây), cho đến khi tình hình tài chánh của quý vị khả quan hơn. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có thể nộp một Thông Báo Quyền Cầm Giữ Thuế Liên Bang (giải thích dưới đây) trong khi trương mục của quý vị bị đình chỉ. Xin gọi số điện thoại liệt kê trên hóa đơn của quý vị để thảo luận về lựa chọn này. Muốn biết thêm thông tin về tình trạng hiện không thể thu thuế, xin tham khảo  Chủ Đề 202.

Nếu quý vị là một thành viên của Quân Đội Hoa Kỳ, quý vị có thể trì hoãn việc trả tiền. Xin xem Ấn Bản 3, Hướng Dẫn Thuế cho Quân Đội (Publication 3, Armed Forces' Tax Guide).

Điều quan trọng là nên liên lạc với chúng tôi và sắp xếp việc trả tiền thuế tự nguyện. Nếu quý vị không liên lạc với chúng tôi, chúng tôi có thể dùng biện pháp pháp lý để thu thuế. Thí dụ:

  1. Nộp đơn Thông Báo Cầm Giữ Thuế Liên Bang
  2. Tống đạt một giấy Thông Báo Về Tịch Biên, hoặc
  3. Lấy tiền hoàn thuế mà quý vị được hưởng

Lệnh cầm giữ thuế liên bang (federal tax lien) là một biện pháp về pháp lý đặt lên tài sản của quý vị, kể cả tài sản mà quý vị có được sau khi lệnh cầm giữ đã được ban. Lệnh cầm giữ thuế liên bang tự động có, một khi quý vị không trả hết thuế mà quý vị thiếu trong vòng mười ngày sau khi IRS giám định thuế và gửi giấy thông báo đầu tiên về các khoản thuế còn thiếu và yêu cầu trả thuế. IRS cũng có thể nộp Thông Báo Cầm Giữ Thuế Liên Bang vào trong các hồ sơ công cộng, vốn công khai thông báo cho chủ nợ của quý vị là Sở Thuế Vụ có đặt một biện pháp cầm giữ trên tất cả tài sản của quý vị, kể cả tài sản quý vị thu thập sau khi nộp Thông Báo Cầm Giữ Thuế Liên Bang. Việc nộp đơn Thông Báo Cầm Giữ Thuế Liên Bang có thể xuất hiện trên báo cáo tín dụng của quý vị và có thể hại hạng mức tín dụng của quý vị. Một khi có lệnh cầm giữ thì Sở Thuế Vụ thường không thể giải tỏa lệnh cầm giữ cho đến khi tiền thuế, tiền phạt, tiền lời, và lệ phí làm hồ sơ được trả hết hoặc cho đến khi Sở Thuế Vụ không còn có thể thu thuế một cách hợp pháp nữa.

Sở Thuế Vụ sẽ thu hồi Thông Báo Cầm Giữ Thuế Liên Bang nếu thông báo được nộp trong khi một lệnh tự động giữ phá sản đang có hiệu lực. IRS có thể thu hồi Thông Báo Cầm Giữ Thuế Liên Bang nếu Sở Thuế Vụ xác định:

  1. Thông báo đã được nộp quá sớm hoặc không tuân theo thủ tục của Sở Thuế Vụ;
  2. Quý vị đã ký một hợp đồng trả góp để đáp ứng trách nhiệm trả thuế trừ khi hợp đồng trả góp có quy định khác;
  3. Sự thu hồi sẽ giúp quý vị trả tiền thuế của quý vị nhanh hơn; hoặc
  4. Sự thu hồi là điều tốt nhất cho quý vị, theo xác định của Người Biện Hộ Người Đóng Thuế Quốc Gia, và là điều tốt nhất cho chánh phủ.

Sở Thuế Vụ có thể tịch biên (tịch thu) các tài sản như tiền lương, trương mục ngân hàng, quyền lợi An Sinh Xã Hội, và lợi tức hưu trí. Sở Thuế Vụ cũng có thể tịch thâu bất cứ tài sản nào của quý vị (bao gồm xe hơi, tàu, hay bất động sản) và bán tài sản để trả nợ thuế. Ngoài ra, bất cứ các tiền hoàn trả thuế liên bang trong tương lai hoặc tiền hoàn trả thuế lợi tức tiểu bang mà quý vị đáo hạn, đều có thể bị tịch biên và được áp vào thuế liên bang của quý vị. Xem Chủ Đề 203 để biết bù trừ tiền hoàn trả thuế.

Quý vị có thể gọi Sở Thuế Vụ số 800-829-1040 để thảo luận bất cứ hóa đơn nào của Sở Thuế Vụ. Xin lấy sẵn hóa đơn và hồ sơ khi quý vị gọi.

Quý vị có các quyền hạn và bảo vệ trong suốt quá trình thu thuế. Muốn biết thêm thông tin, xin tham khảo Quyền Hạn là Người Khai Thuế, Ấn Bản 1, Quyền Hạn Người Đóng Thuế, Ấn Bản 594, Tiến Trình Thu Thuế của IRS (Publication 594 (PDF), The IRS Collection), và trong Ấn Bản 1660, Quyền Khiếu Nại Thu Thuế (Publication 1660 (PDF), Collection Appeal Rights).

Muốn biết thêm thông tin về trả tiền thuế, hợp đồng trả tiền trực tuyến và đề nghị giải quyết, vào IRS.gov/Payments.

Page Last Reviewed or Updated: 22-Aug-2016