IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Chủ Đề 254 - Cách Chọn Người Khai Thuê

Topic 254  How to Choose a Tax Return Preparer

Nếu quý vị muốn nhờ người khác khai thuế thì hãy chọn người đó theo cách khôn ngoan. Người khai thuê được trả tiền chánh yếu chịu trách nhiệm chung để bản khai thuế được thật chính xác và theo đúng luật pháp, họ cần phải ký tên vào bản khai thuế và ghi mã số trả thuế của họ (preparer tax identification number, hay PTIN) trên đó. Dù người khai thuê luôn ký tên vào bản khai thuế, quý vị là người chịu trách nhiệm chánh cho sự chính xác của từng mục báo cáo trên bản khai thuế này. Bất cứ người nào được trả tiền để khai thuê cho người khác đều cần hiểu rõ những vấn đề về thuế và đòi hỏi phải có số PTIN. Quý vị có thể nhờ bạn bè, đồng nghiệp, hay hãng làm của mình giúp chọn người khai thuê thành thạo.

Chọn người khai thuê nào để quý vị có thể liên lạc trong trường hợp IRS xét bản khai thuế và nêu thắc mắc về cách khai của quý vị. Quý vị có thể chỉ định người khai thuê hoặc đệ tam nhân khác được trả tiền để liên lạc với IRS về việc bả khai của quý vị, vấn đề tiền trả/bồi hoàn, và các sai số tính toán. Ô đánh dấu cho phép của đệ tam nhân trên  mẫu thuế IRS cho bên được chỉ định quyền nhận và kiểm tra bản khai thuế và thông tin khai thuế trong một năm kể từ ngày đáo hạn gốc trên bản khai thuế của quý vị (không liên quan đến gia hạn). Xem Chủ Đề 312 để biết thông tin về cách gia hạn quyền nhận và kiểm tra bản khai thuế và thông tin khai thuế cho đệ tam nhân sử dụng Mẫu Đơn 8821, Giấy Cho Phép Thông Tin Thuế (Form 8821, Tax Information Authorization)(PDF).

Các Bước Cần Thiết để Tìm Người Khai Thuê

Phần lớn người khai thuê đều chuyên nghiệp, trung thực, và cung cấp dịch vụ xuất sắc cho khách hàng của họ. Tuy nhiên, vẫn có những người khai thuê không trung thực và cẩu thả đệ nộp bản khai với lợi tức không đúng. Quý vị luôn nhớ kiểm tra bản khai thuế xem có sơ sót nào để tránh những vấn đề sau này về tài chánh và pháp lý. Xem Người Khai Thuê Lừa Gạt để biết thêm thông tin.

Những điểm sau đây sẽ giúp quý vị khi chọn người khai thuê:

  • Nên thận trọng với người khai thuê tuyên bố là họ có thể lấy tiền bồi hoàn nhiều hơn những đồng nghiệp khác.
  • Tránh những người khai thuê tính phí trên tỉ lệ phần trăm tiền bồi hoàn hoặc người đưa ra đề nghị ký thác tất cả hay một phần tiền bồi hoàn của quý vị vào trương mục tài chánh của họ.
  • Bảo đảm là quý vị sử dụng người khai thuê có mã số trả thuế của họ (preparer tax identification number, hay PTIN). Người khai thuê được trả tiền phải có mã số trả thuế của họ để khai tất cả hay gần như tất cả bản khai thuế.
  • Dùng chuyên viên thuế danh tiếng có số PTIN, ký tên vào bản khai thuế, và cho quý vị một bản khai thuế (theo đòi hỏi).
  • Nên suy xét xem quý vị còn có thể liên lạc với người hoặc hãng khai thuê sau nhiều tháng hay nhiều năm sau khi nộp bản khai thuế, để yêu cầu họ trả lời các thắc mắc về việc khai thuế này hay không.
  • Kiểm tra tín chỉ của người khai thuê. Chỉ có các luật sư, CPA, và đại diện được ghi danh mới có thể đại diện người đóng thuế để liên lạc với IRS về tất cả các vấn đề, bao gồm kiểm toán, truy thâu, và khiếu nại. Những người khai thuê khác chỉ có thể đại diện cho người đóng thuế để kiểm toán bản khai thuế mà họ đã khai thuê.

Các tài nguyên tham khảo khác:

Xem công cụ trực tuyến, Danh Mục Người Khai Thuê Liên Bang có Tín Chỉ và Tiêu Chuẩn Chọn Lựa (Directory of Federal Tax Return Preparers with Credentials and Select Qualifications), để giúp quý vị tìm chuyên viên thuế có tín chỉ và đủ trình độ để điền bản khai thuế cho quý vị.  Muốn biết thêm thông tin, xem Chọn Chuyên Viên Thuế (Choosing a Tax Professional), Các Đối Tác Hiệp Hội IRS Tax PRO (IRS Tax PRO Association Partners), và Các Đòi Hỏi PTIN cho Người Khai Thuê (PTIN Requirements for Tax Return Preparers).

Page Last Reviewed or Updated: 12-Aug-2016