IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Chủ đề 301 - Khi Nào, Cách, và Ở Đâu Nộp Hồ Sơ

Topic 301  When, How, and Where to File

Khi Nào Nộp Thuế

Thông thường, ngày 15 Tháng Tư hàng năm là ngày đáo hạn nộp thuế lợi tức cá nhân liên bang nếu quý vị là người nộp theo năm lịch có năm thuế kết thúc ngày 31 tháng Mười Hai. Nếu quý vị sử dụng một năm tài chánh (là năm kết thúc vào ngày cuối cùng của bất cứ tháng nào không phải tháng Mười Hai), ngày đáo hạn khai thuế của quý vị là ngày 15 của tháng thứ tư sau khi kết thúc năm tài chánh của quý vị. Nếu ngày đáo hạn nhằm ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật, hoặc ngày lễ chánh thức, ngày đáo hạn được dời đến ngày làm việc kế tiếp (thí dụ, thứ Sáu, ngày 15 tháng Tư, 2016 là Ngày Lễ Giải Phóng Nô Lệ, do đó đơn khai thuế 2015 đáo hạn vào thứ Hai, ngày 18 tháng Tư, 2016. Người khai thuế tại Maine và Massachusetts có lễ Ngày Ái Quốc vào ngày 18 tháng Tư, 2016, do đó họ có thể nộp đến thứ Ba, ngày 19 tháng Tư, 2016. Đơn khai thuế của quý vị được xem là nộp kịp thời nếu phong bì có ghi địa chỉ đúng và được đóng dấu của bưu điện vào ngày đáo hạn.

Nếu quý vị đang phục vụ trong một khu vực chiến đấu hoặc trong một chiến dịch dự phòng hoặc nằm trong nhà thương vì bị thương tích trong khu vực hoặc chiến dịch đó, sau khi kết thúc năm thuế nhưng trước ngày đến hạn nộp bản khai thuế, quý vị có thể có thêm thời gian để nộp và đóng thuế. Quý vị có ít nhất là 180 ngày sau khi quý vị rời khỏi khu vực chiến đấu/chiến dịch dự phòng để khai thuế. Xin xem Ấn Bản 3, Hướng Dẫn Thuế cho Quân Đội (Publication 3, Armed Forces' Tax Guide). Nếu Sở Thuế Vụ ấn định là quý vị bị ảnh hưởng bởi một thảm họa được tổng thống tuyên khai, hoặc khủng bố hoặc hành động quân sự, thì quý vị có thể có đến một năm sau ngày đáo hạn khai thuế của quý vị để khai và trả tiền thuế, tùy thuộc vào thời hạn quy định bởi Sở Thuế Vụ. Nếu quý vị sống và làm việc ở ngoài nước Hoa Kỳ và Puerto Rico, xin tham khảo hướng dẫn trong Mẫu Đơn 4868, Đơn Xin Tự Động Gia Hạn Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ (Form 4868, Application for Automatic Extension of Time to File U.S. Individual Income Tax Return) và Chủ Đề 304.

Gia Hạn Nộp Đơn - Nếu không thể nộp đúng hạn đơn khai thuế của quý vị, quý vị có thể yêu cầu gia hạn thời gian để khai thuế. Để được gia hạn tự động 6 tháng về việc khai thuế, quý vị có thể nộp Mẫu Đơn 4868 trước ngày đáo hạn khai thuế. Xin xem Chủ Đề 304 để biết thêm thông tin.Tuy nhiên, gia hạn thời gian để nộp đơn khai thuế không phải là gia hạn thời gian để trả tiền thuế. Quý vị sẽ bị tính tiền lời cho tiền thuế trả quá hạn và quý vị có thể phải chịu tiền phạt trả chậm nếu quý vị không trả thuế trước ngày đáo hạn ban đầu.

Cách Khai Thuế   

Quý vị cũng có thể khai thuế bằng điện tử. Khi quý vị nộp đơn bằng điện tử, thông thường quý vị nhận được tiền hoàn thuế trong vòng 3 tuần sau khi Sở Thuế Vụ nhận được đơn khai thuế của quý vị, lại càng nhanh hơn nếu quý vị yêu cầu trực tiếp gửi vào trương mục chi tiêu hoặc trương mục tiết kiệm của quý vị. Nhiều chuyên viên khai thuế đề nghị khai thuế bằng điện tử cùng với dịch vụ soạn hồ sơ khai thuế. Chuyên viên khai thuế có thể tính lệ phí nộp đơn khai thuế bằng điện tử của quý vị. Ngoài ra, nếu quý vị tự khai thuế dùng nhu liệu khai thuế (như TurboTax) thì quý vị có thể phải trả lệ phí nộp đơn khai bằng điện tử. Để có thêm thông tin về nộp đơn bằng điện tử, xin vào mạng lưới của chúng tôi tại IRS.gov và nhấn vào biểu tượng e-file trên trang gốc.

Nếu quý vị nộp Mẫu Đơn 1040 (Form 1040) bằng giấy, xin đính kèm tất cả các danh mục và các mẫu đơn liên quan đằng sau đơn khai thuế của quý vị theo thứ tự số nằm ở góc trên bên phải của danh mục hoặc mẫu đơn. Xin nhớ đính kèm một bản sao của Mẫu Đơn W-2 (Form W-2) và bất cứ mẫu đơn hiện dụng nào khác (thí dụ như Mẫu Đơn 2439, Thông Báo cho Cổ Đông về Lợi Nhuận Vốn Lâu Dài Chưa Phân Phát  (Form 2439 (PDF), Notice to Shareholder of Undistributed Long-Term Capital Gains), ở đằng trước Mẫu Đơn 1040). Nếu quý vị nhận được một Mẫu Đơn W-2C (Mẫu Đơn W-2 được sửa đổi), xin đính kèm một bản sao của mẫu đơn gốc W-2 và mẫu đơn W-2c. Đồng thời đính kèm Mẫu Đơn W-2G và 1099-R nếu thuế lợi tức liên bang đã được khấu lưu.

Ký Tên trên Đơn Khai Thuế - Xin xem Chủ Đề 255 và Cách ký tên vào mẫu khai thuế khi tôi khai thuế bằng điện tử? (How do I sign my tax return when I e-file?)    

Khi nộp đơn khai thuế bằng giấy

  • Nếu quý vị khai thuế chung, cả hai vợ chồng phải ký tên vào đơn khai thuế. Nếu người chồng hoăc vợ của quý vị không ký được vì một tình trạng y tế và yêu cầu quý vị ký vào đơn, xin ký tên người phối ngẫu của quý vị vào chỗ thích hợp tiếp theo với chữ "by" ("bởi") (chữ ký của quý vị), tiếp theo với chữ "husband" ("chồng") hoặc "wife" ("vợ"). Xin nhớ ký vào chỗ ký tên quý vị. Ngoài ra, quý vị phải đính kèm một tờ khai trong đó có ghi số mẫu đơn khai thuế quý vị dùng, năm tính thuế, lý do người chồng hoăc vợ của quý vị không thể ký đơn khai thuế, và người chồng hoăc vợ của quý vị đã đồng ý để quý vị ký thay họ. Nếu quý vị là người giám hộ cho người chồng hoăc vợ không có khả năng về tâm thần, quý vị có thể ký đơn thay cho người phối ngẫu của quý vị, với tư cách là người giám hộ.
  • Nếu người chồng hoăc vợ của quý vị không ký đơn khai thuế được vì bất cứ lý do nào khác, quý vị chỉ có thể ký thay nếu quý vị có một sự ủy quyền pháp lý có hiệu lực. Quý vị nên đính kèm tài liệu ủy quyền pháp lý với đơn khai thuế. Có thể dùng Mẫu Đơn 2848, Giấy Ủy Quyền và Tuyên Bố Đại Diện (Form 2848, Power of Attorney and Declaration of Representative), cho mục đích này.
  • Nếu quý vị nộp đơn khai thuế cho một trẻ vị thành niên không tự ký được, quý vị ký tên đứa trẻ theo sau là chữ "by" ("bởi"), rồi chữ ký của quý vị, và mối quan hệ với quý vị, chẳng hạn như "parent" ("cha mẹ") hoặc "guardian for minor child" ("người giám hộ cho trẻ vị thành niên").

Để biết thêm thông tin về việc nộp đơn và ký tên thay một người đã chết, xin tham chiếu Chủ Đề 356.

Nơi nộp đơn khai thuế

Khi quý vị nộp đơn khai thuế bằng điện tử (e-file), do được chuyển đi bằng điện tử nên quý vị không cần lo lắng về việc gởi có đến đúng nơi hay không. Khi nộp đơn khai thuế bằng giấy, gởi đơn đến địa chỉ ghi trong bảng hướng dẫn cho mẫu quý vị nộp. Xem Phải Gởi Mẫu Khai Đi Đâu - Có kèm hay không kèm theo tiền trả (Where to File Paper Tax Returns - With or Without a Payment).

Khi nợ tiền thuế - Quý vị có thể trả tiền nợ thuế qua Trả Trực Tiếp (Direct Pay).Cách khác là quý vị có thể đính kèm chi phiếu hoặc lệnh phiếu với đơn khai thuế bằng giấy hoặc nếu quý vị nộp bằng điện tử với Mẫu Đơn 1040-V (Form 1040-V) 2015, Phiếu Trả Tiền:

  • Ghi trả cho "United States Treasury" (Bộ Ngân Khố Hoa kỳ).
  • Trên mặt trước của tiền trả, xin ghi tên, địa chỉ, số ID người đóng thuế (SSN, ITIN, EIN), số điện thoại ban ngày, năm trả thuế và loại mẫu đơn mà quý vị nộp (thí dụ, "Mẫu Đơn 1040 2015").
  • Kèm tiền trả riêng với đơn khai thuế: không kẹp hay đính kèm theo cách khác hoặc Mẫu Đơn 1040-V vào đơn khai thuế của quý vị. 
  • Không gởi tiền mặt qua bưu điện với đơn khai thuế của quý vị.

Nếu quý vị khai thuế bằng nhu liệu khai thuế, xem bản hướng dẫn của nhu liệu để biết cách trả tiền thuế thông qua nhu liệu. Để biết thêm thông tin về việc trả tiền thuế bằng thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ, hoặc trả tiền bằng điện tử khác, vào trang Trả Tiền. Để có thêm thông tin về trả tiền thuế của quý vị, xin tham khảo hướng dẫn trên mẫu và Chủ Đề 158.

Nếu quý vị không thể trả tiền nợ thuế - Nếu quý vị không thể trả hết tiền nợ thuế trên đơn khai thuế thì IRS có thể giúp quý vị sắp xếp tiền trả. Muốn biết thêm thông tin về cần phải làm gì nếu không thể trả tiền thuế, xin tham khảo Chủ Đề 202.

Page Last Reviewed or Updated: 12-Aug-2016