IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Chủ đề 304 - Những Trường Hợp Gia Hạn Nộp Tờ Khai Thuế Của Quý Vị

Topic 304  Extensions of Time to File Your Tax Return

Có ba cách xin gia hạn tự động để khai thuế lợi tức cá nhân Hoa Kỳ. Yêu cầu gia hạn khai thuế phải được thực hiện trước ngày đáo hạn thông thường để tránh bị phạt do nộp trễ. Gia hạn thời gian nộp tờ khai không phải là gia hạn thời gian trả tiền thuế.

Quý vị có thể nộp tờ khai gia hạn theo một trong ba cách nêu dưới đây:

1. Trả tất cả hay một phần tiền nợ thuế lợi tức ước tính và ghi rõ rằng tiền trả là cho gia hạn dùng Direct Pay,  Hệ Thống Trả Thuế bằng Điện Tử (Electronic Federal Tax Payment Systems, hay EFTPS), hoặc dùng thẻ tín dụng, thẻ chi dụng Quý vị sẽ nhận số xác nhận để lưu hồ sơ.

2. Quý vị có thể nộp Mẫu Đơn 4868, Đơn Xin Tự Động Gia Hạn Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ (Form 4868, Application For Automatic Extension of Time To File U.S. Individual Tax Return) bằng efile, sử dụng máy điện toán cá nhân hay thông qua chuyên viên thuế.

3. Nộp Mẫu Đơn 4868 bằng giấy và kèm tiền trả nợ thuế ước tính. Lưu ý: Người đóng thuế tài khóa phải nộp Mẫu Đơn 4868 bằng giấy.

Nếu quý vị nộp Mẫu Đơn 4868 bằng điện tử, nhớ chuẩn bị một bản sao của tờ khai thuế năm ngoái; quý vị sẽ phải cung cấp tổng thu nhập được điều chỉnh (Adjusted gross income, hay AGI) từ tờ khai thuế này để kiểm chứng. Sau khi nộp xong, quý vị sẽ nhận được xác nhận bằng điện tử rằng IRS đã chấp nhận hồ sơ của quý vị. Giữ giấy xác nhận này để lưu hồ sơ. Quý vị nên tham khảo nhu liệu thuế hay chuyên viên thuế để biết cách nộp và trả tiền bằng điện tử sử dụng dịch vụ e-file. Một số hãng có giúp nộp Mẫu Đơn 4868 miễn phí thông qua chương trình Nộp Đơn Khai Thuế Miễn Phí.

Ra Khỏi Quốc Gia - Quý vị được cho thêm hai tháng (thường là đến 15 tháng Sáu) để khai thuế và trả tiền nợ thuế mà không cần phải yêu cầu gia hạn nếu quý vị là công dân Hoa Kỳ hay ngoại nhân thường trú và vào ngày đáo hạn thông thường để khai thuế, quý vị:

  1. sống ngoài Hoa Kỳ và Puerto Rico, và cơ sở của quý vị ở bên ngoài Hoa Kỳ và Puerto Rico hay
  2. trong quân đội hoặc hải quân phục vụ ở bên ngoài Hoa Kỳ và Puerto Rico.

Muốn biết thêm thông tin, xin tham khảo Ấn Bản 54, Hướng Dẫn Thuế cho Công Dân Hoa Kỳ và Thường Trù Nhân đang Sống ở Nước Ngoài (Publication 54, Tax Guide for U.S. Citizens and Resident Aliens Abroad). Nếu dùng gia hạn 2 tháng tự động này, quý vị phải đính kèm lời khai với đơn khai thuế giải thích là tình trạng nào trong hai tình trạng này đủ điều kiện được gia hạn. Quý vị vẫn phải trả tiền lời trên phần thuế chưa trả đến ngày đáo hạn của đơn khai thuế. Quý vị cũng có thể được thêm 4 tháng gia hạn để khai thuế nếu quý vị nộp Mẫu Đơn 4868 (Form 4868) và đánh vào ô trên dòng 8 có ghi rằng quý vị cần thêm 4 tháng để khai thuế. Thời gian thêm 4 tháng không phải là thời gian gia hạn để trả tiền thuế.

Thông Tin Phụ Trội

Để biết thêm thông tin, xin xem trang Kéo Dài Thời Gian Nộp Đơn và  ngày nào là ngày hết hạn nộp đơn khai thuế Liên Bang của tôi hoặc tôi có đủ tiêu chuẩn để yêu cầu kéo dài thời gian nộp đơn không (What is the Due Date of My Federal Tax Return or Am I Eligible to Request an Extension?).

 

Page Last Reviewed or Updated: 12-Aug-2016