IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Chủ đề 307 - Khấu Trừ Dự Phòng

Topic 307  Backup Withholding

Các ngân hàng hoặc các doanh nghiệp khác trả cho quý vị một số loại thu nhập, phải nộp một bản thông tin khai thuế Mẫu Đơn 1099 với Sở Thuế Vụ (IRS). Bản thông tin khai thuế cho thấy tiền trả mà quý vị đã nhận trong năm. Trong đơn này có tên và số danh bộ trả thuế (Taxpayer Identification Number, hay TIN) của quý vị. Số TIN là số An Sinh Xã Hội (Social Security number, hay SSN), Mã Số Thuế của Chủ Hãng (Employer identification number, hay EIN), hoặc mã số thuế của người đóng thuế cá nhân (Individual taxpayer identification number, hay ITIN).

Các tiền trả này thường không bị khấu trừ. Tuy nhiên, khấu trừ dự phòng là một điều phải làm trong một số trường hợp.

Tiền trả bị khấu trừ dự phòng: Khấu trừ dự phòng có thể áp dụng cho đa số các loại tiền trả được báo cáo trên Mẫu Đơn 1099. Đó là:

 • Trả tiền lời Mẫu Đơn 1099-INT (PDF)
 • Cổ tức Mẫu Đơn 1099-DIV (PDF)
 • Cổ tức bảo trợ, nhưng với điều kiện là ít nhất một nửa số thanh toán là bằng tiền mặt Mẫu Đơn 1099-PATR (PDF)
 • Tiền thuê, lợi nhuận, hoặc các thu nhập khác Mẫu Đơn 1099-MISC
 • Hoa hồng, lệ phí, các tiền trả khác cho công việc thực hiện với tư cách là nhà thầu độc lập Mẫu Đơn 1099-MISC
 • Tiền trả từ Môi Giới và các giao dịch trao đổi Mẫu Đơn 1099-B
 • Tiền trả bởi người điều hành tàu đánh cá, nhưng chỉ một phần bằng tiền mặt và số tiền đó là phần chia sẻ khi đánh bắt cá Mẫu Đơn 1099-MISC
 • Các giao dịch thẻ trả tiền và hệ thống đệ tam nhân Mẫu Đơn 1099-K (PDF), và
 • Một số tiền trả bản quyền Mẫu Đơn 1099-MISC

Khấu trừ dự phòng cũng có thể áp dụng đối với tiền thắng cờ bạc Mẫu Đơn W-2G, nếu tiền thắng không phải bị khấu trừ thuế cờ bạc thông thường.

Điều Lệ Khấu Trừ. Khi quý vị mở một trương mục mới, thực hiện một đầu tư, hoặc bắt đầu nhận tiền trả được báo cáo trên Mẫu Đơn 1099, quý vị phải đưa số TIN cho ngân hàng hoặc doanh nghiệp khác. Trong một vài trường hợp, quý phải đưa số TIN bằng văn bản và chứng nhận theo hình phạt về tội khai man là số này đúng. Ngân hàng hoặc doanh nghiệp sẽ cung cấp cho quý vị Mẫu Đơn W-9, Yêu Cầu Số Căn Cước và Giấy Chứng Nhận của Người Trả Thuế, hoặc một mẫu đơn tương tự. Quý vị phải ghi số TIN của quý vị lên mẫu đơn và, nếu trương mục hoặc đầu tư của quý vị thu được tiền lời hoặc cổ tức, thì quý vị cũng phải chứng thực rằng quý vị không phải khấu trừ dự phòng do lúc trước khai thấp tiền lời và cổ tức.

Người trả tiền phải khấu trừ lại một tỷ lệ nhất định là 28% trong các trường hợp sau đây:

 • Quý vị không cung cấp số TIN của của quý vị cho người trả tiền như quý vị phải làm.
 • IRS thông báo cho người trả tiền cho quý vị là số TIN của quý vị không chính xác.
 • IRS thông báo cho người trả tiền quý vị là họ phải bắt đầu khấu trừ trên tiền lời hoặc cổ tức bởi vì quý vị khai thấp tiền lời hoặc cổ tức trên đơn khai thuế thu nhập của quý vị. IRS chỉ sẽ làm điều này sau khi đã gửi bốn giấy thông báo đến quý vị trong thời gian ít nhất là 120 ngày.
 • Quý vị không chứng nhận là mình không phải bị khấu trừ dự phòng do khai thấp tiền lời hoặc cổ tức

Làm thế nào để ngăn ngừa hoặc ngăn chặn khấu trừ dự phòng. Nếu quý vị đã được thông báo “tB” từ một người trả tiền cho biết là số TIN mà quý vị cung cấp không chính xác, thường quý vị có thể ngăn chặn việc khấu trừ dự phòng từ lúc bắt đầu, hoặc ngăn ngừa một khi việc này đã bắt đầu bằng cách cung cấp cho người trả tiền số TIN chính xác của quý vị. Quý vị phải chứng thực là số TIN quý vị cung cấp là đúng. Nếu quý vị nhận thống báo “B” lần hai từ người trả tiền đó, thì phải cho người trả tiền đó một bản sao của thẻ An Sinh Xã Hội cho thấy tên và số An Sinh Xã Hội đúng của quý vị.

Nếu quý vị được thông báo là quý vị báo cáo thấp tiền lời hoặc cổ tức, quý vị phải yêu cầu và nhận được một quyết định từ IRS để ngăn chặn khấu trừ dự phòng bắt đầu, hay để ngưng khấu trừ dự phòng một khi việc này đã bắt đầu.

Tín dụng khấu trừ dự phòng. Nếu quý vị bị khấu trừ thuế thu nhập theo điều lệ khấu trừ dự phòng, quý vị được trừ thuế này trên đơn khai thuế cho năm mà quý vị nhận được thu nhập.

Nếu quý vị hoạt động với tư cách là công ty hợp tác hay công ty theo tiểu chương S thì bất cứ khoản tiền nào bị khấu trừ do tên hay TIN không đúng chỉ có thể được yêu cầu bồi hoàn từ các đối tác hay cổ đông trên đơn khai thuế lợi tức cá nhân cho phần tiền bị khấu trừ của họ. Số tiền sẽ không được hoàn lại cho công ty hợp tác hay công ty theo tiểu chương S.

Quý vị có thể tìm thêm thông tin chi tiết về khấu trừ dự phòng trong Ấn Bản 1281, Khấu Trừ Dự Phòng cho Việc Thiếu và Không Đúng (các) Tên/Số TIN (Publication 1281 (PDF), Backup Withholding for Missing and Incorrect Name/TIN(s)), bao gồm cả các thủ tục cho người trả tiền, và trong Ấn Bản 505, Khấu Trừ Thuế và Thuế Ước Tính (Publication 505, Tax Withholding and Estimated Tax).

Page Last Reviewed or Updated: 22-Aug-2016