IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Chủ đề 455 - Chi Phí Di Chuyển

Topic 455 - Moving Expenses

Nếu quý vị di chuyển vì thay đổi công việc của quý vị hoặc địa điểm kinh doanh, hoặc vì quý vị bắt đầu một công việc hoặc kinh doanh mới, quý vị có thể khấu trừ chi phí di chuyển hợp lý của quý vị mà không được tính chi phí ăn. Quý vị có thể khấu trừ chi phí di chuyển nếu đáp ứng tất cả ba đòi hỏi sau đây: 

  • Di chuyển có liên quan mật thiết đến khởi đầu công việc làm
  • Quý vị đáp ứng bài tính khoảng cách
  • Quý vị đáp ứng bài tính thời gian

Di Chuyển Liên Quan Đến Khởi Đầu Việc Làm - Việc di chuyển của quý vị phải liên quan mật thiết về thời gian và địa điểm với khởi đầu việc làm tại địa điểm mới. Có thể xem phí tổn dọn nhà (trang trải trong vòng một năm kể từ ngày đầu tiên đi làm tại địa điểm mới) là có mối liên hệ mật thiết về thời gian với lúc khởi sự công tác. Nói chung lần dọn nhà sẽ có mối liên hệ mật thiết về nơi chốn nếu khoảng cách từ nhà mới tới chỗ làm mới không xa hơn khoảng cách từ nhà cũ tới chỗ làm mới. Muốn biết ngoại lệ đối với những quy định này, xin xem Ấn Bản 521, Chi Phí Di Chuyển.

Bài tính khoảng cách - Nơi làm việc mới của quý vị phải cách ít nhất 50 dặm xa hơn nhà cũ của quý vị so với khoảng cách công việc cũ của quý vị với ngôi nhà cũ của quý vị. Nếu quý vị không có nơi làm việc trước đây, địa điểm làm việc mới của quý vị phải cách ít nhất 50 dặm từ nhà cũ của quý vị.

Bài tính thời gian - Nếu quý vị là một nhân viên, quý vị phải làm việc toàn thời gian cho ít nhất 39 tuần trong 12 tháng đầu tiên ngay sau khi đến khu vực xung quanh nơi làm việc mới của quý vị. Nếu quý vị tự làm chủ, quý vị phải làm việc toàn thời gian ít nhất 39 tuần trong 12 tháng đầu năm và tổng cộng ít nhất 78 tuần trong 24 tháng đầu tiên ngay sau khi đến khu vực xung quanh nơi làm việc mới của quý vị. Có trường hợp ngoại lệ đối với bài tính thời gian trong trường hợp bị chết, bị khuyết tật và chia ly không tự nguyện, trong số những thứ khác. Xem Ấn Bản 521 để biết những ngoại lệ này.

Thành Viên của Quân Đội

Nếu quý vị là một thành viên của quân đội và sự di chuyển của quý vị là do một lệnh quân sự và thay đổi căn cứ, quý vị không cần phải đáp ứng bài tính khoảng cách hoặc thời gian.

Báo Cáo Chi Phí Dọn Nhà

Hãy chiết tính chi phí dọn nhà trên Mẫu Đơn 3903, Chi Phí Di Chuyển (Form 3903, Moving Expense), rồi khấu trừ như là phần điều chỉnh lợi tức trên Mẫu Đơn 1040, Đơn Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ. Quý vị không thể khấu trừ bất cứ chi phí di chuyển nào được bồi hoàn bởi hãng sở mà không tính trong lợi tức của quý vị.

Thông Tin Thêm

Để có thêm thông tin về khấu trừ và không khấu trừ chi phí di chuyển và thông tin về di chuyển giữa các địa điểm trong và ngoài Hoa Kỳ, xin xem Ấn Bản 521, Chi Phí Di Chuyển (Publication 521, Moving Expenses), và xem Tôi Có Thể Khấu Trừ Chi Phí Di Chuyển không? (Can I Deduct My Moving Expenses?).

Page Last Reviewed or Updated: 01-Jan-2017