IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Chủ đề 457 - Khấu Trừ Học Phí và Lệ Phí

Topic 457 Tuition and Fees Deduction

Quý vị có thể khấu trừ học phí đủ điều kiện và các chi phí liên hệ mà quý vị phải trả cho chính mình, hôn phối của quý vị, hoặc người thuộc quyền, như là khấu trừ học phí và lệ phí. Để ấn định xem chi phí của quý vị có đủ điều kiện hay không, xin tham chiếu Ấn Bản 970, Quyền Lợi Thuế Giáo Dục (Publication 970, Tax Benefits for Education). Thay vì khấu trừ học phí và lệ phí, quý vị có thể đủ tiêu chuẩn dùng tiền trang trải học phí và lệ phí để xin:

  • Tín thuế cơ hội người Mỹ hoặc tín thuế học tập trọn đời; xem Tôi Có Đủ Tiêu Chuẩn Xin Tín Chỉ Giáo Dục không? (Am I Eligible to Claim an Education Credit?)
  • Chi phí kinh doanh; nếu có thể áp dụng thì thường là khấu giảm được liệt kê cụ thể.

Quý vị không cần phải liệt kê cụ thể để được khấu trừ học phí và lệ phí. Quý vị khai khấu giảm này dưới dạng điều chỉnh lợi tức trên Mẫu Đơn 1040 hay Mẫu Đơn 1040A, Đơn Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ. Để biết thêm thông tin về việc khấu trừ, tín dụng hoặc chi phí kinh doanh về giáo dục, xin xem Ấn Bản 970.

Quý vị không thể khai khấu trừ học phí và lệ phí trên đơn khai thuế lợi tức của quý vị nếu tình trạng đệ nộp của quý vị là kết hôn khai thuế riêng rẽ, hoặc nếu quý vị có thể được khai là một người thuộc quyền vào đơn khai của người khác. Nếu tổng lợi tức đã điều chỉnh và sửa đổi vượt quá giới hạn nhất định thì sẽ giảm bớt hoặc bỏ hẳn khấu trừ, tùy vào cương vị đệ nộp của quý vị. Quý vị không thể khai khấu trừ học phí và lệ phí, và cả tín thuế cơ hội người Mỹ hoặc học tập trọn đời cho cùng một sinh viên trong cùng một năm thuế. Nếu chi phí giáo dục cũng được thừa nhận là doanh phí được phép dùng, thì quý vị có thể khai khấu giảm cùng với khấu trừ chi phí kinh doanh, nhưng cùng một phí tổn không thể khấu trừ hai lần.

Ngoài ra, quý vị không thể khai một khấu trừ hoặc tín thuế dựa trên chi phí trả bằng tiền miễn thuế (học bổng đại học, nghiên cứu sinh, tiền cấp, hay ngân quỹ từ trương mục tiết kiệm giáo dục), chẳng hạn như trương mục tiết kiệm giáo dục Coverdell, tiền lời từ trái phiếu tiết kiệm miễn thuế, hoặc trợ cấp giáo dục từ sở làm. Điều lệ này cũng áp dụng đối với chi phí quý vị trả với một sự phân phối miễn thuế từ một chương trình học phí đủ điều kiện, ngoại trừ quý vị có thể khấu trừ chi phí đủ điều kiện quý vị chỉ trả với phần của sự phân phối là tiền hoàn lại của sự đóng góp của quý vị vào chương trình. Muốn biết thêm thông tin về những quyền lợi khác hiện có thì xem Chủ Đề 313Chủ Đề 513.

Page Last Reviewed or Updated: 12-Aug-2016