IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Chủ đề 458 - Khấu Trừ Phí Tổn cho Người Giáo Dục

Topic 458  Educator Expense Deduction

Nếu là một nhà giáo dục đủ điều kiện, quý vị có thể khấu trừ cho đến $250 ($500 nếu kết hôn khai chung và cả hai vợ chồng là giáo dục viên, nhưng không nhiều hơn $250 cho mỗi người) của các tiền chi phí không được bồi hoàn (nếu không thì sẽ được khấu trừ như là một chi phí thương mại hoặc kinh doanh). Phí tổn hội đủ tiêu chuẩn là số tiền quý vị đã trả hoặc thực hiện để mua sách, vật dụng dự trữ, thiết bị máy tính (kể cả nhu liệu và dịch vụ liên quan), các thiết bị khác, và các tài liệu bổ túc mà quý vị sử dụng trong lớp học. Đối với các khóa học về y tế và thể dục, các chi phí cho vật dụng dự trữ là những chi phí chỉ đủ điều kiện nếu liên quan đến thể thao. Khấu trừ này dành cho chi phí được trả hay thực hiện trong năm tính thuế. Quý vị khai phần khấu giảm trên dòng 23 của Mẫu Đơn 1040 hoặc dòng 16 của Mẫu Đơn 1040A.

Quý vị là một nhà giáo dục hội đủ điều kiện cho năm thuế nếu:

 • Từ Mẫu giáo đến lớp 12 quý vị là một :
  • Giáo viên
  • Giảng viên
  • Cố vấn
  • Hiệu trưởng, hoặc
  • Phụ tá, và
 • Quý vị làm việc ít nhất 900 giờ trong niên học tại một trường cung cấp giáo dục tiểu học hoặc trung học, như được ấn định theo pháp luật tiểu bang.

Chi phí đủ điều kiện chỉ được khấu trừ đến mức số tiền chi phí này cao hơn các số tiền sau đây cho năm thuế:

 • Tiền lời trái phiếu tiết kiệm Hoa Kỳ đủ tiêu chuẩn mà quý vị đã không tính vào lợi tức bởi vì quý vị đã chi phí giáo dục cao cấp đủ tiêu chuẩn,
 • Bất cứ sự phân phối nào từ một chương trình học phí đủ tiêu chuẩn mà quý vị đã không tính vào lợi tức,
 • Bất cứ số tiền phân phát nào miễn thuế từ trương mục tiết kiệm giáo dục Coverdell của quý vị, hoặc
 • Bất cứ chi phí được bồi hoàn nào không báo cáo cho quý vị ở ô 1 của Mẫu Đơn W-2 (Form W-2).

Để biết thêm thông tin về các tiền khấu trừ chi phí giáo dục giáo dục viên, xin xem Ấn Bản 529, Các Khấu Trừ Linh Tinh (Publication 529, Miscellaneous Deductions) , và Ấn Bản 17, Thuế Lợi Tức Liên Bangđối với Cá Nhân (Publication 17, Your Federal Income Tax For Individuals).

 

Page Last Reviewed or Updated: 12-Aug-2016