IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Chủ đề 501 – Có Phải Ghi Theo Từng Mục Không?

Topic 501 Should I Itemize?

Có hai cách khai tiền khấu trừ: liệt kê cụ thể (chi tiết) hoặc sử dụng khấu trừ chuẩn (thông dụng). Các khoản khấu trừ sẽ hạ giảm lợi tức chịu thuế.

Số tiền khấu trừ chuẩn biến thiên tùy theo lợi tức, độ tuổi và cương vị khai thuế, và sẽ thay đổi hàng năm; xem Chủ Đề 551 để biết thêm thông tin.

Một số người nộp thuế không thể sử dụng khấu trừ chuẩn:

 • Một cá nhân đã kết hôn và khai thuế riêng biệt, và có người hôn phối liệt kê cụ thể tiền khấu trừ.
 • Một cá nhân khai thuế cho một thời gian dưới 12 tháng vì một sự thay đổi trong phương pháp kế toán hàng năm.
 • Một cá nhân là một ngoại nhân không cư trú hoặc là một ngoại nhân với hai diện trong năm. Ngoại nhân không cư trú đã kết hôn với công dân Mỹ (hay ngoại nhân thường trú) vào cuối năm và muốn được xem là cư dân Hoa Kỳ (khi khai thuế) sẽ có thể sử dụng khấu trừ chuẩn. Muốn biết thêm thông tin, tham khảo Ấn Bản 519, Hướng Dẫn Thuế Hoa Kỳ cho Ngoại Nhân  (Publication 519, U.S. Tax Guide for Aliens).
 • Một di sản hay quỹ ủy thác, quỹ tín thác chung, hoặc hợp doanh; xem Đoạn 63(c)(6)(D) của Bộ Luật (Code Section 63(c)(6)(D)).

Phải liệt kê cụ thể các khấu trừ nếu những khấu trừ như thế của quý vị đều lớn hơn khấu trừ chuẩn, hoặc nếu phải liệt kê chi tiết vì không thể sử dụng khấu trừ chuẩn.

Có thể giảm bớt tiền thuế bằng cách liệt kê cụ thể những khấu trừ trên Bản Khai A (Mẫu Đơn 1040). Khấu Trừ Liệt Kê Cụ Thể (Form 1040, Schedule A, Itemized Deductions). Khấu trừ liệt kê chi tiết bao gồm các khoản tiền (cấp tiểu bang và địa phương) quý vị trả theo thuế lợi tức hay mua bán, thuế địa ốc, thuế tài sản cá nhân, tiền lời từ nợ vay mua nhà, và mất mát thiệt hại do thảm họa. Cũng có thể gộp cả tiền biếu tặng từ thiện và phần tiền trang trải chi phí y tế và nha khoa. Nói chung sẽ có lợi khi liệt kê chi tiết trên Bản Khai A (Mẫu Đơn 1040) (Form 1040, Schedule A), nếu quý vị:

 • Không thể sử dụng khấu trừ tiêu chuẩn
 • Có các chi phí y tế và nha khoa không được bảo hiểm
 • Trả tiền lời suất hoặc thuế nhà của quý vị
 • Có các chi phí kinh doanh nhân viên lớn không được bồi hoàn
 • Có thiệt hại lớn vì thiên tai hay trộm cắp không có bảo hiểm, hoặc
 • Đóng góp tiền từ thiện lớn

Các khấu trừ liệt kê cụ thể có thể bị giới hạn, và tổng những khấu trừ đó có thể sẽ sụt dần (giảm bớt) nếu tổng lợi tức đã điều chỉnh của quý vị cho năm 2015 vượt quá ngưỡng sau đây (tùy theo cương vị khai thuế):

 • Độc thân - $258,250
 • Đã kết hôn nộp chung hay quả phụ (người góa vợ) đủ điều kiện - $309,900
 • Đã kết hôn nhưng nộp riêng - $154,950
 • Chủ gia đình - $284,050

Tham khảo Hướng Dẫn cho Bản Khai A (Mẫu Đơn 1040) (Form 1040, Schedule A Instructions) để biết số tiền giới hạn.

Hãy dùng Bảng Tính Khấu Trừ Liệt Kê Cụ Thể - dòng 29 trong Hướng Dẫn cho Bản Khai A (Mẫu Đơn 1040) (Form 1040, Schedule A Instructions)  - để xem quý vị có bị tính sụt dần hay không. Để có thêm thông tin về sự khác biệt giữa sự khấu trừ liệt kê và khấu trừ tiêu chuẩn, xin xem Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 1040 (Form 1040 Instructions), hoặc Ấn Bản 17, Thuế Lợi Tức Liên Bang dành cho Cá Nhân  (Publication 17, Your Federal Income Tax for Individuals). Quý vị cũng có thể xem  Chủ Đề 551 và Ấn Bản 501, Miễn Trừ, Khấu Trừ Chuẩn, và Thông Tin Đệ Nộp (Publication 501,  Exemptions, Standard Deduction, and Filing Information).

Page Last Reviewed or Updated: 12-Aug-2016