IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Chủ đề 503 - Các Khoản Thuế Được Khấu Trừ

Topic 503  Deductible Taxes

Có bốn loại thuế không kinh doanh được khấu trừ:

  • Thuế lợi tức tiểu bang, địa phương, và nước ngoài
  • Thuế kinh doanh chung cho tiểu bang và địa phương
  • Thuế địa ốc tiểu bang, địa phương, và nước ngoài , và
  • Thuế tài sản cá nhân tiểu bang, và địa phương, và

Để được khấu trừ thì phải áp thuế, và quý vị đã nộp tiền trong niên thuế của mình. Thuế có thể chỉ được khai như là một khấu trừ liệt kê trên Bản Khai A (Mẫu Đơn 1040, Bản Khai A), Khấu Trừ Theo Từng Mục (Form 1040, Schedule A, Itemized Deductions).

Thuế Lợi Tức Tiểu Bang, Địa Phương và Nước Ngoài – Thuế Kinh Doanh Chung cho Tiểu Bang và Địa Phương

Thuế lợi tức tiểu bang và địa phương khấu trừ từ tiền lương của quý vị trong năm xuất hiện trên Mẫu Đơn W-2, Khai Trình Thuế và Lương Bổng (Form W-2, Wage and Tax Statement). Quý vị có thể khấu trừ thuế kinh doanh chung tiểu bang và địa phương thay vì thuế lợi tức tiểu bang và địa phương, nhưng không thể khấu trừ cả hai. Nếu quý vị muốn khấu trừ thuế kinh doanh chung tiểu bang và địa phương, thì quý vị có thể sử dụng phí tổn thực sự hay bảng thuế kinh doanh tùy chon. Tham khảo Hướng Dẫn cho Bản Khai A (Mẫu Đơn 1040,  Hướng Dẫn cho Bản Khai A) (Form 1040, Schedule A Instructions) để biết thêm thông tin và bảng thuế kinh doanh tùy chọn. Quý vị cũng có thể dùng Công Cụ Tính Toán Giảm Trừ Thuế Kinh Doanh (Sales Tax Deduction Calculator). Các số tiền sau đây cũng được khấu trừ:

  • Bất cứ thuế ước tính nào mà quý vị đã trả cho chánh phủ tiểu bang hoặc địa phương trong năm, và
  • Bất cứ thuế lợi tức nào cho năm trước của tiểu bang hoặc địa phương mà quý vị đã trả trong năm. 

Thông thường, quý vị có thể khấu trừ hoặc khai tín thuế cho thuế lợi tức quý vị phải trả cho nước ngoài hoặc cho một lãnh thổ thuộc Hoa Kỳ. Để có thông tin liên quan đến tín thuế nước ngoài, xin xem Chủ Đề 856. Là một nhân viên, quý vị có thể khấu trừ các tiền đóng góp bắt buộc vào quỹ quyền lợi tiểu bang giúp bảo vệ thất thoát tiền lương. Xin xem Ấn Bản 17, Thuế Lợi Tức Liên Bang (dành cho Cá Nhân) (Publication 17, Your Federal Income Tax for Individuals) cho các tiểu bang có quỹ như vậy.Thuế Địa Ốc Tiểu Bang, Địa Phương và Nước Ngoài

Các thuế khấu trừ địa ốc thông thường là bất cứ thuế bất động sản nào của tiểu bang, địa phương, hoặc nước ngoài thu cho an sinh công cộng chung. Tiền thu phải được tính một cách thống nhất với thuế suất tương tự cho tất cả địa ốc trong phạm vi pháp quyền.

Có các chương trình cho vay phổ biến tài trợ cho các cải tiến về tiết kiệm năng lượng thông qua các chương trình được chánh phủ phê duyệt. Quý vị ghi danh vay tiền cho hệ thống năng lượng tại nhà và sử dụng tiền vay để cải tiến năng lượng cho nhà của mình. Trong một số chương trình, tiền vay được bảo đảm bằng quyền giữ tài sản thế chấp trong nhà quý vị và được coi là giám định đặc biệt hoặc thuế đặc biệt về hóa đơn thuế tài sản địa ốc trong thời gian vay. Trả tiền cho các khoản vay này có thể được khấu trừ thuế địa ốc; tuy nhiên, đây không phải là thuế địa ốc khấu trừ. Giám định và thuế về cải tiến cụ thể của một ngôi nhà không được khấu trừ. Tuy nhiên, phần tiền lãi trong khoản tiền trả của quý vị có thể được khấu trừ là lãi vay mua nhà. Xem Ấn Bản 936, Khấu Từ Tiền Lãi Vay Mua Nhà (Publication 936, Home Mortgage Interest Deduction), để xem quý vị có đủ điều kiện được khấu trừ tiền lãi vay mua nhà không.

Nhiều tiểu bang và quận hạt cũng áp đặt thuế lợi ích địa phương cho việc cải tiến bất động sản, chẳng hạn như để giám định cho đường phố, vỉa hè, và các đường thoát nước. Không thể khấu trừ những loại thuế này. Tuy nhiên, quý vị có thể tăng căn bản chi phí của tài sản của quý vị bằng số lượng giám định. Xin xem Ấn Bản 551, Căn Bản của Tài Sản (Publication 551, Basis of Assets), để biết thêm thông tin. Thuế lợi ích địa phương được khấu trừ nếu đó là thuế cho chi phí bảo trì hoặc sửa chữa, hoặc tiền lời liên quan đến những quyền lợi này.

Nếu một phần tiền thế chấp nhà hàng tháng của quý vị được trả vào một trương mục ký quỹ, và theo định kỳ, cơ sở cho vay trả tiền thuế bất động sản của quý vị từ trương mục này cho chánh quyền địa phương, đừng khấu trừ số tiền được trả vào trương mục ký quỹ. Chỉ khấu trừ số tiền thực sự trả từ trương mục ký quỹ trong năm cho cơ quan đánh thuế.

Thuế Tài Sản Cá Nhân Tiểu Bang và Địa Phương

Thuế khấu trừ của tài sản cá nhân là thuế chỉ dựa trên giá trị của tài sản cá nhân mà thôi, như một chiếc tàu hay xe hơi. Thuế phải được tính cho quý vị trên căn bản hàng năm, dù là thuế được thu nhiều lần một năm hoặc ít hơn một lần một năm.

Một số tiền thuế và lệ phí mà quý vị không thể khấu trừ trên Bản Khai A bao gồm thuế lợi tức Liên bang, thuế An Sinh Xã Hội, thuế chuyển nhượng (hay thuế đóng dấu) bán tài sản, lệ phí hội liên hiệp chủ nhà, thuế di sản và thừa kế và lệ phí dịch vụ cho nước, hệ thống thoát nước, hoặc thu rác. Xin tham khảo Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 1040 (Form 1040 Instructions) và Ấn Bản 17 (Publication 17) để biết thêm các loại thuế quý vị không thể khấu trừ. Quý vị có thể phải chịu một giới hạn trên một số tiền khấu trừ liệt kê của quý vị, kể cả thuế không kinh doanh. Ngoài những giới hạn này, còn có thể có trường hợp sụt dần (giảm bớt) tổng tiền khấu trừ liệt kê cụ thể, tùy theo tổng lợi tức đã điều chỉnh. Xin xem Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 1040 (Form 1040 Instructions) và Chủ Đề 501 để biết những giới hạn.

Thông Tin Thêm

Muốn biết thêm thông tin về khấu trừ thuế không kinh doanh, xin xem Ấn Bản 17 (Publication 17) và Tôi Có Thể Khấu Trừ Thuế Cá Nhân Tôi Trả theo Khấu Trừ cho Từng Mục trên Bản Khai A Không? (Can I deduct Personal Taxes That I Pay as an Itemized Deduction on Schedule A?).

Page Last Reviewed or Updated: 12-Aug-2016