IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Chủ đề 704 - Khấu hao

Topic 704 - Depreciation

Nói chung, trong một năm quý vị không thể khấu trừ toàn bộ chi phí tài sản mà mình đã thâu mua, tạo lập, hoặc tu bổ rồi cho sử dụng (bất kể là trong ngành thương mại hay kinh doanh của mình) hoặc để sanh lời - nếu tài sản là chi dụng vốn. Thay vào đó, thường thì quý vị phải khấu hao tài sản như thế. Khấu hao là thu hồi trị giá của tài sản suốt nhiều năm. Quý vị khấu trừ một phần của chi phí mỗi năm đến khi thu hồi toàn bộ trị giá. Theo đoạn 179 thì quý vị có thể thâu lại một phần của tài sản đủ tiêu chuẩn, đến một mức giới hạn, bằng cách khấu trừ nó trong năm dùng tài sản đủ tiêu chuẩn đó để phục vụ.Tham chiếu Ấn Bản 946, Làm Thế Nào để Khấu Hao Tài Sản  (Publication 946, How to Depreciate Property)để biết thêm thông tin.

Có thể khấu hao hay không thể khấu hao

Các loại tài sản mà quý vị có thể khấu hao bao gồm máy móc, thiết bị, các tòa nhà, xe, và tủ giường bàn ghế. Quý vị không thể khấu hao tài sản dùng cho các mục đích cá nhân. Nếu quý vị sử dụng tài sản (chẳng hạn như xe hơi) cho cả hai mục đích - kinh doanh hoặc đầu tư và cá nhân - thì chỉ có thể khấu hao phần sử dụng để kinh doanh hay đầu tư. Hoàn toàn không được khấu hao đất đai, và có thể - đối với các tòa nhà và một số dạng cải tiến sửa sang đất đai.

Quý vị có thể khấu hao tài sản nào hội đủ năm phép thử sau đây:

  1. Tài sản này phải là tài sản mà quý vị sở hữu.
  2. Tài sản này phải được sử dụng trong một doanh nghiệp hoặc hoạt động sản xuất lợi tức.
  3. Tài sản này phải có một tuổi thọ hữu ích ấn định được.
  4. Tài sản này phải được dự kiến là tồn tại hơn một năm.
  5. Tài sản này không được là tài sản loại trừ. Tài sản loại trừ (như mô tả trong Ấn Bản 946, Làm Thế Nào để Khấu Hao Tài Sản) bao gồm một số tài sản vô hình, một số lợi ích có hạn, và tài sản được dùng và loại bỏ trong cùng một năm.

ACRS hay MACRS

Nói chung, nếu quý vị khấu hao tài sản sử dụng trước năm 1987, quý vị phải sử dụng Hệ Thống Phục Hồi Chi Phí Cấp Bách (Accelerated Cost Recovery System, hay ACRS) hoặc cùng một phương pháp quý vị sử dụng trong quá khứ. Đối với tài sản sử dụng sau năm 1986, quý vị thường phải sử dụng Hệ Thống Phục Hồi Chi Phí Cấp Bách được Điều Chỉnh (Modified ACRS, hay MACRS).

Các tài nguyên khác

  • Ấn Bản 534, Khấu Hao Tài Sản được Dùng Trước Năm 1987 (Publication 534 (PDF), Depreciating Property Placed in Service Before 1987),
  • Ấn Bản 527, Tài Sản Gia Cư cho Thuê (kể cả Cho Thuê Nhà Nghỉ Mát) (Publication 527, Residential Rental Property (Including Rental of Vacation Homes)),
  • Ấn Bản 463, Du lịch, Giải trí, Quà tặng, và Chi Phí Xe (Publication 463, Travel, Entertainment, Gift, and Car Expenses),
  • Ấn Bản 587, Sử dụng Ngôi Nhà để Kinh Doanh (Publication 587, Business Use of Your Home), và
  • Ấn Bản 225, Hướng Dẫn Thuế cho Nông Dân (Publication 225, Farmer's Tax Guide).
Page Last Reviewed or Updated: 01-Jan-2017