IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Chủ đề 856 – Tín Thuế Ngoại Quốc

Topic 856 - Foreign Tax Credit

Tín thuế ngoại quốc có mục đích giảm bớt gánh nặng trả thuế hai lần - điều này xảy ra khi lợi tức từ nguồn ngoại quốc bị đánh thuế bởi cả Hoa Kỳ và quốc gia là nơi được lợi tức đó.

Phép thử đủ tiêu chuẩn được tín thuế

Phải đáp ứng bốn phép thử thì mới hội đủ điều kiện được tín thuế này:

 1. Thuế phải là một trách nhiệm thuế ngoại quốc hợp pháp và thực sự
 2. Thuế phải được đặt áp lên quý vị
 3. Quý vị phải đã trả hoặc thiếu dồn thuế và
 4. Thuế phải là thuế lợi tức (hoặc thuế thay cho thuế lợi tức)

Nói chung, chỉ có thuế lợi tức đã trả hoặc thiếu ở một quốc gia ngoại quốc hoặc một thuộc địa của Hoa Kỳ (còn gọi là lãnh thổ Hoa Kỳ), hoặc thuế đã trả hoặc thiếu ở một nước ngoại quốc hoặc một thuộc địa của Hoa Kỳ thay cho thuế lợi tức, sẽ hội đủ điều kiện hưởng tín thuế ngoại quốc. 

Thuế ngoại quốc không đủ điều kiện bao gồm:

 • Thuế có thể hoàn trả cho quý vị.
 • Thuế dùng để trợ cấp cho quý vị hoặc người khác có mối liên quan họ hàng.
 • Thuế chưa quy định theo pháp luật, vì quý vị có thể tránh nộp thuế này cho ngoại quốc.
 • Thuế đã trả hoặc còn dồn tích ở một quốc gia, nếu lợi tức sanh thuế thuộc về thời kỳ đã định (thời kỳ bị cấm vận) trong đó:
  • Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ đã chỉ định quốc gia này là một quốc gia liên tục hỗ trợ cho các hành vi khủng bố quốc tế,
  • Hoa Kỳ đã cắt đứt hoặc không tiến hành quan hệ ngoại giao với quốc gia này, hoặc
  • Hoa Kỳ không công nhận chánh phủ của quốc gia này, ngoại trừ chánh phủ đó có hội đủ điều kiện để mua các dụng cụ hoặc dịch vụ quốc phòng, theo Đạo Luật Kiểm Soát Xuất Khẩu Vũ Khí.
 • Khấu lưu thuế ngoại quốc trên cổ tức đối với chứng khoán ngoại quốc không đáp ứng thời hạn giữ tối thiểu.
 • Thuế ngoại quốc khấu lưu trên tiền lời và lợi tức từ tài sản ngoại quốc khác không đáp ứng thời hạn giữ tối thiểu.

Lưu ý: Có thể khai các loại thuế này dưới dạng khấu trừ liệt kê từng mục ngay cả khi quý vị khai tín thuế ngoại quốc cho khoản thuế đủ điều kiện

Chọn tín thuế hay khấu trừ

Quý vị có thể dùng số tiền của thuế ngoại quốc đủ điều kiện đã trả trong năm như là một tín thuế hoặc như một tiền khấu trừ. Để chọn sự khấu trừ, quý vị phải liệt kê các tiền khấu trừ trên Bản Khai A, Mẫu Đơn 1040 (Form 1040, Schedule A). Để chọn tín thuế ngoại quốc quý vị thường phải điền Mẫu Đơn 1116  (Form 1116) và đính kèm với Mẫu Đơn 1040 (Form 1040) hoặc Mẫu Đơn 1040NR (Form 1040NR). Quý vị phải chọn tín thuế ngoại quốc hoặc khấu trừ liệt kê từng mục đối với tất cả các khoản thuế hải ngoại đã trả hoặc còn dồn tích trong năm. Đây là lựa chọn hàng năm.

Nếu là người đóng thuế bằng tiền mặt thì quý vị có thể lấy tín thuế ngoại quốc trong năm quý vị trả thuế ngoại quốc đủ điều kiện trừ khi muốn xin tín thuế ngoại quốc trong năm thuế được cộng dồn. Sau khi đã xin tín thuế thì quý vị không thể chuyển trở lại xin thuế trong năm đã trả trong những năm sau này.

Loại trừ lợi tức ngoại quốc đã thu và gia cư ngoại quốc

Quý vị có thể không lấy được một tín thuế hoặc khấu trừ cho tiền thuế đã trả hoặc được tích lũy trên lợi tức mà quý vị loại trừ theo loại trừ lợi tức ngoại quốc đã thu (foreign earned income exclusion) hoặc loại trừ gia cư ngoại quốc. Quý vị không bị đánh thuế hai lần trong trường hợp này bởi vì lợi tức này không bị đánh thuế lợi tức.

Chiết tính tín thuế khi dùng Mẫu Đơn 1116

Nếu quý vị sử dụng Mẫu Đơn 1116 để tính tín thuế, tín thuế ngoại quốc của quý vị sẽ nhỏ hơn số tiền thuế ngoại quốc đã trả hoặc tích lũy, hoặc số tiền thuế Hoa Kỳ áp đặt cho lợi tức từ nguồn lợi tức ngoại quốc của quý vị. Hãy chiết tính giới hạn riêng rẽ cho lợi tức thụ động, lợi tức bắt nguồn từ hiệp ước về thuế, lợi tức xuất phát từ các quốc gia bị cấm vận, và mọi lợi tức khác.

Chuyển ngược và chuyển tới tín thuế không sử dụng

Nếu quý vị không thể khai tiền tín thuế cho toàn bộ số tiền thuế lợi tức ngoại quốc hội đủ điều kiện quý vị đã trả hoặc được tích lũy trong năm, quý vị được phép chuyển ngược (carryback) và/hoặc chuyển tới (carryover) thuế lợi tức ngoại quốc không sử dụng. Đối với phần thuế ngoại quốc không sử dụng, quý vị có thể chuyển ngược một năm rồi kế đó chuyển tới 10 năm phần thuế ngoại quốc không sử dụng. Để biết thêm thông tin về chủ đề này (kể cả các tiền thuế đã trả hoặc được tích lũy trong nhiều năm, trước năm 2007), xin xem Ấn Bản 514, Tín Thuế Ngoại Quốc cho Cá Nhân (Publication 514, Foreign Tax Credit for Individuals).

Khai thuế không có Mẫu Đơn 1116

Quý vị có thể xin hưởng tín thuế ngoại quốc hội đủ điều kiện mà không cần nộp Mẫu Đơn 1116 nếu đáp ứng tất cả các điều kiện sau đây:

 • Tất cả các nguồn lợi tức ngoại quốc của quý vị là lợi tức thụ động, chẳng hạn như tiền lãi và cổ tức,
 • Tất cả các nguồn lợi tức ngoại quốc của quý vị và các thuế lợi tức ngoại quốc được báo cáo cho quý vị trên một bản khai của người nhận tiền trả hội đủ điều kiện, chẳng hạn như Mẫu Đơn 1099-INT (Form 1099-INT) (PDF), Mẫu Đơn 1099-DIV (Form 1099-DIV) (PDF), hoặc Bản Khai K-1 từ đối tác, công ty cổ phần S, địa ốc hay ủy thác và
 • Tổng số thuế ngoại quốc hội đủ điều kiện của quý vị không quá giới hạn được đưa ra trong Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 1040 (Form 1040 Instructions) cho tình trạng đệ nộp quý vị đang sử dụng, hoặc trong Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 1040-NR (Form 1040NR Instructions) (nếu quý vị nộp Mẫu Đơn 1040-NR).

Nếu quý vị khai tín thuế trực tiếp trên Mẫu Đơn 1040 hoặc Mẫu Đơn 1040-NR mà không nộp Mẫu Đơn 1116, quý vị không thể chuyển hoặc mang sang bất cứ tiền thuế ngoại quốc không sử dụng cho hoặc từ năm nay.

Lựa chọn này không có sẵn cho địa ốc hay tín thác.

Sửa đổi tờ khai để khai tín thuế

Nếu quý vị xin khấu trừ theo từng mục trong năm đã định đối với thuế ngoại quốc đủ điều kiện, thì sẽ có thể xin tín thuế ngoại quốc nào giúp được hoàn tiền cho năm đó - bằng cách nộp bản khai thuế sửa đổi trên Mẫu Đơn 1040X (Form 1040X)  trong vòng 10 năm kể từ ngày đáo hạn nộp tờ khai ban đầu. Thời hạn 10 năm cũng áp dụng để chiết tính và điều chỉnh phần tín thuế ngoại quốc đã khai trước đó.

Nếu tín thuế lợi tức ngoại quốc quý vị đã khai lại được hoàn trả cho quý vị hay giảm bớt theo cách khác thì quý vị phải nộp bản khai thuế sửa đổi trên Mẫu Đơn 1040X để báo cáo tín thuế ngoại quốc đã giảm. Không có giới hạn thời gian đối với yêu cầu này.

Thông tin thêm

Để có thông tin đầy đủ về tín thuế ngoại quốc (kể cả thông tin về một tiền thuế đặc thù có hội đủ điều kiện tín thuế hay không), xin xem Hướng Dẫn cho Mẫu Đơn 1116 (Form 1116 Instructions), Tín Thuế Ngoại Quốc và Ấn Bản 514, Tín Thuế Ngoại Quốc cho Cá Nhân(Publication 514, Foreign Tax Credit for Individuals). Nên xem mục Các Công Dân Mỹ và Ngoại Nhân Thường Trú Ở Hải Ngoại tại IRS.gov để biết thêm thông tin về những người đóng thuế quốc tế.

Page Last Reviewed or Updated: 25-Apr-2017