IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Chương Trình Trả, Thỏa Thuận Trả Góp

English

alert icon  

Cảnh giác: Có thay đổi trong lệ phí người dùng cho chương trình trả tiền/thỏa thuận trả góp có hiệu lực bắt đầu ngày 1 tháng Giêng, 2017. Xem chi tiết ở phía dưới của trang này.

Quý vị có thể trả tiền hàng tháng thông qua thỏa thuận trả góp nếu không có khả năng trả nợ thuế ngay. Tuy nhiên, quý vị sẽ giảm hay bớt số tiền phạt và tiền lời phải trả và tránh trả phí liên quan đến lập thỏa thuận trả góp nếu đóng tiền thuế đầy đủ.

Trước khi nộp đơn, Nộp tất cả bản khai thuế yêu cầu.

Quý vị có thể hội đủ điều kiện xin một hợp đồng trả tiền trực tuyến (You may be eligible to apply for an online payment agreement)

 • Cá nhân phải nợ từ $50,000 trở xuống tiền thuế lợi tức cá nhân kết hợp, tiền phạt và tiền lời, và đã nộp tất cả các tờ khai đòi hỏi.
 • Doanh nghiệp phải nợ từ $25,000 trở xuống tiền thuế lương nhân viên và đã nộp tất cả các tờ khai đòi hỏi.
 • Nếu quý vị đáp ứng những đòi hỏi này thì có thể xin hợp đồng trả tiền trực tuyến.

Ngay cả khi quý vị không hội đủ điều kiện xin hợp đồng trả tiền trực tuyến, quý vị vẫn có thể trả góp (Even if you’re ineligible for an online payment agreement, you can still pay in installments)

Doanh nghiệp nhỏ có nhân viên có thể ghi danh xin thỏa thuận trả góp Nhanh vào Quỹ Ủy Thác đang Kinh Doanh (Small Businesses with employees can apply for an in-Business Trust Fund Express installment agreement)

 • Thỏa thuận trả góp này thường không đòi hỏi bản tường trình hoặc chứng minh tài chánh vì là một phần của tiến trình cứu xét hồ sơ.
 • Hãy tìm hiểu xem quý vị có đủ tiêu chuẩn hay không và cách nộp đơn (how to apply).

Hiểu rõ thỏa thuận của quý vị & tránh vi ước (Understand your agreement & avoid default)

 • Tiền thuế được hoàn trả trong tương lai sẽ được áp dụng cho nợ thuế của quý vị cho đến khi trả hết;
 • Ít nhất phải trả số tiền tối thiểu hàng tháng khi đáo hạn, (Ghi Nợ Trực Tiếp hay khấu trừ lương sẽ dễ dàng hơn);
 • Ghi tên, địa chỉ, số an sinh xã hội, số điện thoại ban ngày, năm đóng thuế và loại khai thuế trên tiền trả;
 • Nộp tất cả bản khai thuế yêu cầu đúng hạn; Trả đủ và đúng hạn tất cả tiền thuế quý vị nợ (liên lạc với chúng tôi để thay đổi thỏa thuận hiện tại nếu quý vị không thể trả);
 • Tiếp tục trả tất cả số tiền ấn định ngay cả khi chúng tôi tính số tiền bồi hoàn cho số tiền còn lại trong trương mục của quý vị; và
 • Phải nhớ gởi bản tuyên bố đến đúng địa chỉ, liên lạc với chúng tôi nếu quý vị chuyển chổ ở hoặc điền và gởi qua bưu điện Form 8822, Change of Address (Mẫu 8822, Thay Đổi Địa Chỉ).

Nếu quý vị chưa nhận bản tuyên bố thì gởi tiền trả đến địa chỉ nêu trong thỏa thuận.

Có thể phải trả phí tái lập nếu quý vị vi ước thỏa thuận. Tiền phạt và tiền lời tiếp tục cộng dồn cho đến khi trả đủ tiền nợ. Nếu quý vị có nguy cơ vi ước thỏa thuận trả tiền vì bất cứ lý do gì, liên lạc Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Service, hay IRS) ngay. Thông thường, IRS sẽ không enforced collection actions (truy thâu bắt buộc):

 • Khi đang cứu xét thỏa thuận trả góp;
 • Trong lúc thỏa thuận vẫn còn hiệu lực;
 • Trong 30 ngày sau khi bị từ chối, hoặc
 • Trong thời gian IRS lượng định khiếu nại thỏa thuận bị từ chối hay kết thúc.

Những thay đổi trong lệ phí người dùng, có hiệu lực bắt đầu ngày 1 tháng Giêng, 2017

CÁC LOẠI LỆ PHÍ NGƯỜI DÙNG

LỆ PHÍ HIỆN TẠI:

LỆ PHÍ KỂ TỪ
NGÀY 1 THÁNG GIÊNG, 2017

Thỏa thuận trả góp thông thường 1

$120

$225

Thỏa thuận trả góp thông thường bằng ghi nợ trực tiếp (DDIA) 2

$52

$107

Thỏa thuận trả góp cho người có lợi tức thấp (thông thường hay DDIA)

$43

$43

Thỏa thuận trả tiền trực tuyến – thỏa thuận trả góp thông thường 3

$120

$149

Thỏa thuận trả tiền trực tiếp – Thỏa thuận trả góp bằng ghi nợ trực tiếp (Direct debit installment agreement, hay DDIA) 4

$52

$31

Thỏa thuận trả góp tái sắp xếp/phục hồi

$50

$89

Thỏa thuận trả góp tái sắp xếp/phục hồi cho người có lợi tức thấp (lệ phí mới)

--

$43

Ghi chú cho bảng lệ phí người dùng:

 1. Nộp đơn xin bằng cách nộp Mẫu Đơn 9465, Yêu Cầu Thỏa Thuận Trả Góp (Form 9465, Installment Agreement Request)(PDF), bằng cách liên lạc với người trợ giúp qua điện thoại hay tại văn phòng không cần lấy hẹn của IRS. Trả tiền bằng cách khác ngoài ghi nợ.
 2. Nộp đơn xin bằng cách nộp Mẫu Ðơn 9465, Yêu Cầu Thỏa Thuận Trả Góp (Form 9465, Installment Agreement Request)(PDF), bằng cách liên lạc với người trợ giúp qua điện thoại hay tại văn phòng không cần lấy hẹn của IRS. Trả tiền bằng cách ghi nợ trực tiếp từ trương mục ngân hàng.
 3. Nộp đơn trực tuyến. Trả tiền bằng cách khác ngoài ghi nợ trực tiếp.
 4. Nộp đơn trực tuyến. Trả tiền bằng cách ghi nợ trực tiếp từ trương mục ngân hàng. Lựa chọn chi phí thấp nhất.
Page Last Reviewed or Updated: 09-Jan-2017