IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Có Thể Dự Kiến Ðiều Gì khi Khiếu Nại?

English

 

information   Chúng tôi đã thực hiện các thay đổi về chuyển hồ sơ và thể thức hội nghị (tiếng Anh, PDF) để Kháng Cáo vào ngày 3 tháng Mười, 2016.

Nếu trường hợp của quý vị có đủ điều kiện để khiếu nại thì một nhân viên khiếu nại sẽ duyệt xét vấn đề của quý vị theo cách khách quan và lấy hẹn tham vấn với quý vị.  Buổi họp khiếu nại không chánh thức và được thực hiện qua thư tín hoặc điện thoại.  Ða số bất đồng đều được dàn xếp trong những lần khiếu nại này mà không phải trải qua những phiên tòa phân xử tốn tiền và mất nhiều thì giờ.  Ban khiếu nại sẽ xem xét bất cứ lý do không đồng ý của quý vị, ngoại trừ sự phản đối về đạo đức, tôn giáo, chánh trị, thể chế, và cắn rứt lương tâm hoặc những lý do tương tự.

Điều quan trọng là quý vị cung cấp tất cả thông tin được yêu cầu và/hoặc thông tin liên quan cho nhân viên kiểm tra hoặc nhân viên về lợi tức đang cứu xét hồ sơ của quý vị. Đình trệ việc cung cấp thông tin cho Khiếu Nại sẽ thường đưa đến kết quả là hồ sơ của quý vị bị gởi trả lại cho nhân viên kiểm tra hoặc nhân viên về lợi tức để xem xét dựa trên thông tin mới. Cách nào cũng sẽ làm đình trệ việc giải quyết vấn đề thuế của quý vị. 

Quyết Tâm của Chúng Tôi (Our Commitments)


  • Trình bày về quyền khiếu nại của quý vị và tiến trình Khiếu Nại
  • Lắng nghe những điều quý vị quan tâm, đối xử chuyên nghiệp và lịch sự
  • Ứng phó kịp thời (Xem FAQ (Các Thắc Mắc Thông Thường))
  • Luôn luôn công bằng và vô tư

Trách Nhiệm của Quý Vị (Your Responsibilities)


  • Trong văn bản phản đối yêu cầu khiến nại, xin nêu tất cả các vấn đề mà quý vị không đồng ý và cho biết lý do tại sao, và cho chúng tôi biết quý vị hiểu ra sao các thông tin và luật lệ.
  • Lắng nghe chúng tôi giải thích về quyền khiếu nại của quý vị và tiến trình khiếu nại, bao gồm cả khoảng thời gian để giải quyết trường hợp của quý vị.
  • Cung cấp cho chúng tôi bất cứ thông tin hoặc tài liệu phụ trội nào có thể hữu ích cho trường hợp của quý vị trong khoảng thời gian cụ thể.  Nếu quý vị trình bày thông tin mới mà đã chưa cung cấp cho thanh tra viên hoặc viên chức thuế vụ, chúng tôi có thể trả lại hồ sơ của quý vị hoặc cho biết rằng thông tin đó cần được xem xét thêm. Quý vị sẽ nhận được ý kiến của họ và có cơ hội phản hồi.
  • Cho chúng tôi biết nên liên lạc tốt nhất với quý vị vào lúc nào.

Khoảng Thời Gian Chung (General Timeframe)

Thông Báo Đầu Tiên từ Ban Khiếu Nại

Thời gian hồi đáp từ Ban Khiếu nại thay đổi tùy vào trường hợp và thời gian cần thiết để cứu xét hồ sơ.  Thông thường, quý vị sẽ được hồi đáp từ Ban Khiếu Nại trong vòng 90 ngày sau khi quý vị nộp yêu cầu.  Nếu đã quá 90 ngày kể từ ngày quý vị nộp yêu cầu thì nên liên lạc với văn phòng mình đã gửi đơn.  Họ có thể cho biết đã chuyển trường hợp của quý vị tới Ban Khiếu Nại vào lúc nào.  Xin đợi phản hồi trong khoảng thời gian 90 ngày kể từ ngày hồ sơ của quý vị gửi đến Ban Khiếu Nại.  Nếu văn phòng IRS quý vị nộp đơn không cho biết lý do trễ thì quý vị có hai cách lựa chọn sau: (1) yêu cầu văn phòng đó liên lạc với Ban Khiếu Nại để biết khi nào Ban Khiếu Nại sẽ liên lạc với quý vị, (2) gọi đến Chuyên Viên Giải Quyết Khiếu Nại (Appeals Account Resolution Specialist, hay AARS) theo số 559-233-1267. AARS có thể cho quý vị biết trường hợp của quý vị đã được gửi đến nhân viên Ban Khiếu Nại hay chưa và cách liên lạc trực tiếp với nhân viên đó.

Khoảng Thời Gian Giải Quyết Trường Hợp của Quý Vị

Thời gian giải quyết trường hợp của quý vị sẽ tùy vào nhiều thông tin và điều kiện.  Có thể phải chờ từ 90 ngày tới một năm.  Xin liên lạc với Viên Chức Khiếu Nại (Appeals Officer) hoặc Viên Chức Dàn Xếp (Settlement Officer) để biết thêm thông tin về khoảng thời gian cụ thể.

Page Last Reviewed or Updated: 15-Oct-2016