IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu của IRS

English

Nếu quý vị là nhân viên, thì Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu có thể giúp xác định liệu có cần trao cho hãng sở một bản mới của Mẫu Đơn W-4 Chứng Thư Cho Phép Khấu Lưu Thuế của Nhân Viên (Form W-4, Employee's Withholding Allowance Certificate), để tránh bị tạm thu quá nhiều hoặc quá ít thuế lợi tức liên bang từ tiền lương. Có thể sử dụng kết quả từ công cụ chiết tính để dễ điền mẫu.

THẬN TRỌNG:  Trong trường hợp quý vị phải nộp thuế tối thiểu thay thế, thuế tư doanh, hoặc thuế khác, thì ắt sẽ có khoản tạm thu chính xác hơn nếu làm theo các hướng dẫn trong Ấn Bản 505: Khấu Lưu Thuế và Thuế Ước Tính  (Pub 505, Tax Withholding and Estimated Tax).

Chỉ Dẫn Hữu Ích để Sử Dụng Chương Trình này (Tips For Using This Program)

  • Để sẵn những cùi phiếu lương gần đây nhất.
  • Để sẵn tờ khai thuế lợi tức gần đây nhất.
  • Ước tính các giá trị nếu cần thiết, và nhớ rằng chỉ có thể có kết quả thỏa đáng tùy theo mức độ chính xác của thông tin đã cung cấp.

Đã sẵn sàng khởi sự? Nhớ là phải hoạt hóa tính năng viết dòng lệnh. 

Withholding Calculator Button
Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu
(chỉ bằng tiếng Anh)

Muốn Thay Đổi Tiền Tạm Thu: (To Change Your Withholding:)

  1. Sử dụng kết quả của công cụ chiết tính này để dễ điền mẫu mới - Mẫu Đơn W-4 Chứng Thư Cho Phép Khấu Lưu Thuế của Nhân Viên (Form W-4, Employee's Withholding Allowance Certificate).
  2. Nộp mẫu đã điền đầy đủ cho sở làm.

 

Page Last Reviewed or Updated: 21-Nov-2016