IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Đệ Đơn Xin Thỏa Thuận Chi Trả Trực Tuyến cho Cá Nhân và Doanh Nghiệp

English

Đơn xin này cho người đóng thuế đủ điều kiện hoặc người đại diện được chấp thuận (có giấy ủy quyền) tránh phải chờ lâu qua điện thoại hoặc phải đến văn phòng hay gửi thư đến văn phòng IRS để xin thỏa thuận chi trả. Sau khi hoàn tất tiến trình trực tuyến trên mạng, quý vị sẽ được thông báo ngay để biết thỏa thuận của mình có được phê duyệt hay không.

Quý vị cũng có thể dùng đường nối dưới đây để duyệt lại Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến (trừ khi quý vị có Thỏa Thuận Trả Góp Ghi Nợ Trực Tiếp (Direct Debit Installment Agreement) hoặc sửa đổi hồ sơ an toàn xác thực bằng điện tử.

Cá nhân

Quý Vị Có Hội Đủ Tiêu Chuẩn Không? (Do You Qualify?)

Quý vị nợ $50,000 hoặc ít hơn nếu tính gộp tiền thuế, tiền phạt và tiền lời, và đã nộp mọi tờ khai cần thiết. Cũng có thể hội đủ tiêu chuẩn ký kết thỏa thuận ngắn hạn nếu kết toán nợ thấp hơn $100,000.

Cần Ghi Gì Vào Đơn? (What Do You Need to Apply?)

 • Họ tên
 • Địa chỉ e-mail (điện thư) hợp lệ
 • Địa chỉ ghi trên tờ khai thuế được cứu xét gần đây nhất
 • Ngày sanh
 • Diện đệ nộp
 • SSN (Số An Sinh Xã Hội - của quý vị hay người hôn phối, nếu khai thuế chung), hoặc ITIN (Individual Tax ID Number, hay Mã Số Trả Thuế Cá Nhân)
  • Nếu quý vị khai thuế theo cách kết hôn khai chung, đơn xin Thỏa Thuận Trả Tiền Trực Tuyến chỉ nhận Số An Sinh Xã Hội nào xuất hiện lần đầu trong giấy khai thuế của quý vị. Nếu SSN của quý vị xuất hiện lần hai, thì phải gọi đến số ở trên hóa đơn hay thông báo của quý vị hoặc làm theo chỉ dẫn trên trang thông tin để trả tiền từng tháng.

Nếu quý vị từng đăng tên để lấy IP PIN (Identity Protection PIN, hay Số PIN Bảo Vệ Danh Tánh) hoặc bản ghi chép tại IRS, thì có thể đăng nhập với cùng một tên người dùng và mật mã.

Đệ đơn Cá Nhân (Anh)

Giấy Ủy Quyền (Power of Attorney)

Muốn đệ đơn trên danh nghĩa POA (Power of Attorney, hay Giấy Ủy Quyền) cho cá nhân? Quý vị cần có:

 • Số An Sinh Xã Hội (SSN) của người đóng thuế hoặc Mã Số Cá Nhân Đóng Thuế (ITIN)
 • Số CAF (Centralized Authorization File, hay Hồ Sơ Ủy Quyền Tập Trung) của quý vị
 • Caller ID (Mã Số Người Gọi) lấy từ thông báo hoặc ngày ký tên vào đoạn POA trên Mẫu Đơn 2848
 • AGI (Adjusted Gross Income, hay Tổng Lợi Tức Đã Điều Chỉnh) của người đóng thuế trong năm trước đó (nếu vừa nộp tờ khai năm 2015 trong thời gian gần đây thì dùng AGI năm 2014)

Đệ đơn trên danh nghĩa POA - đối với Cá Nhân (Apply as POA for Individual)

Doanh nghiệp

Quý Vị Có Hội Đủ Tiêu Chuẩn Không? (Do You Qualify?)

Quý vị nợ $25,000 hoặc ít hơn nếu tính gộp tiền thuế, tiền phạt và tiền lời trong năm hiện tại hay trước đó, và đã nộp mọi tờ khai cần thiết.

Cần Ghi Gì Vào Đơn? (What Do You Need to Apply?)

 • EIN (Employer Identification Number, hay Mã Số Hãng Sở)
 • Ngày cấp EIN (MM/YYYY) [tháng/năm]
 • Địa chỉ ghi trên tờ khai thuế được cứu xét gần đây nhất
 • Caller ID - lấy từ thông báo

Đệ đơn Doanh Nghiệp (Anh)

Giấy Ủy Quyền (Power of Attorney)

Muốn đệ đơn trên danh nghĩa POA (Giấy Ủy Quyền) cho doanh nghiệp? Quý vị cần có:

 • EIN (Mã Số Hãng Sở) của người đóng thuế
 • Số CAF (Centralized Authorization File, hay Hồ Sơ Ủy Quyền Tập Trung) của quý vị
 • Caller ID (Mã Số Người Gọi) lấy từ thông báo hoặc ngày ký tên vào đoạn POA trên Mẫu Đơn 2848

Dựa vào kiểu dạng thỏa thuận muốn ký kết, có thể cũng cần biết:

 • Địa chỉ kinh doanh ghi trên tờ khai thuế đã nộp gần đây nhất
 • Mẫu thuế đã đệ nộp hoặc xem xét
 • Thời kỳ thuế vụ đã đệ nộp hoặc xem xét

Đệ đơn trên danh nghĩa POA - đối với Doanh Nghiệp (Apply as POA for Business)

Page Last Reviewed or Updated: 04-Dec-2016

Don't Qualify for an Online Payment Agreement? Explore Your Options