IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Đóng Cửa Doanh Nghiệp

English

Việc giải thể doanh nghiệp gồm nhiều điều liên quan chớ không chỉ đơn thuần là đóng cửa. Phần này cho biết thủ tục rút lui khỏi hoạt động kinh doanh, kể cả những mẫu đơn phải điền đủ, và cách giải quyết số tiền phụ trội nhận vào hoặc chi ra.

 

Page Last Reviewed or Updated: 17-Apr-2017