IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

E-File chọn cho Cá nhân

English

Có ba lựa chọn nộp qua điện tử cho người đóng thuế cá nhân dưới đây. Đối với nhóm người là các doanh nghiệp và người đóng thuế khác, xem các đường kết nối ở bên trái.

Dùng Các Mẫu Free File hay Tự Điền của IRS 

 

  • Dùng Free File của IRS nếu tổng lợi tức đã điều chỉnh của quý vị là $64,000 hay ít hơn.
  • Nếu quý vị có thể thoải mái khai thuế riêng thì hãy thử các Mẫu Điền của Free File Fillable.

Tìm hiểu thêm

   Nút về Tìm hiểu thêm

 

Sử dụng nhu liệu thương mại 

 

  • Sử dụng nhu liệu khai thuế thương mại để khai và nộp thuế.
  • Truyền dẫn thông qua các kênh điện tử được IRS chấp thuận.

 

Tìm hiểu thêm

   Nút về Tìm hiểu thêm
 

 
Tìm người cung cấp dịch nộp qua điện tử được cấp phép 
  • Những chuyên viên khai thuế do chương trình nộp thuế điện tử chấp nhận là những người phục vụ nộp qua điện tử của IRS.
  • Họ đủ tiêu chuẩn để khai, chuyển và nộp bản khai thuế qua điện tử.

 

Tìm chuyên viên khai thuế

   Nút về Tìm chuyên viên khai thuế

 

 

Page Last Reviewed or Updated: 30-Nov-2016