IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

EITC 2015: Thông Tin Cập Nhật về Hạn Mức Lợi Tức, Tín Thuế Tối Đa và Luật Thuế

English

Lợi Tức Do Lao Động và Hạn Mức AGI (Earned Income and AGI Limits)

Cả lợi tức lao động và AGI (Adjusted Gross Income, hay Tổng Lợi Tức Đã Điều Chỉnh) đều phải ít hơn: 

Nếu diện đệ nộp là... Trẻ Hợp Thức Đã Khai
0 Một Hai Ba trở lên
Độc Thân, Chủ Hộ hoặc Góa Bụa $14,820 $39,131 $44,454 $47,747
Đã Kết Hôn và Khai Chung $20,330 $44,651 $49,974 $53,267

Giới Hạn Lợi Tức Đầu Tư (Investment Income Limit)

Lợi tức đầu tư không được vượt quá $3,400 trong trọn năm.

Tín Thuế Tối Đa (Maximum Credit Amounts)

Tín thuế tối đa cho Niên Thuế 2015 là:

  • $6,242 nếu có ít nhất ba trẻ hợp thức
  • $5,548 nếu có hai trẻ hợp thức
  • $3,359 nếu có một trẻ hợp thức
  • $503 nếu không có trẻ hợp thức

Để biết thêm thông tin về tiêu chuẩn EITC đối với trẻ, và xem con của quý vị có hội đủ điều kiện không, hãy xem:

Đạo Luật Giảm Thuế Người Mỹ (2012) (The American Tax Relief Act of 2012)

Đạo Luật Giảm Thuế Người Mỹ (American Tax Relief Act) nới thêm mức miễn giảm cho người đóng thuế đã kết hôn, mở rộng tín thuế cho những người có ít nhất ba trẻ hợp thức - cùng với nhiều điều khoản khác - tới ngày 31 tháng Chạp, 2017.

IRS Nhìn Nhận Hôn Nhân Đồng Phái Tính Hợp Pháp (IRS Recognizes Legal Same-Sex Marriages)

Vào tháng Sáu năm 2015, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ (U.S. Supreme Court) phán quyết rằng: mọi tiểu bang đều phải cho phép các cặp đôi đồng phái tính kết hôn - với những điều khoản và điều kiện y như ở cặp vợ chồng khác phái - và mỗi tiểu bang đều phải nhìn nhận hôn nhân đồng phái tính hợp pháp đã lưu sổ ở tất cả các tiểu bang khác.

Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ (U.S. Department of Treasury) và Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Service) đã phán định vào năm 2013 là: nếu cặp đôi đồng phái tính đã kết hôn hợp pháp ở cơ quan công quyền nào nhìn nhận dạng hôn nhân này, thì sẽ xem như họ đã lập gia đình khi thu thuế liên bang. Phán quyết này áp dụng cho mọi điều khoản thuế liên bang có tính đến yếu tố hôn nhân, kể cả diện đệ nộp, khai trình trường hợp miễn trừ cá nhân và cho người thuộc quyền, chọn khấu giảm chuẩn, quyền lợi nhân viên, đóng góp vào IRA, và kê khai tín thuế lợi tức do lao động hoặc tín thuế trẻ em.

Phán quyết này đề cập đến mọi dạng hôn nhân đồng phái tính hợp pháp đã lưu sổ tại một trong số 50 tiểu bang, Quận Columbia, lãnh thổ Hoa Kỳ, hoặc ở ngoại quốc. Tuy nhiên, phán quyết này sẽ không áp dụng cho những bạn nội gia, kếp hợp dân sự, hoặc các mối quan hệ chánh thức tương tợ đã đăng bạ trong nội địa và được luật tiểu bang công nhận. Xem thêm tại đây (Read more here). 

Page Last Reviewed or Updated: 02-Nov-2016