IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Free File: Mọi Người Có Thể Xin Gia Hạn Miễn Phí

English

Dùng bất kỳ hãng nhu liệu Free File sau đây để khai gia hạn theo cách điện tử.

Xin nhớ là gia hạn khai thuế không cho quý vị thêm thời gian đóng thuế. Ngày 18 tháng Tư là hạn chót để phần lớn mọi người trả tiền nợ thuế và tránh bị phạt và tiền lời.

Lưu ý: Đơn này chỉ xin gia hạn khai thuế. Nếu quý vị muốn dùng Nhu Liệu Free File để khai thuế thì tổng lợi tức điều chỉnh của quý vị không thể vượt quá $64,000. Nếu có lợi tức trên $64,000 thì dùng Mẫu Điền Khai Thuế Miễn Phí.

TaxSlayer

No age or residency restrictions

eSmart Free File Edition

No age or residency restrictions

Free1040TaxReturns.com

No age or residency restrictions

FreeTaxUSA® IRS Free File Edition

No age or residency restrictions

1040.com Free File Edition

No age or residency restrictions

Free TaxACT® Free File

No age or residency restrictions

Online Taxes at OLT.com

No age or residency restrictions

TurboTax ® All Free (SM)

No age or residency restrictions

FileYourTaxes.com

No age or residency restrictions

Page Last Reviewed or Updated: 24-Mar-2017