IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

IRS Thay Đổi Đòi Hỏi cho Đơn Xin ITIN

English

Hiệu lực vào ngày 1 tháng Giêng, 2013, IRS đã thực hiện các thể thức mới để cấp Mã Số Đóng Thuế Cá Nhân (Individual Taxpayer Identification Numbers, hay ITIN) mới. Được thiết kế đặc biệt cho mục đích quản lý thuế, ITIN chỉ được cấp cho những người không đủ tiêu chuẩn xin Số An Sinh Xã Hội.

Đặc biệt, các thể thức mới áp dụng cho phần lớn các đương đơn đệ nộp Mẫu Đơn W-7, Đơn Xin Mã Số Đóng Thuế Cá Nhân cho IRS. ITIN cho các cá nhân trong phân loại này thường được cấp trong mùa khai thuế đệ nộp Mẫu Đơn 1040, Tờ Khai Thuế Lợi Tức Cá Nhân Hoa Kỳ.

Thắc Mắc và Giải Đáp

Thay đổi không ảnh hưởng đến một số đương đơn

Một số đương đơn không bị những thay đổi này ảnh hưởng:

  • Người hôn phối của quân nhân và người thuộc quyền không có SSN nhưng cần ITIN (Người hôn phối của quân nhân dùng ô e trên Mẫu Đơn W-7 và người thuộc quyền dùng ô d). Điều ngoại lệ cho tiêu chuẩn giấy tờ mới sẽ áp dụng cho thân quyến của quân nhân đáp ứng các đòi hỏi về giấy tờ bằng cách cung cấp một thẻ quân nhân Hoa Kỳ của người hôn phối hay cha mẹ, hoặc nộp đơn xin từ địa chỉ APO/FPO hải ngoại.
  • Ngoại nhân không thường trú nộp đơn xin ITIN cho mục đích đòi quyền lợi theo hiệp ước thuế vụ (dùng ô a và h trên Mẫu Đơn W-7). Đương đơn là ngoại nhân không thường trú thường cần ITIN cho những lý do ngoài việc khai thuế Hoa Kỳ. Điều này cần thiết cho ngoại nhân không thường trú nào có thể bị đệ tam nhân khấu trừ cho nhiều lợi tức khác nhau, như thắng cờ bạc hay lợi tức hưu bổng, hoặc cần ITIN cho mục đích báo cáo thông tin. Dù các tiêu chuẩn giấy tờ hiện tại sẽ vẫn được dùng chỉ cho những đương đơn này, IRS vẫn xem xét kỹ các loại giấy tờ. Đơn xin ITIN của phân loại này kèm với tờ khai thuế Hoa Kỳ sẽ phải theo các tiêu chuẩn giấy tờ mới tạm thời.

Thể thức ngày 2 tháng Mười sắp xếp cho các nhóm sau đây sẽ vẫn còn hiệu lực:

  • Người tham gia Chương Trình Sinh Viên và Trao Đổi Du Khách (Student and Exchange Visitor Program, hay SEVP). Người tham gia SEVP đã cung cấp các loại giấy tờ cho Bộ An Ninh Nội Địa theo các đòi hỏi của chương trình đó. Các cá nhân học tập theo SEVP sẽ phải nộp đơn thông qua trường đại học, cao đẳng hay những cơ sở chấp thuận SEVP. Đây là những người đến Hoa Kỳ theo thị thực F, J hay M được học bổng, học bổng nghiên cứu sinh hay trợ cấp khác phải trả thuế do nhà trường báo cáo trên Mẫu Đơn W-2 (Form W-2) hoặc Mẫu Đơn 1042-S (Form 1042-S). Các thể thức này liên quan đến những đơn xin cho đương đơn chánh, người hôn phối và thuộc quyền của họ.
  • Người không phải công dân có thời gian kéo dái Năm Thuế 2011 được chấp thuận để khai thuế của họ. TĐây là những người không phải công dân yêu cầu kéo dài thời gian để khai thuế lợi tức liên bang 2011 cho ngoại nhân thường trú và không thường trú và không muốn nộp giấy tờ gốc hay bản sao.
Page Last Reviewed or Updated: 27-Oct-2016