IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Kiểm Xét của IRS

English

Nên xem loạt video của chúng tôi: Hướng Dẫn về Kiểm Xét của IRS (Your Guide to an IRS Audit).  Loạt video này gồm 10 bài học, trong đó trình bày các bước kiểm xét ba người đóng thuế (từ lúc thông báo tới khi kết thúc), đồng thời cũng minh họa những điểm chánh và trả lời nhiều thắc mắc trọng yếu về tiến trình thẩm định. Có thể tiếp thu các bài học theo trình tự tùy ý, vào bất kỳ lúc nào, vì vậy nên xem qua để tìm hiểu mọi điều cần biết về việc hợp tác với chúng tôi trong khi kiểm xét.

Kiểm xét của IRS là gì? (What is an IRS audit?)

Kiểm xét của IRS là quá trình thẩm định/duyệt lại thông tin tài chánh và trương mục của cá nhân hay tổ chức để chắc là thông tin được trình báo thỏa đáng (đúng theo luật thuế), và để xác minh số tiền thuế đã khai là giá trị thật sự chính xác.

Ấn Bản 556, Xem Xét Bản Khai Thuế, Quyền Khiếu Nại, và Yêu Cầu Hoàn Tiền (Publication 556, Examination of Returns, Appeal Rights and Claims for Refund) sẽ giảng giải rõ hơn về tiến trình kiểm xét.

Cũng đã để sẵn Những thắc mắc thường gặp (Frequently asked questions).

Chọn Để Kiểm Xét (Audit Selection)

Khi tờ khai bị chọn để kiểm xét thì chưa hẳn có nghĩa là đã có sai sót. Chúng tôi chọn tờ khai thuế theo nhiều phương pháp khác nhau, trong đó kể cả:

 • Chọn lựa theo cách ngẫu nhiên và sàng lọc bằng máy vi tính - đôi khi tờ khai chỉ được chọn đơn thuần theo công thức thống kê.
 • Đối chiếu tài liệu: khi hồ sơ của bên chi trả - chẳng hạn như Mẫu Đơn W-2 hay 1099 - không tương xứng với thông tin đã trình báo.
 • Những thẩm định liên đới - Tờ khai cũng có thể bị chọn kiểm xét khi liên quan đến các vấn đề hay giao dịch với những người đóng thuế khác, chẳng hạn như bên hợp tác thương mại hoặc nơi đầu tư (nếu tờ khai thuế của họ bị chọn để kiểm xét).

Phương Pháp Kiểm Xét (Audit Methods)

Có thể kiểm xét qua bưu tín hoặc thông qua chất vấn trực diện và xem lại hồ sơ của người nộp thuế. Có thể chất vấn tại văn phòng IRS (kiểm xét trong văn phòng) hay ở nhà, tại chỗ làm của người đóng thuế, hoặc trong văn phòng kế toán (kiểm xét tại hiện trường). IRS sẽ cho biết quý vị cần có những hồ sơ gì. Có thể phải thay đổi hay giữ nguyên sau khi kiểm xét. Mọi sửa đổi trù định ở tờ khai đều được giải trình.

Thông Báo Kiểm Xét (Audit Notification)

Nếu hồ sơ của quý vị bị chọn để kiểm xét thì chúng tôi sẽ thông báo theo hai cách:

 • Qua bưu tín, hoặc
 • Qua điện thoại

Nếu IRS liên lạc qua điện thoại thì vẫn gởi cả lá thư xác nhận kiểm xét. IRS không áp dụng cách thông báo qua điện thư.

Quyền Hạn của Quý Vị khi bị Kiểm Xét (Your Rights During an Audit)

Ấn Bản 1, Quyền Hạn của Người Đóng Thuế sẽ giảng giải về các quyền của quý vị trên tư cách người nộp thuế, và cả về tiến trình xem xét, khiếu nại, truy thu, và hoàn trả. Những quyền hạn này bao gồm:

 • Quyền được nhân viên IRS đối xử theo cách chuyên nghiệp và lịch sự.
 • Quyền giữ riêng tư và kín đáo về các vấn đề thuế vụ.
 • Quyền được biết tại sao IRS yêu cầu cung cấp thông tin, IRS sẽ sử dụng thông tin đó ra sao, và sẽ có hậu quả gì nếu không cho biết thông tin đã đòi hỏi.
 • Quyền được tự trình bày hoặc nhờ đại diện ủy nhiệm.
 • Quyền được khiếu nại những bất đồng, cả trong nội bộ IRS và trước tòa án.

Thời Gian Kiểm Xét (Audit Length)

Thời gian kiểm xét sẽ biến đổi tùy theo kiểu dạng thực hiện, độ phức tạp của những gì bị thẩm định, mức sẵn có thông tin cần dùng, đôi bên có sẵn sàng thương lượng lịch biểu họp mặt không, và ý kiến thuận tình hay bất đồng với kết quả phát hiện.

Hồ Sơ Cần Có (Records Needed)

Chúng tôi sẽ gởi văn bản nêu rõ mình cần dùng những tài liệu cụ thể nào.

Luật pháp đòi hỏi quý vị phải lưu giữ hồ sơ đã dùng để khai thuế. Nói chung phải cất giữ hồ sơ đó suốt ba năm kể từ ngày đệ nộp.

IRS cũng chấp nhận một vài dạng hồ sơ điện tử (electronic records). Nếu hồ sơ được lưu giữ ở dạng điện tử thì IRS có thể yêu cầu lấy xem thay cho (hoặc phụ thêm với) những kiểu hồ sơ khác. Nên liên lạc với nhân viên kiểm xét để biết phải làm gì để đoan chắc chương trình nhu liệu tương thích với yêu cầu của IRS.

Phán Định Sau Khi Kiểm Xét (Audit Determinations)

Có thể đóng hồ sơ kiểm xét theo ba cách:

 • Không thay đổi: kết quả cho thấy quý vị khai trình chính xác mọi mục đã thẩm định, và không cần thay đổi gì cả.
 • Đạt thỏa thuận: kết quả cho thấy IRS đã đề nghị điều chỉnh, và người đóng thuế đã hiểu rõ và đồng ý với những sửa đổi.
 • Bất đồng ý kiến: kết quả cho thấy IRS đã đề nghị điều chỉnh, và người đóng thuế đã hiểu rõ nhưng không đồng ý với những sửa đổi.

Nếu ĐỒNG Ý với Phán Quyết Kiểm Xét thì Sẽ Làm Gì Kế Tiếp? (What Happens When You AGREE With The Audit Findings?)

Nếu quý vị đồng ý với kết quả thì cần phải ký tên vào biên bản kiểm xét hoặc mẫu đơn tương tợ, tùy vào kiểu dạng thực hiện.

Nếu quý vị nợ tiền thì có vài lựa chọn trang trải. Ấn Bản 594, Tiến trình thu thuế của IRS (Publication 594, The IRS Collection process)(PDF) sẽ giảng giải chi tiết quá trình truy thu.

Nếu KHÔNG ĐỒNG Ý với Phán Quyết Kiểm Xét thì Sẽ Làm Gì Kế Tiếp? (What Happens When You DISAGREE with the Audit Findings?)

Có thể yêu cầu họp mặt với viên chức quản lý để thẩm định thêm về (các) vấn đề. Ngoài ra, quý vị cũng có thể nộp đơn Khiếu Nại (Appeal) hoặc yêu cầu thực thi Chương Trình Giải Quyết Khiếu Nại và Hòa Giải (Appeals Mediation Programs).

Page Last Reviewed or Updated: 17-Nov-2016