IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Mã Số Cá Nhân Đóng Thuế

English

 

Cảnh giác:
ITIN của quý vị đã hết hạn vào cuối năm 2016? (tiếng Anh). Tất cả các ITIN không sử dụng trên khai thuế liên bang ít nhất một lần trong ba năm qua sẽ không còn hợp lệ để sử dụng trên khai thuế kể từ ngày 1 tháng Giêng, 2017. Ngoài ra, tất cả các ITIN cấp trước năm 2013 có số ở giữa là 78 và 79 (Thí dụ: (9XX-78-XXXX) cũng đã hết hạn. Nếu quý vị phải khai thuế năm 2016 và ITIN của quý vị đã hết hạn thì IRS khuyến cáo quý vị nộp đơn xin gia hạn cùng với khai thuế liên bang để không bị trễ hạn. Khai thuế Hoa Kỳ có ITIN đã hết hạn sẽ được duyệt xét và coi như nộp đúng hạn, nhưng sẽ được duyệt xét mà không có miễn trừ và/hoặc được hưởng tín dụng hay được trả tiền hoàn thuế vào lúc này. Quý vị sẽ nhận thông báo giải thích việc chậm trễ hoàn thuế và phải gia hạn ITIN. Sau khi gia hạn ITIN thì bất cứ miễn trừ và tín dụng nào sẽ được giải quyết và trả tiền hoàn thuế. Nếu không gia hạn ITIN thì người đóng thuế có thể phải trả tiền lời và tiền phạt cho bất cứ khoản nợ thuế nào do miễn trừ và tín dụng không được phép. Người có ITIN không cần khai thuế trong năm 2017 thì không cần phải làm gì cả. Ngoài ra, có những đòi hỏi mới về giấy tờ khi nộp hay gia hạn ITIN cho một số người thuộc quyền. Quý vị có thể tìm thêm thông ti tại Thắc Mắc Thường Hỏi về việc Hết Hẹn ITIN.

Thông Báo 2016-48 (tiếng Anh) của IRS đã phát hành vào ngày  4 tháng Tám, 2016, ghi rõ các thể thức mới do Sắc luật Bảo Vệ Người Mỹ Không Bị Tăng Thuế (Protecting Americans from Tax Hikes, hay PATH) do Quốc Hội ban hành vào tháng Mười Hai 2015.

Số Nhận Diện Người Đóng Thuế (Individual Taxpayer Identification Number, hay ITIN) là số dùng thuế do Sở Thuế Vụ cấp. IRS cấp số ITIN cho những người bị đòi hỏi phải có số nhận diện người đóng thuế Hoa Kỳ nhưng chưa có, và không đủ điều kiện được Số An Sinh Xã Hội (Social Security Number, hay SSN) từ Ban Điều Quản An Sinh Xã Hội (Social Security Administration, hay SSA).

Bất kể tình trạng cư trú của quý vị là gì, IRS đều cấp số ITIN vì cả thường trú nhân và ngoại nhân không thường trú đều có thể phải nộp hoặc báo cáo thuế Hoa Kỳ theo Quy Định của Sở Thuế Vụ. Số này không dùng cho bất cứ mục đích nào khác ngoài báo cáo thuế liên bang. Số ITIN không cho phép làm việc ở Hoa Kỳ hay giúp đủ điều kiện được quyền lợi An Sinh Xã Hội hay Tín Dụng Thuế Lợi Tức từ Việc Làm (Earned Income Tax Credit).

Chọn một chủ đề bên dưới đây để biết thông tin quý vị cần:

Tôi có cần số ITIN không? (Do I need an ITIN?)

Quý vị phải lấy số ITIN nếu:

1. Quý vị không có số SSN và không đủ điều kiện được số này.

Và

2. Quý vị thuộc một trong các danh mục sau đây.

    • Ngoại nhân không thường trú phải khai thuế ở Hoa Kỳ.
    • Ngoại nhân thường trú tại Hoa Kỳ (dựa trên số ngày ở Hoa Kỳ) khai thuế ở Hoa Kỳ.
    • Người thuộc quyền hay người hôn phối của công dân/ngoại nhân thường trú ở Hoa Kỳ.
    • Người thuộc quyền hay người hôn phối của ngoại nhân không thường trú có chiếu khán.

Tôi có thể lấy số ITIN bằng cách nào? (How do I get one?)

Lựa chọn 1

Quý vị có thể nộp Mẫu Đơn W-7, Đơn Xin Số Nhận Diện Người Đóng Thuế từ IRS (Application for IRS Individual Taxpayer Identification Number), cùng khai thuế lợi tức liên bang của mình. Quý vị cũng phải gửi kèm tài liệu bản chánh hoặc bản sao có công chứng từ cơ quan phát hành để làm bằng chứng về danh tánh và tình trạng nước ngoài. Nếu quý vị đủ điều kiện được ngoại trừ thì sau đó nộp Mẫu Đơn W-7 cùng bằng chứng về danh tánh và tình trạng nước ngoài của mình. 

Gửi thư Mẫu Đơn W-7, khai thuế, bằng chứng về danh tánh và tài liệu về tình trạng nước ngoài đến:

Internal Revenue Service
Austin Service Center
ITIN Operation
P.O. Box 149342
Austin, TX 78714-9342

Quý vị chỉ nộp bản khai thuế đến địa chỉ trên một lần khi quý vị nộp Mẫu Đơn W-7 để lấy số ITIN. Trong những năm sau, khi quý vị đã có số ITIN thì nộp Mẫu Đơn 1040, 1040A, và 1040EZ theo chỉ dẫn trong hướng dẫn về mẫu đơn.

Lựa chọn 2

Quý vị có thể trực tiếp nộp đơn xin số ITIN qua dịch vụ của một Cơ Quan Thâu Thập Có Chứng Nhận hay đến Trung Tâm Hỗ Trợ Người Đóng Thuế của IRS. Điều này giúp quý vị không phải gửi thư có bằng chứng về danh tánh và tài liệu về tình trạng nước ngoài của mình. Sau khi cứu xét, IRS sẽ cấp số ITIN cho quý vị qua thư. Sau đó quý vị sẽ nộp Mẫu Đơn 1040, 1040A, và 1040EZ theo chỉ dẫn trong hướng dẫn mẫu đơn.
 

Nên nộp đơn ghi danh vào lúc nào? (When should I apply?)

Quý vị có thể nộp đơn xin ITIN bất cứ lúc nào trong năm khi có đòi hỏi nộp hay báo cáo thuế. Tối thiểu, quý vị phải điền thông tin vào Mẫu Đơn W-7 ngay khi sẵn sàng nộp bản khai thuế lợi tức liên bang trước ngày đáo hạn khai thuế theo quy định. Nếu khai thuế kèm Mẫu Đơn W-7 sau ngày đáo hạn thì quý vị có thể phải trả lãi suất hoặc tiền phạt.

Lấy số ITIN mất bao lâu? (How long does it take?)

Nếu đủ điều kiện được ITIN và đơn xin điền đầy đủ thì quý vị sẽ nhận thư từ IRS cấp số nhận diện đóng thuế thường là trong vòng bảy tuần.

Tôi có thể gọi ai để xin trợ giúp? (Who can I call for help?)

Quý vị có thể gọi IRS theo số miễn phí 800-829-1040 nếu ở Hoa Kỳ hoặc số 267-941-1000 (không phải số gọi miễn phí) nếu ở ngoài Hoa Kỳ. Dịch vụ này cho quý vị kiểm tra tình trạng đơn xin của mình trong bảy tuần sau khi nộp Mẫu Đơn W-7 và tờ khai thuế.

Page Last Reviewed or Updated: 23-Feb-2017