IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Nơi Nộp Tờ Khai Thuế Bằng Giấy, Có hoặc Không Có Tiền Trả

English

 

Biểu Tượng Thông Tin E-file miễn phí dùng dịch vụ IRS Free File hoặc bằng cách sử dụng các mẫu có thể điền trực tuyến.

Nơi Ðệ Nộp

Mô Tả/Diễn Giải

Tờ Khai Thuế Cá Nhân theo Tiểu Bang

Địa chỉ theo tiểu bang cho Mẫu Đơn 1040, 1040A, 1040EZ, 1040ES, 1040V, tờ khai thuế tu chính, và phần mở rộng  (cũng đề cập cho người đóng thuế tại ngoại quốc, thuộc địa Hoa Kỳ, hay với các đặc điểm quốc tế khác)

 

Quốc tế (tiếng Anh)

Số Mẫu Đơn (tiếng Anh)

Địa chỉ gởi thư cho tất cả các loại khai thuế: cá nhân, công ty cổ phần, đối tác, và nhiều loại khác. Mỗi mẫu đơn có trang riêng với địa chỉ cần thiết, thí dụ như 1040 (tiếng Anh), 1040EZ (tiếng Anh), 1040X (tiếng Anh), 7004 (tiếng Anh)  và 941 (tiếng Anh).
Miễn thuế và cơ quan chánh phủ (tiếng Anh)

Địa chỉ của nơi đệ nộp để được miễn thuế và các cơ quan chánh phủ.  

 

Page Last Reviewed or Updated: 29-Dec-2016