IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế Có Lợi Tức Thấp

English

Chương trình Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế Có Lợi Tức Thấp (Low Income Taxpayer Clinic, hay LITC là chương trình trợ giúp quỹ tương xứng để cung cấp tiền của Liên bang đến các tổ chức, để họ có thể cung cấp dịch vụ LITC cho những người đóng thuế nào có lợi tức thấp hoặc nói tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai (English as a second language, hay ESL).

Các trung tâm tham gia trong chương trình LITC cung cấp:

  • Đại diện cho những người tranh chấp với Sở Thuế Vụ (Internal Revenue Service), bao gồm kiểm tra, khiếu nại, thu thuế và kiện tụng thuế liên bang. LITC cũng có thể giúp những người đóng thuế trả lời thông báo của IRS và sửa các vấn đề liên quan đến hồ sơ.
  • Giáo dục về quyền hạn và trách nhiệm của người đóng thuế.
  • Bênh vực người đóng thuế có lợi tức thấp và ESL

Dịch vụ của LITC được cung cấp miễn phí hoặc với chi phí thấp cho người đóng thuế đủ điều kiện. LITCs không phụ thuộc IRS nhưng nhận một số quỹ tài trợ từ IRS thông qua chương trình tài trợ LITC. Mỗi nơi tiếp trợ xác định xem khách hàng tiềm năng có đáp ứng hướng dẫn về lợi tức và các tiêu chí khác hay không, trước khi đại diện cho họ.

Quý vị có thể tải xuống Ấn bản 3319 năm 2017, LITC Tập Ghi Danh và Hướng Dẫn Xin Trợ Cấp (2017 Publication 3319, LITC Grant Application Package and Guidelines)(PDF). 

Người đóng thuế tìm dịch vụ LITC, xin bấm vào đây (click here).

Các tổ chức muốn nộp đơn xin quỹ, xin bấm vào đây (click here).

Tìm hiểu thêm về chương trình LITC (LITC Program).

Page Last Reviewed or Updated: 12-Jan-2017

Taxpayer Advocate Service. Your voice at the IRS.