IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Sửa Đổi Thông Tin Doanh Nghiệp Khi Sử Dụng Người Được Chỉ Định

English

Nhiều người khai thuế nộp đơn xin Số Nhận Diện Hãng Làm (Employer Identification Numbers, hay EINs) nêu trên đơn người xin hay thực thể khác với bên chịu trách nhiệm thực sự của thực thể với tư cách là viên chức chánh, người đối tác tổng quát, người chuyển nhượng, chủ nhân, hay người ủy thác. Sử dụng người hay thực thể đó, “người được chỉ định&quot, sẽ làm cho hồ sơ IRS chứa các thông tin không chính xác. Các thực thể dùng người được chỉ định trên đơn xin nên cập nhật thông tin thể hiện trên đơn xin gốc.

Ai Nên Cập Nhật Thông Tin? (Who Should Update the Information)

Thực thể nộp đơn xin EIN nêu rõ người được chỉ định là “viên chức chánh”, v.v…, và ghi Số Nhận Diện Người Đóng Thuế của người được chỉ định như là số của viên chức chánh thì phải gởi cho IRS thư nêu tên và Số Nhận Diện Người Đóng Thuế (Số An Sinh Xã Hội, Số Nhận Diện Hãng Làm, hay Mã Số Thuế Cá Nhân) của bên chịu trách nhiệm thực sự. Các thực thể nộp đơn xin thể hiện, với tư cách là viên chức chánh, người hay thực thể không còn là bên chịu trách nhiệm thực sự nữa cũng nên cập nhật thông tin của thực thể.

Thuật Ngữ “Người Được Chỉ Định” và “Bên Chịu Trách Nhiệm” nghĩa là gì (What the Terms "Nominee" and "Responsible Party" Mean)

“Người được chỉ định” là người được trao quyền hạn chế để hành động thay mặt cho một tổ chức, thường là trong khoảng thời gian nhất định, và trong suốt quá trình thành lập thực thể. “Viên chức chánh, thành viêntổng quát,” v.v…, theo định nghĩa của IRS, là “bên chịu trách nhiệm” thực sự cho tổ chức, thay vì người được chỉ định. Xem trang Các Bên Chịu Trách Nhiệm và Người Được Chỉ Định để biết thêm chi tiết.

Tại sao cần sửa đổi Thông Tin (Why the Information should be corrected)

Trong trường hợp IRS cần liên lạc với một tổ chứcvề vấn đề thuế liên quan đến doanh thương thì chúng tôi phải biết chắc chắn sẽ liên lạc được với đúng bên cần liên lạc. Nếu không thì người không được phép nhận những thông tin đó có thể biết được thông tin về tổ chức. IRS đang xem xét nhiều cách để nhận ra các bên chịu trách nhiệm của các tổ chức. Tuy nhiên, khi tự cập nhật thông tin thì tổ chứcđã cho thấy họ là đối tác đáng tin cậy của IRS trong việc tuân hành luật thuế liên bang. 

Cách Cập Nhật Thông Tin (How to Update the Information)

Không có mẫu cập nhật thông tin, và IRS đòi hỏi các thực thể cập nhật thông tin KHÔNG nộp đơn xin EIN thứ hai. Thay vào đó, IRS đòi hỏi thực thể gởi thư, trên giấy tiêu đề công ty, nếu có, cung cấp tên và Số Nhận Diện Người Đóng Thuế của viên chức chánh, người đối tác tổng quát, người chuyển nhượng, chủ nhân, hay người ủy thác hiện tại. Nhớ ghi tên đầy đủ, số EIN, và địa chỉ gởi thư của thực thể để chúng tôi biết trương mục IRS của quý vị. Tùy theo địa chỉ kinh doanh chánh của thực thể mà thực thể nên gởi thư cho địa điểm IRS sau đây

 

Nếu doanh nghiệp chánh, văn phòng hay cơ quan của thực thể đặt tại:
 

Connecticut, Delaware, District of Columbia, Illinois, Indiana, Kentucky, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Vermont, Virginia, West Virginia or Wisconsin Alabama, Alaska, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Florida, Georgia, Hawaii, Idaho, Iowa, Kansas, Louisiana, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico, North Dakota, Oklahoma, Oregon, South Dakota, Tennessee, Texas, Utah, Washington, Wyoming, or any place outside of the United States
 
Gởi thư đến: Internal Revenue Service (Sở Thuế Vụ)
Stop 343G
Cincinnati, OH 45999
Internal Revenue Service (Sở Thuế Vụ)
M/S 6273
Ogden, UT 84201

Xác Nhận (Confirmation)

IRS sẽ gởi thư xác nhận đã nhận thông tin cập nhật. Nếu thực thể không nhận thư xác nhận trong vòng 60 ngày thì nên gởi một bản thư gốc, chú thích “Yêu Cầu Thứ Hai”, cho địa điểm phục vụ tiểu bang của thực thể.

Page Last Reviewed or Updated: 22-Jul-2016