IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Tài Sản Vô Hình

English

Nói chung quý vị phải khấu hao trong thời hạn 15 năm, giá vốn của “tài sản vô hình theo đoạn 197” đã tậu mua sau ngày 10 tháng Tám, 1993. Quý vị phải khấu hao chi phí này nếu tài sản vô hình theo đoạn 197 có mối liên hệ với giao dịch thương mại hay kinh doanh, hoặc với hoạt động sinh lời.

Lưu ý: Không được khấu hao tài sản vô hình theo đoạn 197 nếu mua trong giao dịch nào không làm thay đổi đáng kể quyền sở hữu hay công dụng. Nên tham khảo Quy Tắc Cấm Giành Hưởng Huê Hồng (Anti-Churning Rule) trong Ấn Bản 535, Doanh Phí (Publication 535, Business Expenses) .

Tài Sản Vô Hình là của cải có giá trị nhưng không thể nhìn thấy hay sờ chạm. Trong đó bao gồm những mục như:

 1. Thiện ý.
 2. Thành quả đạt được.
 3. Lực lượng lao động hiện có.
 4. Sách vở và hồ sơ kinh doanh, hệ điều hành, hoặc bất cứ nền tảng dữ liệu nào khác, kể cả danh sách hay thông tin về khách hàng hiện tại hoặc tiềm năng.
 5. Bằng sáng chế, tác quyền, công thức, quy trình, thiết trí, mẫu mã, bí quyết, kiểu dạng, hoặc hạng mục tương tợ.
 6. Tài sản vô hình xuất phát từ mối quan hệ với khách hàng.
 7. Tài sản vô hình xuất phát từ mối quan hệ với bên cung ứng.
 8. Bất cứ hạng loại nào tương tợ như ở mục (3) tới (7).
 9. Các loại giấy phép và bằng lái, hoặc quyền hạn khác được cơ quan hay tổ chức chánh quyền ban tặng (kể cả dạng mới cấp phát và gia hạn).
 10. Giao ước không cạnh tranh đã ký kết khi thâu tóm quyền lợi thương mại hay kinh doanh.
 11. Mọi dạng nhượng quyền, nhãn hiệu hay tên thương mại.
 12. Hợp đồng sử dụng bất kỳ mục nào trong danh sách này, hoặc quyền lợi có thời hạn đối với mục đó.

Lưu ý: Không thể khấu hao bất cứ tài sản vô hình nào đã liệt kê trong các mục từ (1) tới (8) nếu quý vị tự tạo chớ chẳng phải thâu tóm, trừ khi tạo ra bằng cách tậu mua những tài sản là thành phần cốt yếu hoặc đáng kể trong công việc thương mại hay kinh doanh. Nên tham khảo Chương 8 (Khấu Hao) của Ấn Bản 535 (Publication 535, Business Expenses) để biết nội dung bàn thảo về tài sản vô hình.

Bản Tin Thuế Vụ 2004-7: Hướng Dẫn Chiết Khấu và Vốn Hóa Chi Tiêu (tiếng Anh)
Tài liệu này có những quy định chung cuộc, trong đó giảng giải cách áp dụng đoạn 263(a) của Bộ Luật Thuế Vụ (Internal Revenue Code) trên số tiền đã trả để tậu mua hay tạo ra tài sản vô hình. Quy định chung cuộc đó nêu rõ những hạng loại tài sản vô hình cần phải thu hồi vốn.

Page Last Reviewed or Updated: 02-May-2016