IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Thông Tin Của Các Cơ Quan Liên Bang Khác bằng Tiếng Việt

Ban Quản Lý Ăn Sinh Xã Hội
Social Security Administration (SSA)

Ban Bảo Vệ Môi Sinh
Environmental Protection Agency (EPA)

Ban Ðiều Hành Trong Tình Trạng Khẩn Cấp Của Liên Bang
Federal Emergency Management Agency (FEMA)

Dịch Vụ Di Trú Và Nhập Tịch Hoa Kỳ
US Citizenship and Immigration Services (USCIS)

Bộ Nhà Ðất và Phát Triển Ðô Thị
Department of Housing and Urban Development (HUD)

Page Last Reviewed or Updated: 02-Feb-2016