IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Tiến Trình Kiểm Tra (Kiểm Soát Lại)

Kiểm Xét của IRS
IRS Audits

Ban Khiếu Nại... Giải Quyết Tranh Cãi Thuế Vụ
Appeals... Resolving Tax Disputes

Các lựa chọn trả tiền: Trả trên mạng, các chương trình trả góp và nhiều chương trình khác
Make a Payment

Chương Trình Trả, Thỏa Thuận Trả Góp
Payment Plan / Installment Agreement

Ðề Nghị Thỏa Hiệp
What is an Offer in Compromise?

Hiểu Rõ Thông Báo hay Thư của IRS
Understanding Your IRS Notice or Letter

Hiểu Quyền Lưu Giữ Thuế Liên Bang
Understanding a Federal Tax Lien

Page Last Reviewed or Updated: 02-Feb-2016