IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

Trang Trải bằng Chi Phiếu hoặc Lệnh Phiếu

English

15 tháng 4 năm 2015 Biểu Tượng Khai  

Trước khi nộp tiền trả qua bưu điện, hãy cân nhắc các phương pháp khác.
Một trong những lựa chọn trả tiền điện tử an toàn, nhanh chóng và dễ dàng có thể phù hợp với quý vị.

Nếu chọn cách gởi tiền thuế qua bưu tín:

  • Hãy ghi nơi nhận chi phiếu, lệnh phiếu hay ngân phiếu là Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ. Chỉ dùng các con số ($###.##) để điền số tiền vào chi phiếu, và đừng dùng kim ghim hay kẹp giấy để đính tiền vào chứng phiếu hoặc tờ khai.
  • Nhớ ghi họ tên quý vị, địa chỉ, số điện thoại ban ngày, Số An Sinh Xã Hội (SSN nằm ở vị trí đầu tiên nếu khai thuế chung) hoặc EIN (mã số hãng sở), thời kỳ thuế vụ, và mẫu thuế hoặc số hiệu thông báo liên quan trên mẫu đơn trả tiền.
  • Gởi tiền trả qua bưu tín, đến địa chỉ liệt kê trên thông báo hoặc hướng dẫn.

Đừng gởi tiền mặt qua bưu tín (Do not send cash through the mail)

Nhớ kiểm lại những dịch vụ hiện có ở văn phòng IRS tại địa phương để xem có nhận tiền mặt hay không.

Thông tin thêm (More information)

 

Page Last Reviewed or Updated: 02-Dec-2016