IRS Logo
Print - Click this link to Print this page

TiếngViệt Vietnamese

Quyền Hạn của Người Đóng Thuế
Your Rights as a Taxpayer (Pub1)

Nhiệm vụ và Thẩm Quyền của Cơ Quan.
The Agency, its Mission and Statutory Authority

Chỉ Mục Chủ Đề Thuế Vụ
Tax Topics

Thuế cơ bản
Basic Tax Information

Tài liệu về Thuế cho Người Hành Nghề Tự Do và Tư Doanh nhỏ
Small Business and Self-Employed Tax Information

Khai thuế
File a Tax Return

Hãy tìm sự trợ giúp từ sở thuế
Get IRS Assistance

Tiến Trình Kiểm Tra (Kiểm Soát Lại)
Audit Process

Gian Lận Thuế
Tax Fraud

Quốc Tế: Lợi Tức Tại Ngoại Quốc Cũng Phải Nộp Thuế
International: Income from Abroad is Taxable

Ấn phẩm
Publications

Thông Tin Của Các Cơ Quan Liên Bang Khác bằng Tiếng Việt
Other Federal Agency Information in Vietnamese

Page Last Reviewed or Updated: 28-Apr-2015