Hình 4-A. Quý Vị Có Phải Nộp Thuế Ước Tính Không?

Hình 4-A. Quý Vị Có Phải Nộp Thuế Ước Tính Không?

Tóm tắt: Sử dụng lưu đồ này để xác định liệu quý vị có phải nộp thuế ước tính hay không.

Bắt đầu

Đây là phần bắt đầu của lưu đồ.

Quyết định (1)

Quý vị sẽ nợ $1.000 trở lên cho năm 2022 sau khi trừ đi phần khấu lưu thuế thu nhập và các khoản tín thuế được hoàn lại (xem chú thích số 1) từ tổng thuế của mình? (Không trừ các khoản thuế ước tính.)

Chú thích 1: Sử dụng các khoản tín thuế được hoàn lại trên Mẫu Tính Toán Thế Ước Tính Năm 2022 trong Ấn Phẩm 505.

NẾU Có Tiếp Tục Đi Đến Quyết Định (2)
NẾU Không Tiếp Tục Xử Lý (a)

Quyết định (2)

Mức khấu lưu thuế thu nhập và các khoản tín thuế được hoàn lại (xem chú thích 1) của quý vị có chiếm ít nhất 90% (66 2/3 % đối với nông dân và ngư dân) của số thuế trên tờ khai thuế năm 2022 của quý vị không?

NẾU Có Tiếp Tục Xử Lý (a)
NẾU Không Tiếp Tục Quyết Định (3)

Quyết định (3)

Mức khấu lưu thuế thu nhập và các khoản tín thuế được hoàn lại (xem chú thích 1) của quý vị có chiếm ít nhất 100% (xem chú thích 2) số thuế trên tờ khai thuế năm 2021 của quý vị không?

Lưu ý: Tờ khai thuế năm 2021 của quý vị phải bao gồm khoảng thời gian 12 tháng.

Chú thích 2: 110% nếu ít hơn hai phần ba tổng thu nhập của quý vị trong năm 2021 và 2022 bắt nguồn từ hoạt động nông nghiệp hoặc đánh bắt thủy hải sản và tổng thu nhập đã điều chỉnh năm 2021 của quý vị đạt hơn $150.000 ($75.000 nếu tình trạng khai thuế của quý vị cho năm 2022 là vợ chồng khai riêng tờ khai thuế).

NẾU Có Tiếp Tục Xử Lý (a)
NẾU Không Tiếp Tục Xử Lý (b)

Quy trình (a)

Quý vị KHÔNG phải nộp thuế ước tính.

Tiếp tục Đến Bước Kết Thúc

Quy trình (b)

Quý vị PHẢI nộp (các) khoản thuế ước tính trước (các) ngày đến hạn theo yêu cầu. Xem Thời Điểm Nộp Thuế Ước Tính.

Tiếp tục Đến Bước Kết Thúc

Kết thúc

Đây là phần cuối của lưu đồ.