Hình 4-A. Quý Vị Có Phải Trả Thuế Ước Tính Không?

Hình 4-A. Quý Vị Có Phải Trả Thuế Ước Tính Không?

Tóm tắt: Sử dụng lưu đồ này để xác định liệu quý vị có phải trả thuế ước tính hay không.

Bắt đầu

Đây là phần bắt đầu của lưu đồ.

Quyết Định (1)

Quý vị sẽ nợ $1.000 trở lên cho năm 2023 sau khi trừ đi phần khấu lưu thuế thu nhập và các khoản tín thuế được hoàn lại (xem chú thích số 1) từ tổng số thuế của mình? (Không trừ các khoản thanh toán thuế ước tính.)

Chú thích 1: Sử dụng các khoản tín thuế được hoàn lại trên Bảng Tính Thế Ước Tính Năm 2023 trong Ấn Phẩm 505.

NẾU Có Tiếp Tục Đến Quyết Định (2)
NẾU Không Tiếp Tục Đến Quá Trình (a)

Quyết Định (2)

Mức khấu lưu thuế thu nhập và các khoản tín thuế được hoàn lại (xem chú thích 1) của quý vị có chiếm ít nhất 90% (66 2/3 % đối với nông gia và ngư gia) của số thuế trên tờ khai thuế năm 2023 của quý vị không?

NẾU Có Tiếp Tục Đến Quá Trình (a)
NẾU Không Tiếp Tục Đến Quyết Định (3)

Quyết Định (3)

Mức khấu lưu thuế thu nhập và các khoản tín thuế được hoàn lại (xem chú thích 1) của quý vị có chiếm ít nhất 100% (xem chú thích 2) số thuế trên tờ khai thuế năm 2022 của quý vị không?

Ghi chú: Tờ khai thuế năm 2022 của quý vị phải bao gồm khoảng thời gian 12 tháng.

Chú thích 2: 110% nếu ít hơn hai phần ba tổng thu nhập của quý vị trong năm 2022 và 2023 bắt nguồn từ hoạt động nông nghiệp hoặc ngư nghiệp và tổng thu nhập đã điều chỉnh năm 2021 của quý vị nhiều hơn $150.000 ($75.000 nếu tình trạng khai thuế của quý vị cho năm 2023 là vợ chồng khai riêng tờ khai thuế).

NẾU Có Tiếp Tục Đến Quá Trình (a)
NẾU Không Tiếp Tục Đến Quá Trình (b)

Quá Trình (a)

Quý vị KHÔNG phải trả thuế ước tính.

Tiếp tục Đến Kết Thúc

Quá Trình (b)

Quý vị PHẢI trả (các) khoản thanh toán thuế ước tính trước (các) ngày đến hạn theo yêu cầu. Xem Khi Nào Trả Thuế Ước Tính.

Tiếp tục Đến Kết Thúc

Kết Thúc

Đây là phần cuối của lưu đồ.