Chanjman ki fèt nan Enstriksyon 2023 pou Barèm C (Fòm 1040)

Si w te telechaje Enstriksyon 2023 pou barèm C (Fòm 1040) anvan 26 janvye 2024, tanpri konnen gen 3 chanjman sa yo:

 1. Miltiplikatè estanda mileyaj: Nan paj C-7, anba enstriksyon yo pou liy 9 la, yo mete tèks la ajou pou l di:

  Si w itilize pousantaj estanda mileyaj:

  • Miltipliye kantite mileyaj biznis ou kondwi a pa 0,655. Pa egzanp, mileyaj 1 250 ou kondwi pou biznis x 0,655 = $818,75.
    
 2. Moun k ap depoze Fòm 1040-SS: Nan paj C-16, anba enstriksyon pou liy 33, yo te ajoute tèks sa a: “Liy 33 a pa aplike pou moun k ap ranpli Fòm 1040-SS.”
   
 3. Referans a Piblikasyon 535: Tout referans a Piblikasyon 535, Depans Biznis yo, nou te sispann itilize apre ane 2022, yo ranplase ak referans lòt piblikasyon oswa seksyon Kòd Internal Revenue, jan sa parèt nan egzanp sa yo:
   
  • Paj C-7. Nan pati enstriksyon pou liy 12, kounye a nou fè referans a Pib. 225, chapit 7; ak seksyon 57.
  • Paj C-8. Nan pati enstriksyon pou liy 16a ak 16b, kounye a nou fè referans a Pib. 225, chapit 4; ak Pub. 551, Règ Inifòm pou Kapitalizasyon yo.
  • Paj C-17. Nan enstriksyon pou Pati V. Lòt Depans. Liy 48, kounye a nou fè referans a Pib. 334, chapit 8; Pib. 225, chapit 4; ak seksyon 181.